CBCS houdt 3e Central Banking Conference “Supporting Inclusive Growth and Financial Innovation” CBCS hosts 3rd Central Banking Conference

CBCS houdt 3e Central Banking Conference

“Supporting Inclusive Growth and Financial Innovation”

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Op 6 en 7 juni jl. heeft de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten (CBCS) haar derde Central Banking Conference gehouden.
Tijdens de conferentie, die als thema had “Reinventing Central Banking: Supporting Inclusive
Growth and Financial Innovation”, kwamen deskundigen uit de hele wereld bijeen om over
een breed scala aan relevante onderwerpen te discussiëren en presentaties te geven.
“Door middel van deze conferenties hoopt de CBCS de publieke belangstelling voor
economische en financiële onderwerpen te vergroten. Bovendien wordt hiermee de
belangrijke rol die de CBCS in onze maatschappij speelt benadrukt,” stelde Leila
Matroos-Lasten, in haar hoedanigheid als president a.i. van de CBCS, in haar
openingstoespraak. De CBCS organiseerde vorig jaar maart de tweede Central Banking
Conference, terwijl de Financial Innovation Conference in juni werd gehouden. Dit jaar
besloot de CBCS de twee conferenties in één evenement te combineren, waarbij actuele
onderwerpen op zowel macro-economisch gebied als financiële innovatie aan de orde
kwamen.
Tijdens de conferentie gaven sprekers van het Internationale Monetaire Fonds, de
Wereldbank, de overheid van Grenada, de Centrale Bank van Trinidad en Tobago, de
Association of Supervisors of Banks of the Americas, de Ontario Securities Commission,
de Centrale Bank van de Eastern Caribbean, IBIS management en economen en
financiële deskundigen van de CBCS, presentaties over de ontwikkelingen op macroeconomisch en financieel gebied.
“Een van de strategische doelen van de CBCS is om een ‘state of the art’ centrale bank te
zijn die haar blik richt op de toekomst. Om deze visie te realiseren dient onze instelling
voortdurend haar beleid en methodes aan te passen om aan de behoeftes en de vraag van
onze maatschappij in de steeds complexer en dynamische mondiale omgeving te
voldoen,” voegde Matroos-Lasten toe. “Inclusieve groei en financiële innovatie zijn twee
gebieden waar de CBCS in dit verband een belangrijke rol kan spelen om de duurzame
ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten te stimuleren ten behoeve van de toekomstige
generaties.”
In haar openingstoespraak merkte Matroos-Lasten op dat in het verleden structurele
aanpassingsprogramma’s op Curaçao en Sint Maarten zijn uitgevoerd met als doel om
macro-economische stabiliteit en gezonde openbare financiën te realiseren.
“Tegelijkertijd hebben deze programma’s, in elk geval op de korte termijn, een negatief
effect gehad op de levensstandaard van de burgers. De uitdaging is om macroeconomisch en begrotingsbeleid uit te voeren die tegelijkertijd economische groei en
sociale inclusie stimuleren,” legde Matroos-Lasten uit.
Bovendien benadrukte zij tijdens haar toespraak het belang van een doeltreffende
resolution regime (afwikkelingsregeling) om financiële instellingen die dreigen om te vallen
op een gecontroleerde en zorgvuldige wijze af te wikkelen. De CBCS heeft hiervoor de
president van de Centrale Bank van Trinidad en Tobago en een vertegenwoordiger van
de Association of Supervisors of Banks of the Americas uitgenodigd om hun ervaringen
op het gebied van resolution regimes te delen.
Aan de conferentie hebben mensen met verschillende achtergronden deelgenomen. Dit
heeft geleid tot levendige discussies gedurende de Q&A sessies. De volledige toespraak
van mevrouw Matroos-Lasten en de presentaties die gegeven zijn tijdens de conferentie
zijn beschikbaar op https://www.centralbank.cw/3rd-central-banking-conference.
Willemstad, 19 juni 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

Press release 2019-023

CBCS hosts 3rd Central Banking Conference

Supporting Inclusive Growth and Financial Innovation
Willemstad/Philipsburg – On June 6 and 7, 2019, the Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) held its third Central Banking Conference at its headquarters in
Willemstad. Under the theme of “Reinventing Central Banking: Supporting Inclusive
Growth and Financial Innovation,” experts from around the world converged to discuss
and present on a variety of relevant topics. “Through these conferences, the CBCS hopes
to broaden public interest in the fields of economics and finance as well as to highlight
the important functions this institution performs in our societies,” Mrs. Leila MatroosLasten, in her capacity as acting president of the CBCS, said in her opening remarks. Last
year, the CBCS hosted its second Central Banking Conference in March followed by a
Financial Innovation Conference in June. This year, the CBCS decided to combine the
two conferences covering contemporary issues in macroeconomic theory and financial
innovation in one event.
A diverse range of speakers gave presentations on developments in macroeconomics and
finance, including those from the International Monetary Fund, the World Bank, the
government of Grenada, the Central Bank of Trinidad and Tobago, the Association of
Supervisors of Banks of the Americas, the Ontario Securities Commission, the Eastern
Caribbean Central Bank, IBIS Management, and economists and finance professionals
from the CBCS itself.
“One of the strategic goals of the CBCS is to be a ‘state of the art’ central bank with an
eye toward the future. To realize this vision, our institution must continuously adapt its
policies and approaches to meet the needs and demands of our community in an ever
increasingly complex and dynamic global environment,” Mrs. Matroos-Lasten added. “In
this regard, inclusive growth and financial innovation are two areas where the CBCS can
play a key role in supporting sustainable development of Curaçao and Sint Maarten for
future generations.”
In her remarks, Matroos-Lasten pointed out that in the past, Curaçao and Sint Maarten’s
economies went through structural reform programs specifically aimed at achieving
macroeconomic stability and sound public finances. “However, at the same time, at least
in the short term, these programs had a negative effect on people’s living standards. Our
challenge, therefore, is to develop macroeconomic and fiscal policies that are
simultaneously pro-growth and pro-inclusion,” she explained.
In addition, Mrs. Matroos-Lasten stressed that it is essential to have an effective
resolution regime in place to solve possible failures of financial institutions in an orderly
manner. The CBCS, therefore, specifically invited the governor of the Central Bank of
Trinidad and Tobago and a representative of the Association of Supervisors of Banks of
the Americas to share their lessons learnt in the area of resolution regimes.
Various stakeholders from a broad spectrum of backgrounds attended and lively
discussions resulted during the Q and A sessions afterward. The full text of Mrs.
Matroos-Lasten’s speech, as well as the presentations that were given during the
conference, can be found at https://www.centralbank.cw/3rd-central-bankingconference.
Willemstad, June 19, 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 


 

 

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: