Hiermee is de installatie van collega’s Ghrib, Snitker en Luijks een feit. Ik zal hen nu introduceren.

Hiermee is de installatie van collega’s Ghrib, Snitker en Luijks een feit. Ik zal
hen nu introduceren.

Mr. Jacoba Ghrib, aan mijn rechterhand gezeten, is in 1959 geboren. Zij heeft
rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij in 1990
afstudeerde. Na haar afstuderen is zij eerst een aantal maanden stagiaire
geweest bij de Coördinator Mensenrechten bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en daarna secretaris bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
bij het Ministerie van Justitie. Van 1992 tot 1999 vervulde zij meerdere functies
bij de United Nations High Commissioner for Refugees en in dat verband is zij
in verschillende landen, waaronder Zuid Afrika, Kroatië en Bosnia en
Herzegovina werkzaam geweest. De overstap naar de rechterlijke macht
maakte mr. Ghrib in 2003, toen zij begon aan de opleiding tot rechter. Tot april
2007 was zij rechter in de sector bestuursrecht van de rechtbank Haarlem en
daarna bij de rechtbank Den Haag, in de sectoren bestuursrecht, strafrecht en
jeugd.
Degenen die met mr. Ghrib hebben samengewerkt kenschetsen haar als: een
onafhankelijk denker met oog voor realiteit en een praktische inslag, altijd
bereid tot bijspringen, uitstekend analytisch vermogen, goed gevoel voor
impact van een zaak in de samenleving, plezierig om met haar samen te
werken want zij heeft een goed gevoel voor humor. Al deze eigenschappen en
het feit dat mr. Ghrib vloeiend Frans spreekt, in combinatie met haar eerdere
ervaringen in het buitenland, garandeerden een soepele overstap naar Sint
Maarten. Dat is inmiddels juist gebleken.
Mr. Ghrib is in Sint Maarten sinds mei 2019 werkzaam als rechter commissaris
in strafzaken en doet daarnaast bestuurszaken.
Aan mijn linkerhand zit mr. Jorgen Snitker. Mr. Snitker is geboren op 14 mei
1966 te Bloemendaal. Hij heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam en is tot 2002 Belastingadviseur en Inspecteur geweest. Zijn
rechterlijke carrière begon mr. Snitker als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad.
In september 2004 begon hij aan zijn opleiding tot rechter bij de rechtbank
Haarlem. Na voltooiing van zijn opleiding heeft hij bij die rechtbank in het team
belastingen, de meervoudige kamer voor strafzaken en in het team handel &
insolventie gewerkt. In 2015 stapte mr. Snitker over naar de rechtbank
Rotterdam. Daar was hij tot juli 2019 voorzitter van de meervoudige kamer
voor strafzaken.
Aan mr. Snitker zijn de volgende positieve eigenschappen toegedicht. Uit het
goede hout gesneden, een wetenschappelijk onderlegde rechter, zorgvuldige
bejegening ter zitting en schriftelijke vastlegging van uitspraken, sociale en
betrokken collega, productief, sterk analytisch vermogen en een teamplayer,
die ook op sportgebied uitsteekt boven het gemiddelde. Dat laatste blijkt wel
uit het feit dat mr. Snitker op zijn 2e dag op Sint Maarten op zijn mountainbike
het hele eiland heeft rondgefietst.
Mr. Snitker zal in Sint Maarten strafzaken in eerste aanleg behandelen.
Last but not least wordt vandaag mr. Koen Luijks geïnstalleerd, gezeten naast
mr. Snitker. Hoewel geen nieuw gezicht voor het Hof is een introductie op zijn
plaats. Het is namelijk al weer vier jaar geleden dat mr. Luijks Sint Maarten
verliet. Mr. Luijks is geboren op 6 september 1965 te Goirle. Zijn doctoraal
Nederlands recht voltooide hij in 1992 aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Tot 2003 was hij advocaat en daarna maakte hij de overstap naar de
rechterlijke macht. Mr. Luijks begon zijn rechterlijke carrière bij de rechtbank
Breda waar hij tot 2009 als handelsrechter en rechter-commissaris in
insolventiezaken werkzaam was. In 2010 maakte mr. Luijks de eerste overstap
naar ons Hof: hij was tot 2015 lid van het Hof, standplaats Sint Maarten. Een
daarop aansluitende periode van vier jaar bij de rechtbank Zeeland-WestBrabant heeft hem de Cariben niet doen vergeten. Mr. Luijks haalt in zijn
sollicitatiebrief een uitspraak aan van een oud Hoflid: “Werken op de Antillen
is gewoon het leukst” en hij merkt daarbij op dat hier weinig tegen in te
brengen valt. Zijn beslissing om terug te keren bevestigt dit. Wij kenden mr.
Luijks als een zeer productieve werker. Dat bleek wel weer toen hij enigszins
teleurgesteld reageerde op het moment dat hij er achter kwam dat er geen
bergen dossiers op hem lagen te wachten omdat het Gerecht Sint Maarten bij
is met de werkvoorraad. Hij voelt zich anders dan dat weer helemaal thuis hier.
Mr. Luijks is in Sint Maarten werkzaam als civiele rechter en als Voorzitter van
de Raad van Toezicht op de advocatuur.
Het Hof is trots op deze drie nieuwe collega’s, allen uitstekende en ervaren
rechters en een aanwinst voor het Hof. Jacoba, Koen en Jorgen, nogmaals
welkom bij het Hof. Ik wens jullie en je familieleden mooie jaren toe in Sint
Maarten.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om ook stil te staan bij het feit dat de
vestiging Sint Maarten sinds 1 augustus jl. een nieuwe vicepresident heeft. Mr.
Van Rijen, alweer vier jaar rechter op Sint Maarten, is per die datum mr.
Lemaire opgevolgd. Mr. Van Rijen zal naast het bestuurswerk, civiele
bodemzaken, kort gedingen, arbeidszaken en appellen gevangenhouding doen.
Sander, welkom in het bestuur en veel succes met deze nieuwe uitdaging.
Dames en heren,
Het is altijd weer even nadenken wat het onderwerp van mijn toespraak bij
een installatiezitting zal zijn. Deze keer ging het tussen: een juridisch
onderwerp of een relaas over hoe het Gerecht Sint Maarten zich na orkaan
Irma heeft ontwikkeld. Ik heb gekozen voor dat laatste.
Twee jaar geleden hield ik hier mijn eerste installatietoespraak als President
van het Hof. Vlak daarna raasde de orkaan over het eiland. Ik ben me er goed
van bewust dat ik waarschijnlijk de daadwerkelijke impact niet helemaal heb
weten te doorgronden. Dat is lastig als je het niet zelf persoonlijk hebt
meemaakt. Maar tijdens mijn bezoek aan SXM een week na de orkaan heb ik
wel de enorme ravage met eigen ogen kunnen waarnemen.
Ook aan de Courthouse, de Annex en bezittingen van medewerkers van het
Hof is schade aangericht. Behalve dat de rechtspleging na de orkaan even
volledig stil kwam te liggen, heeft Irma ook vertraging gebracht in de
veranderingen waar het Gerecht Sint Maarten mee bezig was. Maar, dat heeft
het Gerecht er niet van weerhouden om -in samenwerking met ketenpartnersde draad weer op te pakken en de afgelopen twee jaar behoorlijke stappen te
zetten. Het is niet voor niets dat het thema van het jaarverslag van het Hof
2017 Veerkracht was: het vermogen om met uitdagingen, veranderingen en
onverwachte tegenslagen om te gaan.
Ik noem een aantal voorbeelden van de stappen die zijn gezet.
De kwetsbaarheden van onze organisatie en ook van het Openbaar Ministerie
zijn door orkaan Irma zichtbaar geworden. Een van de kwetsbaarheden betreft
onze dossiers. We mogen van geluk spreken dat die niet verloren zijn gegaan.
Binnen zowel het OM als het Hof waren al stappen gezet op weg naar meer en
beter digitaal werken, om redenen van efficiency en professionalisering. Maar
de risico’s verbonden aan natuurrampen voor onze beide organisaties en de
maatschappelijke gevolgen daarvan hebben de aanleiding gevormd om het
proces van digitalisering te versnellen. Het doel van het gezamenlijk project
van Hof en OM was om voor het orkaanseizoen van 2018 nieuwe strafzaken
digitaal beschikbaar te hebben, beginnend bij de vestiging Sint Maarten.
Hiervoor heeft het Hof aansluiting gezocht bij het zaaks registratiesysteem van
het OM, PRIEM. In juni 2018 zijn de eerste voorgeleidingen voor de rechtercommissaris op Sint Maarten op basis van een digitaal dossier gedaan. De
ervaringen hiermee op Sint Maarten zijn gebruikt bij de invoering van digitale
strafdossiers voor de BES en Curaçao. Aruba zal op een later moment overgaan
op digitaal werken, omdat het OM in Aruba geen gebruik maakt van het zaaks
registratiesysteem PRIEM.
Verder is de implementatie van het nieuwe zaaks registratiesysteem van het
Hof, GEAR, van grote invloed geweest op de modernisering van de griffie. In
korte tijd is de griffie Sint Maarten overgegaan op volledig digitaal registreren
van civiele zaken en bestuurszaken, zijn er betrouwbaardere rollen en
daardoor een beter zittingsverloop. Daarnaast worden langzaam maar zeker
stappen gezet om de processen efficiënter en klantvriendelijker te krijgen. Zo
zijn de wachttijden op de gang bij de echtscheidingszitting teruggedrongen en
is het streven om dat ook bij de EJ-rol voor elkaar te krijgen.
Een andere ontwikkeling: vanaf 1 september a.s. gaan de rechters op Sint
Maarten zelf de hoger beroepen tegen beslissingen voorlopige hechtenis
behandelen. Dat betekent dat deze hoger beroepen niet of nauwelijks nog
behandeld zullen worden door rechters in Curaçao via videoconference, zoals
nu het geval is. Een vooruitgang, ook voor OM en advocatuur, omdat een
fysieke behandeling nog altijd de voorkeur verdient. Na een half jaar zal
worden bezien of dit wordt uitgebreid met strafrechtelijke beslagkwesties. Een
vooruitgang is ook dat het kabinet RC en de advocatenspreekkamer ter
bevordering van de veiligheid voortaan zijn gevestigd in de Annex.
Een andere vermeldenswaardige ontwikkeling is dat het Gerecht Sint Maarten
deze maand van start gaat met de “Child Friendly Court”. Dat betekent dat
kinderen, die door de rechter worden gehoord, hun eigen oproepingen krijgen
en een informatie folder. Ze worden bij aankomst in een speciale ruimte
opgevangen en het horen vindt niet meer plaats in de grote zittingszaal maar
in een kleine (kindvriendelijke) ruimte.
En over zittingszaal en ruimte gesproken: ook op het gebied van huisvesting is
het nodige in gang gezet. Zoals gezegd, hebben de Courthouse en Annex
schade geleden als gevolg van orkaan Irma. Er zijn noodreparaties uitgevoerd
om de rechtspraak zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Het blijft zaak dat
beide panden weer zoveel mogelijk hurricane proof worden gemaakt en
zodanig worden gerestaureerd dat de zojuist genoemde verbeterde interne
processen plaatsvinden in moderne en veilige gerechtsgebouwen. Het Hof is in
overleg met het Land Sint Maarten om dit te realiseren. De verwachting is dat
de eerste fase van de renovatie van het gebouw in het laatste kwartaal van dit
jaar zal starten.
Dames en heren, dit alles past in een ruimer kader. Uit de visie van het Hof
vloeien vier centrale doelstellingen voort: stimuleren van professionalisering
en kwaliteit, waarborgen van het vertrouwen in de rechtspraak, vergroten van
de toegankelijkheid van de rechtspraak en het verbeteren van de
klantvriendelijkheid. Zoals uit de door mij gegeven voorbeelden blijkt: het
Gerecht Sint Maarten is hard op weg om deze doelstellingen te realiseren en
dat verdient, te meer gelet op de enorme tegenslag van twee jaar geleden
respect en waardering.

Ik dank u voor uw aandacht. Thank you for your attention

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: