Gemeente Amsterdam organiseert feestelijke ontvangst studenten / Welcome event for students organised by municipality of Amsterdam

 

Gemeente Amsterdam organiseert feestelijke ontvangst studenten

 

Alweer voor de tiende keer ontvangt Amsterdam de nieuwe lichting studenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Dit jaar vindt het feestelijke welkom plaats op donderdag 21 oktober De ontvangst in 2020 kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. Daarom zijn dit jaar ook de jongeren welkom die in 2020 met hun studie begonnen aan de universiteit, hogeschool of het ROC. 

 

De gemeente Amsterdam organiseert dit officiële welkom sinds 2011. Dit jaar is dus een lustrum, een ontvangst met een extra gouden rand. Met de bijeenkomst hoopt de gemeente de jongeren een goede start te geven. Het is nogal wat om op zo’n jonge leeftijd huis en haard achter te laten voor een studie in Nederland. Het zal niemand verbazen dat dit niet gemakkelijk is. Maar de studenten laten weten dat ze er veel zin in hebben en vol vertrouwen zijn.

 

Gevarieerd programma

Amsterdam biedt de jongeren op 21 oktober een gevarieerd welkomstprogramma aan in de raadzaal van het stadhuis. Een afvaardiging van het Amsterdamse stadsbestuur zal hierbij aanwezig zijn, net als vertegenwoordigers van de Kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook is er een informatiemarkt voor de studenten. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen over wonen, studeren en leven in Amsterdam.

 

Mensen maken de stad

Het Amsterdams college hoopt dat de studenten hun weg zullen vinden en bijdragen aan wat Amsterdam zo Amsterdams maakt. Het is mooi om van de stad iets te krijgen, maar nog mooier is het om iets terug te geven. Het zijn mensen die de stad maken tot wat ze is: een plek waar iedereen zich thuis voelt en graag wil wonen.

 

Bijzondere band 

Deze ontvangst vindt alweer voor de tiende keer plaats dit jaar. Het is een mooie traditie waar de stad trots op is. Het benadrukt de bijzondere band die de stad heeft met het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

 

Aanmelden voor de ontvangst
Ben je een Caribische student die in 2020 of in 2021 begonnen is aan een studie in Amsterdam? Meld je dan direct aan via deze link (alleen voor studenten!): https://welkomstudenten.evenementenorganisatie-amsterdam.nl/

 

Maak kennis met Anton Erasmus!

Afgelopen augustus ontmoette organisator Tanja Fraai vast een paar Caribische studenten Vermoeid na een lange reis. Maar vol verwachting over wat komen gaat. Een nieuw leven, ver van huis. Het is spannend. Maar ook heel leuk. 

Een van die studenten is de Arubaan Anton Erasmus (19). Hij heeft woonruimte kunnen vinden in een containerwoning aan de Zuiderzeeweg in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg. De eerste weken is hij druk aan het schilderen en aan het inrichten. Hij gaat International Business & Management studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. 

“Ik houd van Amsterdam omdat het er lekker druk is. Bovendien houd ik van de grachten en de mensen die hier wonen”, vertelt Anton. “Ik hoop dat het mij gaat lukken om mijn propedeuse binnen een jaar halen. Maar er moet ook tijd zijn om nieuwe mensen te leren kennen, het is niet goed om alleen in de Caribische kring te blijven hangen. Met sporten leer je snel nieuwe mensen kennen. Daarom wil ik lid worden van een boksschool. En ja, ik ga ook graag een keer naar een live wedstrijd van Ajax. 

Kerst lijkt nog ver weg maar de tijd gaat snel. Ik denk niet dat ik dan naar Aruba ga, ik blijf in Amsterdam. Ik hoor van veel studenten dat dit het beste is. Een jaar in Nederland blijven. Anders krijg je heimwee. Ik ga ook een baantje zoeken naast mijn studie. Misschien bij een delivery service. Dan koop ik een brommer of een goedkope fiets. Daar kan ik dan ook mee naar college, en de stad verder verkennen.”

 


 

 

 

Welcome event for students organised by municipality of Amsterdam

 

For the tenth time now, Amsterdam is taking in a new batch of students from Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba and Sint Eustatius. This year, the grand welcome will take place on Thursday, October 21. The 2020 event could not go ahead due to COVID-19 restrictions. That is why students who started university, HBO (University of Applied Sciences) or ROC (regional training centre) in 2020 are just as welcome. 

 

The municipality of Amsterdam has been organising this official welcome since 2011. So, this year is the tenth anniversary, and it’ll be an extra festive edition. By organising this meeting, the municipality aims to give the students a good start. It takes quite some guts at such a young age to choose going abroad to study in the Netherlands, far away from home. It comes as no surprise that this is hard, but the students are very much looking forward to it and appear to be optimistically confident. 

 

Diverse programme

Amsterdam is offering the young people a diverse welcome programme in the council chamber of Amsterdam City Hall. A delegation of the Amsterdam city government will be present, as will be Cabinet representatives of the Ministers Plenipotentiary of Aruba, Curaçao and Sint Maarten. There will also be an info market for the students, where they can get help with all their queries on housing, studying and living in Amsterdam.

 

People shape the city

The Amsterdam City Council is hoping for the students to settle in and that they will contribute to the typical traits of Amsterdam. It’s wonderful to get something from the city, but it’s even more wonderful to give it something in return. It’s people who give the city its character: a place where everyone feels at home and likes to live.

 

Special connection

This year is the tenth time for the welcome to take place. It’s a lovely tradition the city is proud of. It underlines the special connection of the city with the Caribbean part of the kingdom. 

 

Sign up for the welcome
Are you a student from the Caribbean who started studying in Amsterdam in 2020 or 2021? Sign up now via this link (students only!): https://welkomstudenten.evenementenorganisatie-amsterdam.nl/

 

Meet Anton Erasmus!

Last August, in the run-up to the welcome, Tanja Fraai met up with a few Caribbean students. Exhausted from a long journey, but full of expectations of what is about to come. A new life, far away from home. It’s exciting, but also fun. 

One of those students is 19-year-old Aruban Anton Erasmus. He managed to find accommodation in a container house at the Zuiderzeeweg in the Amsterdam district Zeeburg. He has been busy painting and decorating during the first weeks. He’ll be studying International Business & Management at the Amsterdam University of Applied Sciences. 

“I love Amsterdam, because of the hustle and bustle. Plus, I love the canals and the people that live here”, says Anton. “My goal is to pass my propaedeutic year. But I also want to make time to get to know new people – it’s not good to linger in the Caribbean circle only. Sports is a nice way of quickly meeting new people, so I want to pick up boxing at a club. And absolutely, I’d also like to see Ajax play. 

Christmas still seems far away, but time flies. I don’t think I’ll return to Aruba then, but stay in Amsterdam. Many students are saying it’s best to stay in the Netherlands for a year, to prevent you from getting homesick. I’ll also look for a job on the side. Maybe for a delivery service. I’ll buy a moped or a cheap bike for it, and I can use it for going to uni and exploring the city more.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: