Extra hoorzittingen Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Extra hoorzittingen Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

17 november 2020

De tijdelijke commissie die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties heeft op vrijdag 13 november de zittingsdagen in de Enquêtezaal afgesloten. Op woensdag 18 november heeft de commissie nog enkele gesprekken met genodigden gepland in de Thorbeckezaal. Daarna gaat de commissie haar rapport schrijven.
De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties spreekt met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen tijdens de eerste zittingsdag.

Volg de hoorzittingen live

  • Enkele genodigden waren niet in de gelegenheid om gehoord te worden op de zes zittingsdagen in de Enquêtezaal. Op woensdagochtend 18 november spreekt de commissie daarom met Judith de Glopper van de Belastingdienst en Paul ’t Hart, hoogleraar Bestuurskunde, in de Thorbeckezaal. Deze hoorzittingen zijn vanaf 10.30 uur en 12.00 uur te bekijken via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Alle hoorzittingen van de parlementaire onderzoekscommissie zijn terug te kijken via Debat Gemist.

Beter inzicht

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU) doet onderzoek naar problemen bij uitvoeringsorganisaties die de burger raken. Aanleiding vormden de aanhoudende klachten over uitvoerende overheidsinstanties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV. De Kamer signaleert dat de burger niet altijd centraal staat en dat er regelmatig incidenten zijn, zoals te lange wachttijden. Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de problemen én in de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer.

Schema hoorzittingen

In de eerste week sprak de commissie een aantal deskundigen die het perspectief van de burger en de professional op uitvoeringsorganisaties toelichten. Ook werd er ingegaan op de uitvoering van beleid bij de Belastingdienst. In de tweede week van de hoorzittingen was er aandacht voor de uitvoering van beleid bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In de derde week stond de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer centraal en gaven deskundigen hun visie op uitvoeringsorganisaties in het algemeen.

  • Bekijk het schema van de hoorzittingen op www.tweedekamer.nl/tcu. Hier vindt u ook informatie over de achtergrond van de commissie.

Samenstelling commissie

Op donderdag 5 maart 2020 is de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) van start gegaan. De commissie bestaat uit de volgende leden: André Bosman (VVD, voorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Groothuizen (D66), Nevin Özütok (GroenLinks, ondervoorzitter), Cem Laçin (SP), John Kerstens (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS).

Achtergrond

Soms lopen burgers vast in hun contacten met de overheid. In de afgelopen periode hebben zich problemen bij uitvoeringsorganisaties voorgedaan die aanzienlijke gevolgen hadden voor grote groepen mensen.  Zo waren er bijvoorbeeld problemen bij de Belastingdienst en incidenten met rijbewijskeuringen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het lukt uitvoeringsorganisaties nu niet altijd om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Om te voorkomen dat een burger vastloopt in wetten, regels of overheidssystemen is de aanwezigheid van de menselijke maat noodzakelijk. Op basis van de door de commissie verzamelde informatie, wordt een eindrapport opgesteld met daarin een aantal aanbevelingen die het proces tussen ‘beleid en balie’ moeten gaan verbeteren.

Verschillende vormen van parlementair onderzoek

Het controleren van de regering is een belangrijke taak van de Tweede Kamer. Wanneer de Kamer een bepaalde zaak grondig onder de loep wil nemen, kan zij een parlementair onderzoek instellen. Op basis van het onderzoeksrecht kan de Kamer dan verschillende instrumenten inzetten. De TCU is een voorbeeld van een commissie die een parlementair onderzoek uitvoert. De commissie heeft de mogelijkheid om personen en organisaties uit te nodigen en te horen. Er rust echter geen verplichting op deze mensen om voor de commissie te verschijnen en ze staan ook niet onder ede. Omdat het doel is om meer inzicht te krijgen en niet zozeer om aan waarheidsvinding te doen, heeft de Kamer voor deze vorm van onderzoek gekozen. De verwachting is dat het rapport met conclusies en aanbevelingen voor de verkiezingen in 2021 wordt gepresenteerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: