MINISTERIE VAN JUSTITIE BETREURT BERICHTGEVING VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

MINISTERIE VAN JUSTITIE BETREURT BERICHTGEVING
VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

WILLEMSTAD – Het ministerie van Justitie heeft met verbazing kennisgenomen van een
persbericht van Vluchtelingenwerk Nederland waarin deze organisatie stelt dat zij zich grote
zorgen maakt dat de lokale niet-gouvernementele organisatie (NGO) Human Rights Defense
Curaçao (HDRC) al wekenlang geen toegang krijgt om juridische bijstand te verlenen aan
ongedocumenteerde vreemdelingen in bewaring te Koraal Specht.
Op 20 november 2020 is door de toenmalige minister van Justitie een circulaire met betrekking
tot de toegang tot vreemdelingenbarakken, althans ongedocumenteerde vreemdelingen,
vastgesteld. De circulaire bevat de in acht te nemen procedure en voorwaarden op grond
waarvan belangenorganisaties (in het kader van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens) toegang op afspraak worden verleend om in bewaring gestelde
ongedocumenteerde vreemdelingen te bezoeken. Deze afspraken worden onder auspiciën van
de directeur van de SDKK uitgevoerd, mits de veiligheid van bezoekers en in bewaring gestelden
gegarandeerd kunnen worden.
Begin deze maand, in de week van 9 mei 2022, heeft HRDC een verzoek ingediend voor een
medicus, die tevens hun bestuurslid is, om een cliënte van HRDC in vreemdelingenbewaring
medisch te controleren. De SDKK heeft de NGO terecht verwezen naar de afdeling medische
dienst, die primair verantwoordelijk is voor medische handelingen ten behoeve van alle in de
instelling verblijvende personen ter beoordeling en afhandeling van dit verzoek. Door een
samenloop van omstandigheden op grond van veiligheidsoverwegingen kon dit verzoek niet op
korte termijn worden afgehandeld.
Het voorgaande heeft echter niets te maken met toegang krijgen tot vreemdelingen in bewaring
om juridische ondersteuning te bieden en ook niet met het verwijderen van ongedocumenteerde
vreemdelingen op grond van de wet. Het tegendeel is eerder waar. De advocaat van HRDC kan
na aanmelding, tijdens kantooruren wekelijks, ongedocumenteerde vreemdelingen die dat
wensen in een daarvoor aangewezen ruimte in de vreemdelingenverblijfplaats te Koraal Specht
te woord staan. Telefonisch contact is ook dagelijks mogelijk.
Het land Curaçao is verplicht op grond van verdragen, wet- en regelgeving alle (beschermings-)
verzoeken van vreemdelingen in behandeling te nemen. Zolang niet op een dergelijk verzoek is
beslist, wordt een ongedocumenteerde vreemdeling niet gerepatrieerd.
De repatrieringen van het afgelopen weekeinde hebben enkel plaatsgevonden onder de twee
navolgende omstandigheden. Het ging om vreemdelingen die op eigen verzoek zijn
gerepatrieerd dan wel om vreemdelingen die na het uitzitten van hun straf een uitzettingsbevel
van de procureur-generaal hebben ontvangen vanwege hun strafrechtelijk verleden.
Concluderend kan worden gesteld dat het al dan niet toekennen van het bezoek van de medicus
van HDRC niets te maken had met het vertrek van genoemde vreemdelingen in het weekend van
21-22 mei jongstleden, aangezien al deze personen rechtsgeldig zijn vertrokken.
Het ministerie van Justitie betreurt de lezing van de feiten zoals door HRDC door middel van
Vluchtelingenwerk Nederland naar voren is gebracht.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: