Betreft: Burgerinitiatief “Opmerkingen n.a.v. de acties van de Nederlandse Regering m.b.t. de politieke situatie in Venezuela” “There comes a time when silence is betrayal. We must speak. ” (Dr. Martin Luther King Jr.)

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaald.t.k.v. de Voorzitter van de Tweede Kamer, Mevrouw Khadija Arib
Email: voorzitter@tweedekamer.nl
Betreft: Burgerinitiatief “Opmerkingen n.a.v. de acties van de Nederlandse Regering m.b.t. de politieke situatie in Venezuela”
“There comes a time when silence is betrayal. We must speak. ” (Dr. Martin Luther King Jr.)
Geachte leden van de Tweede Kamer,
President Trump heeft zijn masker van ‘voorvechter van de democratie’ volledig laten vallen en stevent af op een staatsgreep in Venezuela. “All options are on the table” is zijn boodschap. De Regering Rutte heeft zich achter de VS geschaard en erkent Juan Guaidé als de interim president van Venezuela, met de Minister President van Curaçao in zijn kielzog. Door deze daad heeft de Regering Rutte het eilandgebied Curaçao betrokken in een politiek conflict dat alle ingrediënten bevat om uit te lopen op een burgeroorlog.
Als burger van het eilandgebied Curaçao en als Nederlandse staatsburger – immers we zijn geen soeverein volk — wil ik u over deze situatie en de consequenties ervan voor Curaçao, op het volgende attenderen.
De Koninkrijksregering die boven onze landsregering staat en die het gezag heeft over de buitenlandse zaken, heeft niet alleen de heer J. Guaidé geaccepteerd als de interim president van Venezuela maar heeft daarbij ook ons territorium aangewezen als humanitaire hub, zonder het recht op inspraak van de eilandbewoners in acht te nemen.
Het heet dat de acties van Regering Rutte het plaatsvinden van “eerlijke, transparante verkiezingen” in Venezuela tot doel hebben en dat deze acties gezien moeten worden als een ondersteuning van “een democratisch electoraat proces” in Venezuela.
lk wijs u op het feit dat de beslissing om Curaçao aan te wijzen als een humanitaire hub, gebeurd is zonder consultatie van het parlement van Curaçao, wat op zich een ondemocratische actie van de Nederlandse regering is.
De Regering Rutte wedt op een persoon die zich zelf – zonder enig respect voor de Constitutie van Venezuela – tot interim president heeft benoemd, en die waarschijnlijk gesponsord wordt door de VS. (Zie: YouTube “An Ocean of Lies on Venezuela”.) Wat krom is kan men niet recht praten, iets wat de VS en de EU naarstig proberen.
Door pressie van de vakbonden en de oppositie is er uiteindelijk een motie ter bescherming van de Curaçaose bevolking gekomen. Maar, een motie kun je altijd naast je neerleggent want het is geen landsbesluit.
Daarom kon het gebeuren dat de Regering Rutte in samenspraak met de Regering Rhuggenaatht ondanks de uitspraken van President Maduro, over het bieden van humanitaire hulp, toch heeft geprobeerd om via zee goederen Venezuela binnen te loodsen. Deze zending is zoals te verwachten was door de Venezolaanse kustwacht onderschept.
Deze manier van handelen is opnieuw een bewijs dat de Nederlandse regering de regels van de democratie niet in acht neemt en de Curaçaose bevolking wordt meegesleept in een conflict dat niet de onze is. Het is wenselijk om de retoriek over de democratie en de humanitaire hulp onder de loep nemen en om zaken in een ander, meer waarheidsgetrouwe perspectief te plaatsen:
De VS is vanaf 2017 systematisch bezig met het opvoeren van de economische sancties tegen Venezuela. Een van deze acties was het blokkeren van Venezolaanse US$ miljoenenbetalingen voor de aankoop van medicijnen, waaronder insuline, in het buitenland. Medicijnen bestemd voor het meest kwetsbare deel van de bevolking: de kinderen, de avangere vrouwen en de ouderen.
Het blokkeren van de aankoop van voedsel en medicamenten is niets anders dan een criminele actie, die tegen alle rechten van de mens indruist. De enige juiste humanitaire hulp ten goede van de Venezolaanse bevolking, is de opheffing van de economische sancties.
De internationale wetgeving wijst alle inmengingen door een buitenlandse mogendheid in de binnenlandse aangelegenheden van een soeverein land af. Men kan intussen moeilijk volhouden dat de VS geen notoire schender van deze internationale wetgeving is. De VS interventies in de binnenlandse aangelegenheden van andere soevereine landen gebeuren veelal onder het mom van (gemilitariseerde) humanitaire hulp met achterlating van een complete chaos.
Het verzoek van president Maduro aan de president van de VS om door middel van dialoog tot oplossingen te komen, is resoluut door de regering Trump verworpen. Evenzo is het voorstel van Caricom, Mexico en Uruguay om te onderhandelen, afgewezen. De arrogantie van een Nederlandse bewindsman om de uitschrijving van verkiezingen binnen acht dagen te eisen, is niet alleen een absurditeit, het schendt bovendien het aanzicht van de bevolking van de landen behorend tot het Koninkrijk.
Aan de rapportage van de VN Human Rights Rapporteur over wat er daadwerkelijk gaande is in Venezuela, komt geheel niet aan de orde.
Ook de Nederlandse regering doet voorkomen, alsof de hele wereld de regering Maduro afwijst. De wereld bestaat niet enkel uit de VS en de EU. Voor de duidelijkheidt de meerderheid van alle naties ter wereld, waarvan een groot deel tot de Derde Wereld behoort, erkent de rechtmatig gekozen regering Maduro.
Het wordt steeds duidelijker dat de “bezorgdheid voor de democratie van Venezuela” slechts een dekmantel is om controle te krijgen over de olie-, bauxiet- en goudvoorraden van dit land.
Alles wijst er op dat het Westen op een burgeroorlog aanstuurt en dat de Nederlandse regering de VS hierin steunt, helaas met de medewerking van de Regering Rhuggenaath. Echter de mislukte staatsgreep in 2002 tegen Chavez heeft duidelijk bewezen dat in ieder geval de Chavistas een nieuwe staatsgreep niet zonder slag of stoot zullen accepteren.
Minister Kraag stelde op 29 februari 2019 in haar betoog voor de VN, dat Nededand “the power of principles” wil naleven en niet “the law of the jungle”. Door bewust aan te sturen op een coup in Venezuela volgt uw regering echter the flaw of the jungle” en sleept Curaçao hierin mee.
Welke gevolgen zal een buitenlandse interventie in de Venezolaanse aangelegenheden mogelijk voor Curaçao hebben?
Tot nu toe is Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen van het personeel van de olieraffinaderij. Het wordt steeds moeilijker om dit bedrijf open te houden zolang er beslag ligt op de olie afkomstig uit Venezuela, als gevolg van de economische sancties van de VS. De situatie is verder verslechterd door de afsluiting van de grenzen door de regering Maduro. Zeker 4000 arbeidsplaatsen (direct en indirect) dreigen verloren te gaan. De sluiting van de olieraffinaderij, naast de sluiting van andere bedrijven in de loop van 2018, zal funest zijn voor de Curaçaose economie. Curaçao zit op dit moment in een economische crisis. Door ons te betrekken in een mogelijk geopolitiek conflict, maakt u onze problemen alleen maar groter. Het wordt door de gang van zaken steeds duidelijker dat onze autonomie verder aan het afbrokkelen is en dat wij op dit moment geheel afhankelijk zijn van besluiten van de Nederlandse regering met de goedkeuring van de Tweede Kamer, waar u deel van uitmaakt.
De Curaçaose bevolking heeft door ervaring wijzer geworden geleerd, dat de zorg voor de neutraliteit van ons grondgebied te allen tijde, een vereiste is voor onze overleving.
De Curaçaose bevolking heeft zich door middel van haar parlement uitgesproken voor vrede. Caricom heeft duidelijk verklaard dat het Caribisch gebied een zone van vrede moet zijn en moet blijven.
Het nastreven van vrede betekent het uitputten van alle mogelijkheden van onderhandeling om uit moeilijke situaties te geraken. Handhaving van de vrede vereist dat landen zich houden aan het principe van non-interventie in de binnenlandse aangelegenheden van landen, het naleven van het internationaal recht en de erkenning van naties in plaats van regeringen.
Déze zijn de acties die vredelievende naties en burgers ondernemen. De VN, Caricom, Uruguay en Mexico hebben hiertoe het voortouw genomen.
Vrede bereikt men niet door met dubbele tong te spreken. Vrede bereikt men niet door middel van een geweerloop, door op een burgeroorlog aan te sturen.
De regering waar u deel van uitmaakt, handelt niet in overeenstemming met de internationale wetgeving m.b.t. non-interventie in binnenlandse aangelegenheden van landen, in dit geval Venezuela, schendt het zelfbeschikkingsrecht van dit land en handelt in strijd met de erkenning van naties in plaats van regeringen.
Het is zeer de vraag of de Nederlandse regering inderdaad het belang van het Venezolaanse volk wil dienen, om maar niet te spreken over het dienen van het belang van de Curaçaose bevolking.
uw regering vindt — volkomen bewust van onze precaire economische situatie — de opvang van de Venezolaanse vluchtelingen geheel onze aangelegenheid, maar neemt wel eenzijdige beslissingen waardoor de stroom vluchtelingen in ieder geval niet zal afnemen.
Deze eenzijdig door uw regering genomen beslissingen zijn ons niet vreemd en de praktijk wijst uit dat zij niet het voordeel van de Curaçaose bevolking zijn. Zo levert de met de toestemming van de Nederlandse regering op Curaçao gevestigde FOL basis geen enkele bijdrage aan onze staatskas. En beweren dat het – maximaal 54 man sterk – FOL personeel een belangrijke bijdrage levert aan onze economie, is zondermeer een poging om mensen een loer te draaien. Het kan niet zo zijn dat de Curaçaose bevolking de buikriem moet aanhalen, terwijl buitenlandse instanties met instemming van uw regering vrijgesteld worden van het betalen van belastingen.
De ondertekening van het verdrag ‘Status of Forces Agreement’ (SOFA) met de VS is niet besproken door de Staten van Curaçao. Het SOFA verdrag zal Curaçao op geen enkele wijze economische voordeel bieden zoals wordt beweerd. Het zal slechts de immuniteit van de op ons grondgebied aanwezige militaire macht van de VS garanderen. Vraagt u zich maar de reden daarvoor af.
Uw regering moet zich diep schamen!
Een bezorgde burger van Curaçao,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: