AANDEELHOUDER VAN REFINERIA DI KORSOU HEEFT DHR. RODERICK VAN KWARTEL ONTSLAGEN ALS DIRECTEUR

AANDEELHOUDER VAN REFINERIA DI KORSOU HEEFT DHR. RODERICK VAN KWARTEL ONTSLAGEN ALS DIRECTEUR

Willemstad 23 mei 2019 – op 23 mei jl. is de heer Roderick van Kwartel ontslagen als directeur van Refineria di Korsou N.V. (RdK). Dit ontslag werd uitgesproken tijdens een bijzondere vergadering van aandeelhouders van de overheidsvennootschap

Op 12 oktober 2018 heeft de raad van commissarissen van RdK (RvC) een onderzoek ingelast naar mogelijke onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden rondom het biedingsproces voor het exploiteren van de raffinaderij. Aanleiding hiertoe waren aantijgingen van vertegenwoordigers van één van de participanten in het biedingsproces die deze onregelmatigheden zouden hebben ondervonden.

In het eindrapport van de onderzoekers – Ivy Corporate Defence & Investigations – gedateerd 23 januari 2019 wordt geconstateerd dat er naast het biedingsproces een parallel traject liep waarin onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Ook wordt in dit rapport geconstateerd dat de heer van Kwartel bij de onregelmatigheden betrokken was. Voor de RvC is ook vast komen te staan dat de heer van Kwartel de RvC in dit verband onvolledig en onjuist geïnformeerd heeft.

De RvC heeft gewaarborgd dat de heer van Kwartel zowel gedurende als na het onderzoek in voldoende gelegenheid is gesteld om te worden gehoord dan wel zijn zienswijze op de (tussentijdse) bevindingen te geven. Gedurende het proces is de heer van Kwartel hiertoe meerdere malen in de gelegenheid gesteld.

Nadat de RvC de onderzoeksresultaten en de zienswijze van de heer van Kwartel heeft bestudeerd, is de RvC tot de conclusie gekomen dat de heer van Kwartel zich – door het initiëren van en participeren in het paralleltraject en het onjuist en onvolledig informeren van de RvC – niet heeft gedragen zoals van een behoorlijk bestuurder mag worden verwacht. Hierbij heeft volgens de RvC tevens te gelden dat de heer van Kwartel in zijn functie en gelet op de omstandigheden zich had moeten realiseren wat voor gevolgen deze handelingen voor het biedingsproces en het algemeen belang zouden hebben. De RvC heeft om deze reden het vertrouwen in de heer van Kwartel als statutair directeur opgezegd en de enig aandeelhouder geadviseerd over te gaan tot het ontslag van de heer van Kwartel.

Nadat de enig aandeelhouder het voornemen tot ontslag ter advisering heeft voorgelegd aan de adviseur corporate governance en de adviseur op 25 april jl. concludeerde geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen het voorgenomen ontslag van de heer van Kwartel, is een bijzondere vergadering van aandeelhouders opgeroepen voor 23 mei jl. Tijdens deze vergadering is de heer van Kwartel door de algemene vergadering van aandeelhouders gehoord en zijn de bestuurders en de RvC leden in de gelegenheid gesteld hun adviserende stem uit te brengen. Tijdens haar beraad heeft de algemene vergadering van aandeelhouders – gelet op alle argumenten die over en weer naar voren zijn gebracht – geconstateerd dat er geen feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht die de handelingen van de heer van Kwartel rechtvaardigen. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft aldus tijdens de bijzondere vergadering besloten over te gaan tot het ontslag van de heer van Kwartel met onmiddellijke ingang.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: