Site icon KIKO TA PASANDO NOTISIA I INFORMASHON

WERKCONFERENTIE:“ IMPLEMENTATIE EN WERKWIJZE DIABETES ZORGSTANDAARD/PROTOCOL”

Advertisements

WERKCONFERENTIE:“ IMPLEMENTATIE EN WERKWIJZE DIABETES ZORGSTANDAARD/PROTOCOL”

WILLEMSTAD — Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft de Werkgroep Landelijk Protocol Diabeteszorg en Diabeteseducatie ingesteld, naar aanleiding van het onderzoek (Hoe Gezond is Curaçao, 1995) en toename van gediagnosticeerde diabetes patiënten met ernstige complicaties gepaard gaande met hoge zorgkosten.

Een van de taken van de werkgroep is het implementeren, monitoren en evalueren van het Diabetes Zorgstandaard/protocol. De Werkconferentie “Implementatie en werkwijze diabetes zorgstandaard/protocol in zorggroepen” vormt een belangrijke stap in het voorbereidende proces om te komen tot een breed gedragen aanpak van de diabeteszorg- en educatie voor Curaçao en de implementatie van de Diabetes Zorgstandaard/ protocol in zowel de eerste als de tweede lijn.

De implementatie zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van diabeteszorg, kostenbeheersing en op termijn kostenverlagend in de gezondheidszorg op Curaçao.

Gezien deze problematiek, wordt voor de 4e keer een werkconferentie georganiseerd met als thema “Implementatie en werkwijze diabetes zorgstandaard/protocol” op 25 en 26 november 2016 en een workshop op 28 november 2016.

Tijdens de werkconferentie op 25 en 26 november 2016 zullen de wijze van implementatie en het werken met het Diabetes Zorgstandaard/protocol in zorggroepen uitgebreid besproken worden door de verschillende sprekers zowel uit Nederland als lokaal.

Aspecten die daarbij aan de orde zullen komen, zijn de succesfactoren op het gebied van kwaliteitsbeleid, informatiebeleid(meten en benchmarken van indicatoren), organisatie en financiering ketenzorg, multidisciplinaire samenwerking in zorggroepen, registratie in zorggroepen en Laboratorium diagnostiek.

Op maandag, 28 november 2016 vindt een workshop plaats waarbij verschillende thema’s worden behandeld en nader uitgewerkt. Afsluitend wordt getracht om tot consensus te komen over werken met één uniform Diabetes Zorgstandaard/ protocol voor Curaçao in zorgroepen met structurele werkafspraken en samenwerking van de zorgverleners in de eerste en tweede lijn.

Voorstel is om na de consensus vorming dit trachten vast te leggen met alle betrokken partijen en samen een streefdatum af te spreken m.b.t. implementatie landelijk Diabetes zorgstandaard/protocol.

Onder de genodigden voor de werkconferentie en workshop bevinden zich huisartsen, internisten, diëtisten, podotherapeuten, oogartsen, chirurgen, (DM) verpleegkundigen, kinderartsen, apothekers, laboratoriummedewerkers en zorgverzekeraar en bewegingstherapeut.

Alle vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de werkconferentie die plaats zal vinden op 25 november (18:30 – 21.45 uur) 26 november (9:00 – 13.00 uur) aan een workshop op 28 november 2016(19:00 – 21.00 uur) in de zaal Daniel van het WTC.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Mevrouw Eleonora, tel. 4325856.

Toegang is gratis
Accreditatie huisartsen nr. A16.041 voor totaal 10 uren.
Accreditatie wordt aangevraagd voor specialisten.
Aanmelden is mogelijk via het e-mailadres: armartis@yahoo.com uiterlijk 24 november 2016.

Atentamente

Giovanni Atalita
Account Manager Communicatie
Ministerio GMN

Exit mobile version