Economische Vooruitblik 2017

Economische Vooruitblik 2017
9 mei 2017

De Centrale Bank van Aruba (CBA) publiceert vandaag de Economische Vooruitblik voor 2017. Deze publicatie bevat tevens een update over de economische ontwikkelingen en schattingen voor 2016. De belangrijkste punten worden hieronder kort gepresenteerd.

In 2017 zal de Arubaanse economie naar verwachting in reële termen met 3,4 procent groeien, na een geschatte 0,2 procent krimp in 2016. De verwachte groei van 2017 wordt voor een groot deel aangejaagd door de geplande renovatie van de olieraffinaderij. De daling van de consumentenprijzen (−1,1 procent) zal zich, als gevolg van lagere elektriciteits¬tarieven, in 2017 verder voortzetten. Op de middellange termijn wordt een hoger absoluut niveau van het binnenlands bruto product (BBP) verwacht, maar de jaarlijkse groei zal minimaal zijn.

Volgens de prognose zullen de ontvangsten uit het toerisme in 2017 nominaal met 1,3 procent groeien. Cruciaal hierbij is de intentie van de hotelsector om een hogere gemiddelde dagtarief voor hotelkamers te verkrijgen. In reële termen, zal het toerisme licht afnemen aangezien het aantal verblijfstoeristen en overnachtingen naar verwachting met respectievelijk 1,9 procent en 1,7 procent zullen dalen. Een verwachte stijging van het vliegverkeer uit de Verenigde Staten zal kunnen bijdragen tot een groei van het aantal bezoekers uit deze markt, maar dit zal onvoldoende zijn om de aanzienlijke daling van het aantal bezoekers uit Venezuela volledig te compenseren.

Gebaseerd op de beschikbare informatie zullen de investeringen in 2017 naar verwachting in reële termen met 28,6 procent groeien. Deze projectie gaat uit van een tijdige versnelling van de geplande renovatie¬activiteiten van de olieraffinaderij en de doorgang van een aantal aan het toerisme gerelateerde huisvestings¬projecten, evenals de voortzetting van diverse grote projecten die al in 2016 waren gestart. De stijging van de investeringen zullen via hogere werkgelegenheid ook leiden tot extra besteedbaar inkomen en, als resultaat daarvan, tot een geraamde 2,8 procent stijging van de consumptie in 2017.

De lopende rekening van de betalingsbalans zal naar verwachting op een tekort van Afl. 240,3 miljoen (4,9 procent van het BBP) uitkomen in 2017, volgend op overschotten in de twee voorgaande jaren. Een sterke groei in de import van goederen (deels toe te schrijven aan de geplande renovatie van de olieraffinaderij), resulterend in een verwachte importgroei van 7,5 procent in 2017, is de belangrijkste reden voor dit resultaat. De kapitaal- en financiële rekening van de betalingsbalans zal naar verwachting een tekort opleveren van Afl. 10,6 miljoen in 2017. Bovendien zullen de voornemens van de overheid van Aruba de aflopende buitenlandse schuld in 2017 volledig op de binnenlandse markt te herfinancieren, leiden tot een significante uitstroom van middelen.

Bijgevolg zullen de netto buitenlandse activa (exclusief herwaarderingsverschillen) met Afl. 275,0 miljoen dalen tot een niveau van Afl. 1.502,5 miljoen aan het einde van 2017. Gezien deze ontwikkeling zullen de totale reserves naar verwachting 5,2 maanden van de totale betalingen in het kader van de lopende rekening bedragen.

Economische indicatoren in reële termen (procentuele wijziging) (cijfers april 2017)
Indicator 2015s 2016s 2017v
BBP −0,5 −0,2 3,4
Consumptie 1,7 −3,7 2,8
Investeringen −5,1 −0,7 28,6
Export −0,1 0,3 −0,3
Import −2,8 −3,5 7,5
Bron: CBA. s = schatting; v= voorspelling

De volledige publicatie is beschikbaar op de website van de CBA (www.cbaruba.org).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: