Korting op AOV-pensioen niet-ingezetenen van Curaçao niet in alle gevallen toegestaan

 

Korting op AOV-pensioen niet-ingezetenen van Curaçao niet in alle gevallen toegestaan
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag in hoger beroep in een proefprocedure
bepaald dat de korting van 10% op het AOV-pensioen en het schrappen van de jaarlijkse
kerstuitkering voor niet-ingezetenen van het land Curaçao niet in alle gevallen is toegestaan.
In 2016 is de Landsverordening Algemene Ouderdomsvoorziening (LvAOV) gewijzigd.
Vanaf het jaar 2016 krijgen niet-ingezetenen van Curaçao niet langer een kerstuitkering (ter
grootte van één maand AOV) en vanaf het jaar 2017 krijgen zij 10% minder AOV-pensioen
dan mensen die wel ingezetene zijn van Curaçao.
Het Hof heeft nu beslist dat Curaçao voor de hoogte van het AOV-pensioen op zichzelf wel
een onderscheid mag maken tussen mensen die wel en mensen die niet in het land Curaçao
wonen.
Maar dat onderscheid mag niet gemaakt worden als het gaat om mensen die (i) van het land
de Nederlandse Antillen een ouderdomspensioen ontvingen dan wel in de Nederlandse
Antillen zonder lopende uitkering verzekerd waren voor een ouderdomspensioen, (ii) bij de
opheffing op 10 oktober 2010 in het land de Nederlandse Antillen woonden, (iii) op het
moment van de bekendmaking van deze wijzigingen van de LvAOV op 29 juli 2016 binnen
het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen woonden en (iv) daar ook nog
steeds wonen. Volgens het Hof is er geen goede reden om mensen die woonden en wonen op
Sint Maarten of de BES-eilanden, anders te behandelen dan mensen die op Curaçao woonden
en wonen. Zij waren immers allemaal ingezetenen van het land de Nederlandse Antillen en
wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen. Zij hebben er ook
niet zelf voor gekozen om van woonland te veranderen. Voor deze groep is het onderscheid
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen in strijd met het verbod van discriminatie. Het houdt
in dat de overheid mensen in (vrijwel) gelijke omstandigheden niet verschillend mag
behandelen. Dat verbod is neergelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten.
De uitspraak van het Hof betekent dat deze niet-ingezetenen van Curaçao, zolang zij blijven
wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen, recht hebben op
hetzelfde AOV-pensioen als ingezetenen van Curaçao en ook op de kerstuitkering.
De uitspraak is gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl onder nummer
ECLI:NL:OGHACMB:2021:55.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: