Persberichl inzake mogelijke financiele bijdrage aan hcl CMC ter continuering van de electieve zorg

 

 

De regering van Curaao hecht veel waarde aan de kwaliteit, continu”iteit en loegankelijkheid va.n de zorgverlening. Hierdoor heeft de regering alle aandachl voor de huidige financiele situatie bij het CMC. Het bestuur van het CMC heeft aangegeven NA! 5,3 miljoen per maand nodjg te hebben om de electieve zorg aan BVZ-verzekerden gedurende de periode oktober – december 2021 te kurnwn continueren. De regering van Curaao zal ondanks haar beperkte fimu1ciele middelen al het mogelijk doen om het CMC te onderstewwn.

VoUedigheidshalve wordt opgemerkt dat het Land Curaao een tweetal leningen bij de Staal der Nederlanden is aangegaan om de bouw van het nfouwe ziekenhuis le kwmen financieren (in totaal NA! 412 miljoen). Tevens lieeft het Land Curaao voorschotlen ad NA!85miljoen aan HNO Vastgoed en Beheer N.V.(HNO V&B) verstrekt om de bouw van het nieuwe ziekenhuis
te kunnen afronden.Ondertussen is HNO V&B de eigenaar van het nieuwe ziekenhuisgebouw, lerwijl het Land Curaao degene is die de aflossing en rente van de 2 voormelde leningen
betaald. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het ziekenhuisgebouw aan HNO V&B is overgedragen (bijhet vestigen van het erfpachtsrecht) zonder een gefom1aliseerde leningsovereenkomst tussen hel Land Curacao en HNO V&B. Tevens zijn geen eendtudige fom1ele afspraken gemaakt met HNO V&B voor wat betreft de terugbetaling van de voonnelde verstrekte voorschotten. Als reactie hierop heeft het bestmtr van HNO V&B op 16 maart 2020 eenzijdig een akte van schuldbekentenis opgesteld en op basis hiervan 4 keer (periode april – juli 2020) een bedrag van NAf 1,56 miljoen p/m aan het Land Cttra<;:ao betaald (NAf 3,3miljoen aflossing en NAf 3,0 miljoen renle). De voom1elde akte van schuldbekentenis is door de vorige
regering n.iel gefom1a]jseerd wegens openstaande vragen inzake het op te nemen lenings­ bed.rag. De huidige regering zal zo snel mogelijk de aan HNO V&B geleende gelden laten actualiseren en fonnaliseren.

Wegens het njet actualiseren en fom\aliseren van de leningsovereenkomst met HNO V&B loopt het Land maandelijks circa NAf 2 miljoen mis. Dit kan gezien worden als een tijdelijke ‘liquicliteilsvoordeel’ voor HNO V&B. Hiernaast heeft hel Land Curao in april 2021een extra bijdrage van NA!4,8 miljoen aan het CMC betaald ler dekking van de zorgkosten in verband met Covid-19.Tevens heeft het Land Curacao zich recentelijk gecommitteerd om een additionele bijdrage van NAf 2 miljoen aan hel CMC le betalen (waarvan reeds NAf 1,3miljoen is wtbetaaJd).

Hoewel de regeiing al het mogelijk 7.al doen om het CMC te helpen, dient de regering wel voorwaardenscheppend op te tredei1teileinde het wel functioneren van de algehele zorgketeil te ktuuen waalrgen. Om een gebalanceerde beslissing client het Land Curaao nog de volgende infonnatie van het CMC te ontvangen:
4) Een ondei·bouwing van de additionele koslen ad NAf 5,3 miljoen voor BVZ-verzekerdei1
voorziei1van een speciJ’icatie per onderdeel inclusief brondocumentei1.Dus waal-aan zal de NAf 5,3miljoen worden besleed {het moet blijken dat hel om patintgebonden kostei1gaat ei1dat deze kosten daadweii<elijk in 2021 zullen worden betaald);

Een cashflow overzicht van zowel HNO Exploitatie als Val1HNO Vastgoed ingaal1de budgeljaar 2021. Dit overzichl dient opgesteld te wordei1op basis van de directe meU1ode (dus exclusief afscluijvingen, etc.) ei1deze client door het CMC te zijn aal1gesloten met bankafscluifteii;
Een overzicht van de werkelijke lotale koslen tot en met seplember 2021 (per maal1d) ten opzichte van de werkelijke ei1begrote kosten Val12020 ei2019 (tevens gerelateerd aal1de BVZ-verzekerden);
0 Een ovei”Zicht Val1de werkelijke ontval1gen bedragen conform de Ministerile Beschikking
2021(zorgbudget 2021) tot ei1met seplember 2021en eenoverzicl1t Val1de we1·kelijke
productie (aal1tallen en bedragen) ten opzicl1te Val1de afgerekende ontval1gsten Val1wl SVB per kostenplaats/ component;
Een overzicht van de werkelijke kosten per kostenplaats, te weten Covid-19, Zorgbudget (en adclitionele produclie), specifieke exploitatiecomponenten en overhead;
lnzichtelijk makei1Val1de aal1sltuling tussen de reeds ingevoerde 50% minder electieve zorg versus het werkeJjjk ontvangen reguliere zorgbudget waarin de electieve zorg voor 100% is opgenomen en tot dusver uitbelaald door SVB (kopie van additionele productie);
Hoevcel huttr (kosten en werkelijke uitgaven) hcclt HNO Exploitatie aan HNO Vastgoed
betaald per jaar en waaraal1heeft Vnstgoed deze ontvangen bedragen uitgegeven (finallCieringskosten. etc.); Hierbij zowel de werkel ijke kostei1als wetkelijke uitgavei1 aangeven (een kopie van het huut”contract tussei1Exploitatie ei1Vaslgoed ovei-leggen); Welke investe1i.ngei1heeft het CMC gepland voor de rest Val12021 ei1welke bedragei1zijn hiennee gemoeid? Is clit noodzakelijk voor decontinue1ing van de zorg in 2021?
Het bestmu· van het CMC heeft aal1gegevei1een gemiddelde werkelijke productie voor het
j;lAr 2021 tP hPbl)(.!>n vA 1l NAf 20.6 nlilj()f’r1 I”‘N’lf’ OlAAnd.. \\TAt ovP1-PPnko1nt 1nPt NAf 24-7 01iljt:’M>n
voor heel 2021. Dit totaalbedrag is ongeveer 20 rniljoen hoger dal1het door het CMC ingediende zorgbudget voor 2021ad NAf 227,4 miljoen. Gaame een toelicliting voor het ve1-schil ad NAf 20 miljoen ten opzicl1te van het ingediende zorgbudget 2021 (it1cl11sief slwtei1de documei1tatie). Hierbij client dus een verschillenal1alyse Val1de maandelijkse werkelijke productie ten opzicl\te Vall de begrote productie en de productie zoals genoemd in de Ministeri<!le Beschikking 2021(zorgbudget) te wordei1 verricht (inclusief onderbouwei1de doetm1entatie).
Op basis waarvall wordt de productie Val1spoed en essentile zorg bepaald?

• Een adclitionele bijdrageaal1het CMC (al dal1niet it1de vorm Val’een lening legen 0%) zaJ enkel mogelijk zijn inclien het l..nd aalwullende liqwditeitssletm krijgt Val1Nederland. Een additioneel liquiditeitsverzoek hiervoor zal aan Nederland worden gedaal1nadat het CMC al de benodigde infom1atie heeft verstrekt;
• Het CMC moet actief bijdragei1aal1de opslelling en impleinentatie van een plal1van aanpak ter minimalisering Val1de CMC-vei 1iezei1;
• Een mogelijke additionele bijclrage aal1het CMC (al dal1niel in de vonn Val1een lening legen 0%) mag enkel gebruikt worden \•oor de werkelijke betaling/ financiering Vall de electieve zo1-g it1 het CMC gedurende de periode oktober – decembet·2021. Er mogen dus geen al1dere kostensoorten hiennee worden betaald;
• Het CMC dient een evei1tuele additionele bijclrage (al dal1niet U\ de vom1van een letting tegen 0%) maal1delijks mel het ministerie van Fitiancin, d.t.v. de Ministei·Val1GMN. af le rekei1en voordal een evei1tuele andere h-anche wordl uitbetaald.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: