Investigashon Evaluativo di Ministerio Públiko su Maneho Riba Tereno di Persekushon / Reviewonderzoek vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie

 

Investigashon Evaluativo di Ministerio Públiko su Maneho
Riba Tereno di Persekushon

 

Willemstad – Meta di e investigashon akí ta pa RvR determiná te kon leu a sigui e rekomendashonnan hasí den e informe di inspekshon Maneho di Ministerio Públiko Riba Tereno di Persekushon.

 

Pa por kontestá e pregunta primario di e investigashon akí, a formulá e siguiente preguntanan sekundario:

 1. Kon e situashon ta aktualmente?
 2. Ki akshon a tuma pa implementá e rekomendashonnan?
 3. Ki traba ta eksistí pa implementashon di e rekomendashonnan?
 4. Kon ta atendé ku e trabanan akí?
 5. Ku ki resultado?

 

Konforme artíkulo 207 insiso 1 di Kódigo di Prosedimentu Penal, Ministerio Públiko tin di inisiá persekushon mas pronto posibel den kaso ku, a base di e investigashon polisial ku a ser inisiá, e ta di opinion ku persekushon ta nesesario. Ademas, konforme artíkulo 207 insiso dos di Kódigo di Prosedimentu Penal, si tin base derivá di interes públiko, por disidí di keda sin inisiá un persekushon. 

Un faktor ku Ministerio Públiko mester tuma na konsiderashon ta si intervenshon penal ta e manera mas adekuá pa atendé e kaso en kuestion. E opinion vigente ta ku, por ehèmpel ora ta trata di un konstrukshon ilegal, ta mihó si atendé e kaso a base di derecho atministrativo, a ménos ku tin labamentu di plaka òf algu paresido enbolbí. Den e kuadro akí, a publiká un guia pa atendementu di kaso relashoná ku impuesto i duana.

Di akuerdo ku diferente desishon di Korte, konforme artíkulo 207 insiso 1 di Kódigo di Prosedimentu Penal, ta fiskal so tin outorisashon pa disidí independientemente si un investigashon polisial mester hiba na persekushon. 

E kompetensia amplio ku funshonarionan di Ministerio Públiko tin pa persiguí violashon di lei no ta un ‘carte blanche’ pa aktua na un manera arbitrario. Otro faktor ku Ministerio Públiko lo mester tuma na konsiderashon ta e grado di sanshonabilidat (strafwaardigheid) di e echo en kuestion. Por ehèmpel, ora ta trata di un kustumber (bestendige praktijk), esei por sirbi komo base pa apliká sanshon ménos drástiko. Esaki lo ta na armonia tambe ku e prinsipio di ultimum remedium. 

Segun hurisprudensia, kontando for di e dies a quo te na e sentensia definitivo, kada instansia di e proseso por dura dos aña.

 

Na 2015, RvR a konstatá ku no tabata hasiendo uso di e outoridat ku Minister tin pa duna instrukshon di karákter general. Tambe, RvR a rekomendá Minister pa tuma medida pa promové ku Ministerio Públiko ta kaba di atendé kaso denter di un plaso rasonabel.

RvR ta konstatá ku no a sigui e rekomendashonnan di karakter general. RvR ta di opinion ku Minister mester garantisá ku tin e apoyo di maneho nesesario pa por fiha un maneho riba tereno di persekushon. RvR ta opiná ku, den e kuadro ei, Minister por risibí asistensia di, entre otro, ekspertonan riba tereno di derecho penal.

Pa loke ta e rekomendashonnan tokante Ministerio Públiko, RvR ta opiná lo siguiente: RvR ta aploudí e inisiativa di Ministerio Públiko pa formulá guia, ya ku esei ta promové transparensia i siguridat hurídiko. RvR ta di opinion ku mester sigui ku e proseso akí pa por fiha guia riba algun otro tereno ku tambe ta importante, en todo kaso tokante suspenshon di persekushon. Den pasado tabatin un komishon ku ta evaluá sierto denunsia promé ku inisiá òf sigui ku un investigashon penal ekstenso. RvR ta opiná ku ta rekomendabel pa hasi uso di e opshon akí den futuro tambe.

Ademas, RvR ta di opinion ku, den kuadro di un aserkamentu integral, mester yega na akuerdo di kolaborashon tokante e forma di intervenshon. A dal un promé paso kaba den e direkshon ei ku publikashon di e guia pa atendé delito riba tereno di derecho fiskal i di duana. RvR ta di opinion ku mester kontinuá ku e trayekto ei i ampli’é pa kubri mas área di maneho.

RvR ta di opinion ku Ministerio Públiko no ta duna kuenta sufisiente tokante te kon leu e kasonan ta ser finalisá denter di un plaso rasonabel. RvR ta di opinion ku, por ehèmpel a base di e informenan anual, Ministerio Públiko lo por indiká spesífikamente, por ehèmpel usando statistik, si tabatin adelanto riba tereno di finalisashon di kaso denter di un plaso rasonabel.

RvR ta aploudí ku Ministerio Públiko a inisiá un trayekto pa subi efisiensia i ta di opinion ku ta nesesario pa evaluá e apoyo atministrativo kada tantu tempu. RvR ta di opinion ku ta trata aki di un proseso kontinuo ku Ministerio Públiko mester sigui invertí den dje. RvR ta spera ku, na final di e trayekto akí pa hisa efisiensia, lo tin transparensia enkuanto e kantidat di tempu ku ta tuma pa atendé kaso.

RvR ta konkluí ku no a sigui e rekomendashonnan general i ku, ademas, ku eksepshon di e aspekto di finalisashon di kaso denter di un plaso rasonabel, e rekomendashonnan dirigí na Ministerio Públiko a ser siguí satisfaktoriamente. 

RvR ta presentá e siguiente rekomendashonnan a base di e investigashon evaluativo di Ministerio Públiko su Maneho di Persekushon:

 • Mester duna kuenta, entre otro mediante informe anual, tokante finalisashon di e kasonan (denter di un plaso adekuá);
 • Den kuadro di un aserkamentu integral, mester yega na akuerdo di kolaborashon ku e otro instansianan di mantenshon di lei tokante e forma di intervenshon;
 • Mester hasi uso di e komishon di evaluashon na un manera sistemátiko, pa e kapasidat limitá ku tin disponibel por ser usá na e manera mas optimal posibel.

 

E teksto kompleto di e rapòrt di inspekshon ta disponibel den formato digital na http://www.raadrechtshandhaving.com.

 


Reviewonderzoek vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie

 

Willemstad – De Raad beoogt met dit onderzoek de mate waarin de aanbevelingen van het inspectierapport “het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie” zijn opgevolgd vast te stellen.

 

Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

 1. Wat is de stand van zaken?
 2. Welke acties zijn ondernomen ter uitvoering van de aanbevelingen?
 3. Welke knelpunten doen zich voor bij de implementatie van de aanbevelingen?
 4. Hoe worden deze knelpunten aangepakt?
 5. Wat is het resultaat?

 

Volgens artikel 207, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering dient het Openbaar Ministerie, indien het naar aanleiding van het ingestelde opsporingsonderzoek van oordeel is dat vervolging moet plaatsvinden, zo spoedig mogelijk daartoe over te gaan. Voorts bepaalt het Wetboek van Strafvordering in artikel 207, tweede lid, dat van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend. 

Het Openbaar Ministerie moet de vraag of strafrechtelijke interventie het aangewezen middel is in beschouwing nemen. De huidige opvatting is bijvoorbeeld dat illegale bouw beter bestuursrechtelijk zou kunnen worden aangepakt, tenzij er sprake is van bijvoorbeeld witwassen. In dit verband is er ook een richtlijn uitgebracht voor de afhandeling van fiscale- en douanezaken.

Zoals het Hof meerdere malen heeft bepaald is in artikel 207, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering uitsluitend aan de officier van justitie de bevoegdheid toegekend om zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek tot vervolging dient te worden overgegaan. 

De ruime vervolgingsbevoegdheid van de functionarissen van het Openbaar Ministerie is geen vrijbrief voor willekeur. Voorts zou het Openbaar Ministerie de strafwaardigheid van een feit in beschouwing moeten nemen. Bijvoorbeeld in gevallen dat er sprake is van een bestendige praktijk (common practice) zou dat aanleiding kunnen vormen om minder ingrijpende sancties toe te passen. Dit sluit ook aan bij de ultimum remedium gedachte. 

Volgens jurisprudentie kan de duur van het proces vanaf de dies a quo tot het eindvonnis per instantie twee jaar in beslag nemen.

 

In 2015 constateerde de Raad dat geen gebruik werd gemaakt van de aan de Minister toekomende bevoegdheid tot het geven van algemene aanwijzingen. Voorts heeft de Raad de minister aanbevolen om te bevorderen dat zaken binnen een redelijke termijn worden afgehandeld.

De Raad constateert dat de algemene aanbevelingen niet zijn opgevolgd. De Raad is van oordeel dat de Minister moet zorgdragen voor de nodige beleidsondersteuning om het vervolgingsbeleid te kunnen vaststellen. De Raad is van oordeel dat de Minister in dit verband onder meer door strafrechtsdeskundigen kan worden bijgestaan.

Voor wat betreft de aanbevelingen ten aanzien van het Openbaar Ministerie, oordeelt de Raad als volgt. De Raad juicht het initiatief van het Openbaar Ministerie toe om richtlijnen uit te vaardigen. Dit komt de transparantie en de rechtszekerheid ten goede. De Raad is van mening dat dit proces moet worden voortgezet, zodat andere belangrijke richtlijnen kunnen worden vastgesteld. Tot deze richtlijnen behoren in ieder geval de richtlijnen inzake sepotgronden. In het verleden werden bepaalde aangiftes door een commissie getoetst, alvorens een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek op te starten c.q. voort te zetten. De Raad acht het wenselijk om deze mogelijkheid ook in de toekomst te benutten.

De Raad is tevens van oordeel dat in het kader van een integrale aanpak, samenwerkingsafspraken moeten worden gemaakt over de wijze van interventie. Hiermee is reeds een aanvang gemaakt door het publiceren van de richtlijn met betrekking tot de douane- en fiscaalrechtelijke misdrijven. De Raad is van oordeel dat dit traject moet worden voortgezet en uitgebreid tot andere beleidsterreinen.

De Raad is van oordeel dat het Openbaar Ministerie onvoldoende verantwoording aflegt voor wat betreft de afdoening van zaken binnen een redelijke termijn. De Raad is van oordeel dat het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld op basis van de jaarverslagen specifiek, bijvoorbeeld door middel van statistiek, zou kunnen aangeven of de afhandeling van zaken binnen een redelijke termijn al dan niet is verbeterd.

De Raad juicht toe dat het Openbaar Ministerie een efficiency traject heeft opgestart en is van oordeel dat de administratieve ondersteuning periodiek moet worden geëvalueerd. De Raad is van mening dat dit een continu-proces betreft en dat het Openbaar Ministerie hierin moet blijven investeren. De Raad verwacht dat na dit efficiency traject de doorlooptijd van zaken inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

De Raad concludeert dat de algemene aanbevelingen niet zijn opgevolgd en dat de aanbevelingen die aan het Openbaar Ministerie waren gericht, behoudens de afhandeling van zaken binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid zijn opgevolgd. 

De volgende aanbevelingen vloeien voort uit het review-onderzoek vervolgingsbeleid Openbaar Ministerie: 

 • Leg verantwoording af voor de (tijdige) afhandeling van zaken door middel van o.a. jaarverslagen;
 • Maak in verband met de integrale aanpak samenwerkingsafspraken met andere handhavingsinstanties omtrent de wijze van interventie;
 • Maak stelselmatig gebruik van de toetsingscommissie om de beperkte capaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten.

 

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op http://www.raadrechtshandhaving.com.


 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: