(Corporate) Governance Curaçao 2020

(Corporate) Governance Curaçao 2020

In een erg warme zaal van Kura di Arte begon het gesprek over corporate governance georganiseerd door het platform University of Governance. De veertig beschikbare stoelen waren bezet.

 

 

Opening Miguel Goede

Dr. Goede opende de avond met de mensen welkom te heten in Kura di Arte. Hij wees er op dat er meer is dan corporate governance. Er is ook public governance en governance in the civil society (NGOs). Kura di Arte is zo’n NGO die meer steun kan gebruiken. Met het gebruik maken van Kura di Arte steunt het platform deze organisatie die vooral bezig is met de jeugd en kunst.

De belangstelling voor dit onderwerp is aanzienlijk minder dan voor de andere onderwerpen die eerder dit jaar werden behandeld (Future of Work; It is the economy, stupid; Trabou tin; The elephant in the room, Corruption). Dat bleek ook uit de lage respons op de gehouden enquête.

Goede stelde dat deze lage belangstelling zijn zorgen over good governance op Curaçao bevestigt. Er zijn zoveel signalen: Niet alleen het feit dat zovelen, inclusief de overheid en andere belangrijke entiteiten, de jaarrekeningen niet tijdig in orde hebben. Ook het feit dat niemand het meer heeft over de hoge salarissen van directeuren en de Balkenende-norm.

 

Keynote Mike Willem

Goede introduceerde Mike Willem met een zeer lange staat van dienst, maar benadrukte dat Willem op persoonlijke titel sprak, net als alle andere deelnemers. Zijn voordracht was getiteld: Greep op overheidsentiteiten vereist meer dan alleen “internal governance”.

Hij begon met een overzicht wat recent in de media is verschenen: de jaarrekeningen overheidsentiteiten die achter lopen. Ddiscussie over een operational audit ABC. De CBCS: De nalatigheid bij de benoeming van een commissaris bij Ennia. De RvB Ennia legt geen verantwoording af aan de RvC. De president-directeur van CBCS nog steeds niet benoemd door vermogens gerechtigden. Dit laatste duurt erg lang.

 

Zijn presentatie was verder als volgt opgebouwd: Hij presenteerde het institutioneel kader bestaande uit burgerlijk wetboek II en wet corporate governance. Daarna ging hij in op het werk en het rapport van de evaluatie commissie corporate governance dat in 2015 werd gepubliceerd. Daarna vroeg Willem zich af: Zijn de waarborgen genoeg ? Hij vervolgde zijn verhaal met de adviezen van de commissie. Deze waren o.a.:

·         Een nieuwe opmaak van de wet- en regelgeving dat prettiger leest

·         Nadere aanscherping beschrijving van het beginsel “comply or explain”

·         Checklist te ontwikkelen om de entiteiten te helpen bij de verantwoording van het jaarverslag

·         Publicatieplicht jaarcijfers

·         Klokkenluidersregeling moet komen

·         Uitbreiding toepassingsbereik (Verbonden partijen beleid)

·         Trachten middels bepaling dat de Code van rechtswege van toepassing wordt verklaard

·         De evaluatiecommissie een permanent karakter te geven.

·         Meer gebruik maken van de reeds bestaande instrumenten voor de toetsing van de naleving van de Code

·         Niet in behandeling nemen door de adviseur corporate governance van een melding die niet voldoende onderbouwd is of voorzien van de benodigde documentatie

·         Afstappen van massaal ontslag commissarissen

·         Bestuurders verbieden als commissaris in andere overheidsentiteiten en vice versa

 

Zijn de waarborgen genoeg ?, vraagt Willem zich af. Hij zette de toezichtkader op een rij:

A. Huidige institutionele waarborgen

·         Cft houdt toezicht op een deugdelijk financieel beheer (ivm fin risico’s beheer van deelnemingen)

·         ARC controleert alles wat met overheid te maken heeft. Blijkbaar nog niet, want Willem begrijpt niet waarom de rechter heeft geoordeeld dat de ARC bij UTS niet binnen mag.

·         SOAB adviseert op jaarrekeningen en stelt integriteitsaudits in bij ONVs

·         Staten houdt toezicht op de verschillende ministers met de verschillende petten ? Dat is volgens Willem zwaar onvoldoende.

·         Het gerecht (civiele enquête). Maar de vervolgstappen ? Vele miljoenen bij RdK/Cru nog steeds niet verantwoord en niemand is aansprakelijk gesteld. Er is gewoon te weinig initiatief om er achteraan te gaan.

B. Additionele waarborgen ter borging van het “publiek belang” (food for thought)

·         Implementatie aanbevelingen CCG, mn:

o   Toepassingsbereik naar Verbonden partijen + toezicht capaciteit verzekeren

o   Publicatie jaarcijfers 

o   Klokkenluidersregeling

·         Met het aanhouden van de Landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde Entiteiten (LvOOE) zijn belangrijke potentiële waarborgen verloren gegaan – delen van het voorstel inbedden in huidige wet en regelgeving

·         In het licht van de o.a. de huidige economische malaise, maar ook gezien het belang van “national competitiveness” (internationale concurrentiepositie), lijkt het Willem dat het kostenniveaus aan een grondige evaluatie aan toe is. (Wordt het publiek belang goed in de gaten gehouden ? Of spelen particuliere belangen een te grote rol?).

 

Willem gaat terug naar de titel van zijn voordracht en verzucht dat niet zorgvuldig wordt omgegaan met het publieke belang. En dat corporate governance is verworden tot compliance, het voldoen aan een heleboel regels, maar dat er geen verbinding is met (innerlijke) waarden en normen (dat is integriteit).

 

Reactie Anthon Casperson

Casperson is tegenwoordig directeur van het Sint Elisabeth ziekenhuis dat op 15 november j.l. alle patiënten heeft overgedragen aan het Curaçao Medical Center en nu doorgaat als vastgoed maatschappij. Hij is lid van het platform University of Governance en draagt zijn steentje bij. Hij is niet zomaar trots dat hij in korte tijd alle achterstanden op met name het gebied van de jaarrekeningen heeft weggewerkt en nu hoort tot de drie organisaties die volgens het Cft helemaal bij is met de jaarrekeningen. Volgens Casperson is governance iets dat men moet beheersen; het moet deel uitmaken van de persoon. Het is meer dan de regels volgen. Als Curaçao zijn wij daar nog lang niet. En wij moeten ons niets wijs maken. Hij noemt voorbeelden van zaken die wij opzetten alsof wij al daar zijn en dan zie je dat het goed fout gaat, want mensen “leven” geen governance. Hij blijft echter positief dat wij met vallen en opstaan wel vooruit zullen gaan, maar het kan lang duren. Het is een kwestie van opvoeding, opleiding, training, begeleiding en coaching. 

Reactie Dieudonne (Neetje) van der Veen

Van der Veen is oud-lid van de Algemene Rekenkamer. Ook hij is erg kritisch over de huidige governance. Hij wijst naar het feit dat het in het kader van de civiele enquête al vaststaat dat mensen aansprakelijk zijn voor het verdampen van 400 miljoen gulden, maar dat niemand er werk van maakt om de mensen aansprakelijk te stellen. Hij wijst ook op het feit dat de jaarrekeningen, inclusief die van het land niet op orde zijn. Hij merkt op dat hierdoor miljarden niet zijn verantwoord. Ook in de jaarrekeningen die er liggen kunnen meer dan een miljard niet worden verantwoord. Ook het rapport van de rekenkamer stelt vast dat, in de meeste gevallen van aanbestedingen, dit niet volgens de regels verlopen is. Dit is zeer ernstig. Desondanks is van der Veen, net als Casperson als lid van het platform University of Governance, positief. Hij gelooft in de praktijkgerichte aanpak van corporate governance opleiding en training. Bij ons van UvG gaan wij ook door de wet- en regelgeving heen maar gaat het om de echte ervaring en hoe wij met de zaken zijn omgegaan.

 

Uit de zaal kwam de vraag of het niet om leiderschap gaat. Maar het gaat ook om volgerschap. Mensen moeten zich laten leiden. Casperson vertelt dat hij aan de mensen in de organisatie toestemming vraagt om ze te mogen leiden en spreekt ze ook later aan op dat hij mag leiden. Blijkbaar staan velen niet stil bij dit feit en gaan ze er vanuit dat leiding zich opgelegt.

 

Goede legt uit dat er twee uitersten zijn van benaderingen van corporate governance: rule based versus principle based. University of Governance focust op de principes achter de regels. Wij moeten op Curaçao gaan leven volgens de principes van good governance. Hij denkt dat er een hele lange weg te gaan is en dat het niet vanzelfsprekend is dat the only way is up. Het kan nog slechter als wij niets doen.

 

De aanwezigen vragen UoG om door te gaan. Zij waarderen het goede werk en zijn ondanks alles hoopvol gestemd over de toekomst van governance op het eiland.

 

Dr. Miguel Goede

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: