KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Gabinet di Gobernador-Formashon Gobiernu

​WILLEMSTAD

Op donderdag 10 november 2016 heeft de formateur, de heer Kenneth Gijsbertha, aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout verslag uitgebracht over het verloop van de uitvoering van zijn formatieopdracht, met het oog op de vorming van een kabinet dat wordt gesteund door de politieke partijen MAN, PAR, PNP en PS. Daarbij heeft de formateur bericht over de recente ontwikkeling in de politieke verhoudingen tussen de partijen in de Staten. Inmiddels is op basis van die verhoudingen tussen bovengenoemde partijen overeenstemming bereikt over de verdeling van ministersposten en worden stappen gezet om te komen tot een personele invulling van die posten, op basis van voordrachten van de betrokken partijen. Daarnaast loopt het overleg over de afronding van een regeerakkoord op hoofdlijnen. In het licht van het vorenstaande heeft de Gouverneur aan de heer Gijsbertha verzocht om zijn werkzaamheden als formateur voort te zetten. Daarbij heeft de Gouverneur herhaald dat het van belang is dat heldere afspraken worden gemaakt in een regeerakkoord en dat een kabinet wordt samengesteld dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord, waarmee de stabiliteit van het te vormen kabinet wordt bevorderd. Voorts heeft de Gouverneur wederom gewezen op de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012, no 66) en heeft zij aan de formateur verzocht om er op toe te zien dat deze in acht wordt genomen.De Gouverneur heeft de formateur verzocht om uiterlijk op maandag 21 november nader te rapporteren over de resultaten van zijn formatiewerkzaamheden en om haar tussentijds op de hoogte te houden over de voortgang.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: