MFK: 3 kartanan ku a wòrdu entrega awe na Staten di Kòrsou

Tópikonan:

1. Agenda openbare vergadering van 4 januari 2017
2. Oproeping vergadering van de Staten conform artikel 6, derde lid, RvO
3. Karta na Minister di asuntonan general, Tópiko: Tuma nota di nos karta fechá 30 di desèmber 2016 dirigí na presidente di Staten.

Aan de voorzitter van de Staten van Curaçao
De heer H. Davelaar
Wilhelminaplein 4
Alhier

Curaçao, 2 Januari 2017

Betreft: oproeping vergadering van de Staten conform artikel 6, derde lid, RvO

Geachte voorzitter,
Hierbij verzoeken ondergetekende leden van de Staten, die gezamenlijk een meerderheid vormen van de thans zitting hebbende leden, in de eerstvolgende openbare vergadering, zijnde 4 Januari 2017, zoals bedoeld in artikel 64, vierde lid, Reglement van Orde, een vergadering van de Staten op te roepen met als specifiek agendapunt het ongedaan maken van uw benoeming als voorzitter van de Staten, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, Reglement van Orde.
Het spoedeisende karakter van de op te roepen vergadering, i.c. betreffende de aanvullende agenda, gaat immers ook de problematiek die verbonden is met het vacant zijn van de functie van ondervoorzitter.

Met hoogachting,

============================

URGENTE

Willemstad, 2 Yanüari 2017

Presidente di Parlamento di Kòrsou
Señor H. Davelaar
Wilhelminaplein # 4
Presente

Distinguido señor Davelaar,

Pa medio di e karta aki, hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di Órden
di Parlamento, nos kier urgí bo persona pa dirigí e karta aki i su kontenido athunto na Minister di Asuntonan General / Promé Minister sr. H. F. Koeiman.

Tópiko: Tuma nota di nos karta fechá 30 di desèmber 2016 dirigí na presidente di Staten huntu ku anekso # 1 (karta èks promé Minister Don Martina 12 December 2008)

Danki pa e koperashon.

Atentamente,

===============================

SPOED IN HANDEN
De Staten van Curacao
d.t.k.v. de voorzitter
Wilhelminaplein 4
Alhier

Willemstad, 2 Januari 2017

Betreft: Agenda openbare vergadering van 4 januari 2017

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de oproep voor een vergadering op 4 januari 2017 verzoeken ondergetekenden u deze brief, en ook hun brieven van 24 en 30 december 2016 toe te voegen tot de binnen gekomen stukken die onder het eerste agendapunt van de oproep aan de orde zullen komen.

Verder hebben ondergetekenden de eer u te berichten dat voor zover er zich geloofsbrieven bevinden tussen de ingekomen stukken zij zich hierbij op voorhand verbinden om, als voorgeschreven door art. 47 van de Staatsregeling en met in achtneming van het bepaalde in Hoofdstuk VIII van het Kiesreglement, mee te werken het onderzoeken daarvan.

Zoals uw weet, uit de term “telkenmale” in het eerste lid van artikel 3 van het Reglement van de Orde volgt dat er geen vaste commissie geloofsbrieven bestaan. De laatste commissie die met geloofsbrieven belast is geweest heeft haar een eindverslag uitgebracht ex artikel 4 waardoor het van rechtswege is opgedoekt. Het bestaat niet meer. Overigens, twee van de drie personen die in die commissie zaten zijn niet langer leden van de Staten. Die commissie bestaat in feite niet en kan niet herleefd worden. Er dient derhalve een nieuw commissie te worden benoemd.

In verband daarmee berichten ondergetekenden u dat zij besloten hebben om in te zullen stemmen met de samenstelling van een commissie van onderzoek als bedoeld in artikel 3 van het reglement, bestaande uit de volgende leden:

1. N. Viera Ribeiro;
2. Marilyn Moses; en,
3. Eduard Braam.

Gelieve u voorts, uit oogpunt van efficiëntie, de agendapunten van de reeds opgeroepen vergadering van 6 januari 2017 toe te voegen aan de onderwerpen die in de vergadering van de 4e januari 2017 behandeld zullen worden. Voor het geval dat u de oproep voor de laatstgenoemde vergadering niet tijdig in die zin wijzigt, wees bij deze geïnformeerd dat ondergetekenden bij de aanvang van de

bijeenkomst een daartoe strekkende voorstel van orde zullen doen en de vergadering daarover doen besluiten.

Ten overvloede, beschouw de inhoud van ons brief van 30 december 2016 hierbij herhaald en ingelast.

Met gevoelens van meeste hoogachting,

scan-brief-2-jan-2017-2-proces-verg

scan-brief-2-jan-2017-proces-verg

scan-oproep-verg-2-jan-2017-art-6-lid-3-voorzitter-en-vice-vz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: