UPDATE: WETSWIJZIGING 2011 STRAFVERLAGINGEN

UPDATE

WETSWIJZIGING 2011 STRAFVERLAGINGEN
Er is veel consternatie ontstaan over het feit dat de strafwetgeving in 2011 is veranderd en voor een aantal delicten – waaronder de delicten waarvoor de verdachte O.B. is veroordeeld – de strafmaxima zijn verlaagd. Daarover hebben wij veel vragen ontvangen die allen te verdelen zijn in twee categorieën: (1) wat er veranderd is en waarom, alsmede (2) wie het heeft veranderd.

Het klopt dat het Wetboek van Strafrecht in 2011 is gewijzigd. Blijkens de Memorie van Toelichting van de wetswijziging had de wetgever voor ogen om de evenwichtigheid van het sanctiestelsel in dit wetboek te herstellen. Dit betekende volgens de wetgever dat naast de verhoging van een aantal sancties, ook een aantal strafbare feiten met een lagere maximum gevangenisstraf zou moeten worden bedreigd. In de Memorie van Toelichting is met nadruk gesteld dat dit niet mag worden opgevat als een signaal aan de rechter om in die concrete gevallen ook daadwerkelijk lager te straffen; maar volgens de wetgever was het trouwens ook niet te verwachten dat dit zou gebeuren, omdat in de praktijk toch meestal onder het strafmaximum wordt gestraft.
Echter, nu is gebleken dat dit juist precies is wat wel is gebeurd in de zaak van O.B. De rechter heeft onder meer specifiek door het feit dat de strafmaxima op zedendelicten zijn verlaagd, een lagere straf opgelegd.
Om een voorbeeld te geven: voor 2011 was de maximale straf op zedendelicten als in deze zaak onder meer ten laste gelegd, 24 jaar. Het was in beginsel niet mogelijk om in plaats van een gevangenisstraf een geldboete op te leggen voor zedendelicten. Nu is de maximale straf 15 jaar gevangenis, met de mogelijkheid om in plaats van de gevangenisstraf een geldboete op te leggen van Nafl. 100.000,-.  Terecht kan worden gevraagd waar dat bedoelde herstel in de evenwichtigheid van het sanctiestelsel is gebleven, nu na de wetswijziging bijvoorbeeld voor witwassen in bepaalde gevallen ook een maximale geldboete van Nafl. 100.000,- geldt, dan wel als alternatief een gevangenisstraf van (in sommige gevallen) 6 jaar. Dit terwijl op witwassen voor 2011 nog onder omstandigheden een gevangenisstraf kon worden opgelegd van 12 jaar, dan wel een geldboete van 1 miljoen.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan tot dit moment, was in 2011 het kabinet Schotte aan de macht en is onder dat kabinet deze wetswijziging doorgevoerd. Destijds genoot het kabinet Schotte een meerderheid in de Staten, gevormd door de partijen MFK (onder leiding van Gerrit Schotte), Pueblo Soberano (onder leiding van wijlen Helmin Wiels) en MAN (onder leiding van Charles Cooper). Het is die meerderheid in de Staten die de wetswijziging een realiteit heeft gemaakt. Voor de volledigheid merken wij op dat de Landsverordening inhoudende het Nieuw Wetboek van Strafrecht is ondertekend door de Gouverneur (Frits Goedgedrag), alsmede de toenmalige Minister van Justitie (Elmer “Kadé” Wilsoe) en Minister van Algemene zaken (Gerrit Schotte).
Wij hopen dat hiermee de vele vragen zijn beantwoord.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: