“Sint Maarten has been left to its own lot” CBCS CRITICAL OF PACE OF TRUST FUND AID / “Sint Maarten is aan zijn lot overgelaten” CBCS KRITISCH OVER HET TEMPO VAN HULP UIT TRUST FUND

Persbericht PB2020-004 CBCS kritisch over het tempo van hulp uit trust fund

 

“Sint Maarten has been left to its own lot” CBCS CRITICAL OF PACE OF TRUST FUND AID

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is concerned about the trickling pace of promised aid from the Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund and the potentially irreparable damage to the country’s competitiveness as a result. “While all other sources of help contributed decisively to the resilience and recovery of the economy of Sint Maarten, the aid from the trust fund has been limited from the beginning. In fact, only 34.8 million out of the pledged 550 million dollars has been disbursed over a period of 2.5 years since hurricane Irma has passed over Sint Maarten,” stated CBCS interim president Dr. José Jardim, while also noting that the amount actually spent is even less. The economic recovery of Sint Maarten could have been faster, and geared more toward better resiliency for future natural disasters. Dr. Jardim emphasized the CBCS’s willingness to support the government and the trust fund in accelerating the pace of recovery.

Hurricane Irma devastated Sint Maarten in September 2017. The hurricane severely damaged the country’s vital economic infrastructure, such as its airport and major hotels. The damage caused a sharp and painful drop in economic activity along with higher unemployment. “It is incomprehensible that more than two years have passed since the hurricane, yet less than 7% of the promised aid has been disbursed,” Dr. Jardim commented.

“Economically, Sint Maarten has been left to its own lot,” the interim CBCS president lamented. Dr. Jardim cautioned that merely allocating funds to the country’s economic recovery is not enough. Instead, effective use of the funds is necessary to continue the recovery. “The people of Sint Maarten can see for themselves how funds that had been promised to alleviate their economic and emotional suffering have been taken hostage by the bureaucracy and conditions surrounding the trust fund. This transformed a show of solidarity within the kingdom into a major disappointment,” Dr. Jardim stated.

Nevertheless, the CBCS interim president remarked that Sint Maarten once again proved its resilience by starting an economic recovery in 2019. “The economy grew last year about 5.5%. The economy of Sint Maarten is expected to continue its recovery in 2020, however, at a slower pace. Although this is an impressive recovery, the economy of Sint Maarten has not yet fully recovered to pre-hurricane
levels. Only by the end of 2022 is Sint Maarten expected to have fully recovered,” Dr. Jardim noted if the current pace is continued.

“Solidarity should have led to a faster and less onerous recovery. The delays in disbursing the aid and the sole focus on those sources, while deviating attention from other actions, may permanently haunt Sint Maarten. This calls for an open and sincere dialogue between the Netherlands and Sint Maarten to achieve a workable outcome to the benefit of the people of Sint Maarten,” the CBCS interim president added.

Dr. Jardim suggested too, however, that the Sint Maarten government should also accelerate its project proposals toward the National Recovery and Planning Bureau (NRPB) to better facilitate the release of much needed funding. He concluded by stating that the CBCS will do its utmost to assist the Sint Maarten government in realizing the full potential of the trust fund for the Sint Maarten people.

March 5, 2020 CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 


 

“Sint Maarten is aan zijn lot overgelaten”

CBCS KRITISCH OVER HET TEMPO VAN HULP UIT TRUST FUND
WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) maakt zich zorgen over het trage tempo van de beloofde hulp uit het “Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund” en de mogelijk onherstelbare schade aan het concurrentievermogen van het land als gevolg. “Terwijl alle andere hulpbronnen beduidend hebben bijgedragen aan de veerkracht en het herstel van de economie van Sint Maarten, is de hulp vanuit het trustfonds vanaf het begin beperkt gebleven. Sinds het overtrekken orkaan Irma, 2 ½ jaar geleden, is slechts 34,8 miljoen van de toegezegde 550 miljoen dollar uitbetaald, ” aldus CBCS interim-president dr. José Jardim. Hij voegt eraan toe dat het daadwerkelijk uitgegeven bedrag zelfs minder is. Het economische herstel van Sint Maarten had sneller kunnen gaan en meer gericht kunnen zijn op betere weerbaarheid voor toekomstige natuurrampen. Dr. Jardim benadrukte de bereidheid van de CBCS om de overheid en het trustfonds te ondersteunen bij het versnellen van het herstel.

Orkaan Irma verwoestte Sint Maarten in september 2017. De orkaan heeft de vitale economische infrastructuur van het land, zoals de luchthaven en grote hotels, ernstig beschadigd. De schade veroorzaakte een scherpe en pijnlijke daling van de economische activiteit samen met een verhoogde werkloosheid. “Het is onbegrijpelijk dat nu, meer dan twee jaar na de orkaan, minder dan 7% van de beloofde hulp is uitbetaald,” aldus Dr. Jardim.

“Economisch gezien is Sint Maarten aan zijn lot overgelaten”, betreurde de CBCS interim-president. Jardim waarschuwde dat alleen het toewijzen van middelen voor het economisch herstel van het land niet voldoende is. In plaats daarvan is effectief gebruik van de middelen noodzakelijk om het herstel voort te zetten: “De bevolking van Sint Maarten kan zien hoe fondsen die beloofd waren om hun economische en emotionele lijden te verlichten, gegijzeld werden door de bureaucratie en de omstandigheden rondom het trustfonds. Hierdoor sloeg het gevoel van solidariteit binnen het koninkrijk om naar een grote teleurstelling”.

Desondanks heeft Sint Maarten opnieuw zijn veerkracht bewezen door in 2019 een economisch herstel te starten. Dr. Jardim: “De economie groeide vorig jaar met ongeveer 5,5%. Verwacht wordt
dat de economie van Sint Maarten zich in 2020 verder zal herstellen. Hoewel dit een indrukwekkend herstel is, is de economie van Sint Maarten nog niet volledig hersteld tot het niveau van vóór de orkaan. Pas tegen het einde van 2022 wordt verwacht dat Sint Maarten dit punt bereikt, mits dit tempo wordt voorgezet.

“Solidariteit had moeten leiden tot een sneller en minder belastend herstel. De vertragingen bij het uitkeren van de hulp en het feit dat men alleen op die inkomsten gericht was, zonder te kijken naar andere mogelijkheden, kunnen een blijvend probleem zijn voor Sint Maarten. Volgens de interimpresident van CBCS vraagt dit om een open en oprechte dialoog tussen Nederland en Sint Maarten om een werkbaar resultaat te bereiken in het voordeel van de bevolking van Sint Maarten.

Jardim bracht daarnaast ook naar voren dat de regering van Sint Maarten wel meer vaart kan maken met projectvoorstellen voor het National Recovery and Planning Bureau (NRPB), zodat het mogelijk wordt sneller toegang te krijgen tot de hardnodige fondsen. Ten slotte concludeert hij dat CBCS zich tot het uiterste zal inspanning om de regering van Sint Maarten bij te staan bij het volledig realiseren van het trustfonds ten behoeve van de bevolking van het land.

Willemstad, 5 maart 2020 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: