Eis tot Rectificatie

Eis tot Rectificatie
Aan: De Volkskrant B.V.
Postbus 1002
1000 BA AMSTERDAM
Per e-mail: kees.broere@volkskrant.nl, redactie@volkskrant.nl
Telefoon: 020-5629222
Aan: De Ombudsman van de Volkskrant
De heer Jean-Pierre Geelen
Per e-mail: ombudsman@volkskrant.nl
Willemstad, 26 juni 2020
Betreft: Eis tot rectificatie inzake eenzijdige en tendentieuze berichtgeving van de
Volkskrant ten aanzien van de heer Pisas
Geachte heren,
Op 25 juni jl. publiceerde de Volkskrant het artikel “Curaçao staat in vuur en vlam bij protest
tegen door Nederland opgelegde bezuinigen” geschreven door Kees Broere. In het artikel
staat onder meer – niet als een citaat maar als eigen stelling van de Volkskrant:
“Wie verwacht dat vakbonden en politieke oppositie constructief meezoeken naar
oplossingen, is op Curaçao aan het verkeerde adres. De minister van Justitie, Quincy
Girigorie, hekelt deze opstelling, zonder hardop namen te noemen. Toch zijn er namen te
vinden. Ruim een week geleden begonnen in de avonden plots kleine, onaangekondigde
protesten tegen de bezuinigingen. Een groep jongeren, onder leiding van Lon Mutueel, riep
daarbij steeds dat het ‘nu genoeg’ is. Diezelfde Mutueel stond woensdag bij het Waaigat de
demonstranten van Selikor op te wachten. Achter hem liet iemand een Curaçaose vlag
wapperen. Op zijn t-shirt stond in het Papiaments de slogan die sinds de dood van George
Floyd in de VS wereldwijd klinkt: ‘I can’t breathe, ik krijg geen lucht.’ Lon Mutueel, inmiddels
gearresteerd, geldt als een laaggeschoolde Curaçaoënaar. Maar het verhaal dat hij afsteekt,
lijkt soms woordelijk op het verhaal van bekende oppositiepolitici als Amparo dos Santos,
Menki Rojer en Gilmar Pisas, mannen die woensdag mogelijk niet geheel toevallig in de
buurt waren bij het ‘spontane’ protest voor de deur van premier Rhuggenaath. Het echte
onderzoek naar de krachten achter het protest moet nog zo goed als beginnen”.
De beweringen van de Volkskrant en journalist Kees Broere zijn onjuist, onzorgvuldig,
misleidend en daarmee onrechtmatig ex art. 6:167 Burgerlijk Wetboek jegens
ondergetekende.
Gezien de ernst van de aantijgingen en het feit dat ondergetekende volkomen onterecht
door uw krant in een kwaad daglicht wordt geplaatst, verzoek ik u dan ook, en voor zover
nodig sommeer ik u daartoe een rectificatie op uw website en in uw krant te plaatsen en wel
in een duidelijk leesbaar lettertype en zonder enige toevoeging die afbreuk zou kunnen doen
aan de reactie van gedupeerde:
Reactie de heer Pisas
Gilmar Pisas, leider van de oppositiepartij MFK, begrijpt de frustratie en heeft begrip voor
de protestactie van de bevolking van Curaçao. De gehele fractie van MFK kan zich echter
niet vinden in het geweld, vernielingen en plunderingen. In het artikel van de Volkskrant
wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat Pisas betrokken is bij de protestacties op
Curaçao. De MFK ontkent alle betrokkenheid bij de protestacties. Lon Mutueel is geen lid
van de partij. Tijdens de protestactie ging Pisas als volksvertegenwoordiger kennis nemen
van de ontstane situatie. In de rapportage in de Volkskrant is geen wederhoor toegepast.
De aantijgingen dat Pisas achter de protestacties zit, zijn onjuist, onzorgvuldig, misleidend
en daarmee onrechtmatig ex art. 6:167 Burgerlijk Wetboek.
Wij beschouwen de Volkskrant als een kwaliteitsdagblad met hoogstaande journalistieke en
ethische standaarden. Kennelijk kan het ook daar een keer ontsporen, maar het siert de
Volkskrant om dat ruiterlijk toe te geven. Van een journalist van de Volkskrant mag naar
onze overtuiging worden verwacht dat hij eenzijdige en tendentieuze berichtgeving vermijdt.
Een journalist dient wederhoor toe te passen. Ondergetekende heeft geen gelegenheid
gehad om te reageren op de aantijgingen in uw rapportage.
Volgens vaste jurisprudentie van de Raad voor de Journalistiek moet een journalist de
nodige moeite doen om met de persoon over wie wordt gepubliceerd in contact te komen.
Als dat niet direct lukt, moet de publicatie zo nodig even worden uitgesteld. Tijdsdruk is geen
excuus. Als de betrokkene telefonisch niet bereikbaar is, kan hij ook schriftelijk in de
gelegenheid worden gesteld te reageren.
Uw artikel voldoet niet aan de journalistieke eisen zoals beschreven in de leidraad van de
Raad voor de Journalistiek, te weten:
A Uitgangspunten
Journalisten berichten waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Ze
vermijden eenzijdige en tendentieuze berichtgeving.
B.3 Wederhoor
Journalisten passen wederhoor toe bij personen die door een publicatie worden
gediskwalificeerd, ook wanneer die personen hierin slechts zijdelings een rol spelen. Wie
beschuldigd wordt, krijgt voldoende gelegenheid om, bij voorkeur in dezelfde publicatie, te
reageren op de aantijgingen. Wederhoor ontslaat journalisten overigens niet van hun
opdracht zo waarheidsgetrouw mogelijk te berichten.
Uw ongeclausuleerde bevestiging dat de Volkskrant heeft voldaan aan het verzoek c.q. de
sommatie ontvang ik binnen twee werkdagen bij gebreke waarvan ik een klacht zal indienen
bij De Raad voor de Journalistiek. Ik vertrouw er echter vooralsnog op dat u het (ook in uw
eigen belang) niet zover zult laten komen.

Hoogachtend,

Gilmar Pisas

Fractieleider MFK

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: