Het Hof wijst vierde verzoek tot schorsing van uitleveringsdetentie van F.C. af

Het Hof wijst vierde verzoek tot schorsing van uitleveringsdetentie van F.C. af

Willemstad / Philipsburg – Bij beschikking van heden heeft het Hof ook het vierde verzoek tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. afgewezen.

Op 20 juni jl. heeft het Hof de uitlevering van F.C. toelaatbaar verklaard en de gouverneur van Sint Maarten geadviseerd tot uitlevering van F.C. aan Italië over te gaan. Het Hof diende nog te beslissen op de tijdens de behandeling van het verzoek tot uitlevering door de verdediging verzochte schorsing van de uitleveringsdetentie. Aannemelijk is dat F.C. zeer vermogend is. Tevens heeft hij in het verleden vele reisbewegingen gemaakt. Het Hof acht in deze omstandigheden een indicatie voor vluchtgevaar aanwezig.

Sinds zijn aanhouding in het kader van de uitlevering op 13 december 2016 wordt F.C. gedetineerd in de politiecellen te Philipsburg. Reden van de detentie in deze politiecellen is dat F.C. juist vanwege het feit dat hij een vermogend man is, ook om veiligheidsredenen niet in het Huis van Bewaring van de Point Blanche-gevangenis kan worden gehandhaafd. Dit rechtvaardigt in beginsel detentie in de politiecellen.

Van een onrechtmatige detentiesituatie van F.C. is niet gebleken. Het Hof houdt daarbij rekening met het feit dat het Hof eerder op juridische gronden het openbaar ministerie van Sint Maarten heeft verboden F.C. over te plaatsen vanaf zijn huidige detentieplaats in Sint Maarten naar een detentieplaats in een ander land. Dit neemt niet weg dat het F.C. vrij staat alsnog vrijwillig in te stemmen met een dergelijke overplaatsing.

Ook het feit dat alle aangehouden verdachten (te weten V., La M. en B.) in de zaak waarvoor F.C. in Sint Maarten in uitleveringsdetentie zit inmiddels op vrije voeten zijn gesteld in Italië, kan niet tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. leiden. Die vrijlating heeft geen betrekking op F.C. en het is niet aan de uitleveringsrechter om vooruit te lopen op beslissingen ter zake van de voorlopige hechtenis van F.C. Zulks is voorbehouden aan de rechter in Italië.

Tot slot heeft het Hof overwogen dat voor een schorsing van de uitleveringsdetentie tegen betaling van een borgsom en het stellen van overige voorwaarden geen termen aanwezig zijn.

Het Hof heeft bij beschikkingen van 4 januari 2017, 8 maart 2017 en 12 april 2017 eerdere schorsingsverzoeken van F.C. afgewezen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: