Gabinete di Gobernador un komuniko kompañá pa potrèt.

WILLEMSTAD –
Op woensdag 15 maart heeft de Jeugdadviesraad van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling hun manifest gepresenteerd en aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.
Het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling is verantwoordelijk voor de implementatie van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling 2015-2020. Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling heeft als doel dat alle kinderen en jongeren tot 24 jaar op Curaçao de kans en mogelijkheid moeten krijgen om zich positief te kunnen ontwikkelen. Door een jeugdadviesraad op te richten hebben zij een klankbord gecreëerd dat hen gevraagd en ongevraagd van advies zal voorzien en die hen verder helpt met het bevorderen van de jeugdparticipatie. De Jeugdadviesraad heeft als doel: een brug slaan tussen de ‘beleving en mening van jongeren’ en ‘ideeën en beleid van de overheid en/of maatschappelijk veld’. De Jeugdadviesraad is dus geen jeugdparlement.
De eerste stap van de Jeugdadviesraad was om een manifest te ontwikkelen waarin zij hun prioriteiten en activiteiten voor de komende periode vastleggen. Het manifest bestaat uit 6 speerpunten voor twee thema’s van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling: ‘Onderwijs en opvang’ en ‘Werk en ondernemerschap’.
Deze speerpunten zijn:
 Alle scholen moeten een actieve leerlingenraad hebben. Een leerlingenraad is belangrijk om jongeren te bekrachtigen en om participatie van jongeren in besluitvorming binnen scholen te stimuleren.
 Jongeren moeten meer kansen krijgen om te leren over de eigen geschiedenis en cultuur. Als jongeren meer leren over de eigen multiculturele geschiedenis, leren ze zichzelf ook beter kennen.  Het onderwijs op Curaçao moet jongeren de kans bieden om meer praktische ervaring op te doen. Het hoger onderwijs, bijvoorbeeld VSBO-TKL en HAVO/VWO geeft jongeren nu nog niet de kans om een (snuffel)stage te kunnen lopen.
 De Jeugdadviesraad wil meer informatie beschikbaar maken over het sollicitatieproces op Curaçao en trainingen faciliteren. Jeugdwerkloosheid is hoog op Curaçao en jongeren hebben moeite om werk te vinden.
 De doelen en incentieven van Lei di Bion moeten geëvalueerd worden. De jeugdadviesraad zal, na in gesprek gaan met relevante stakeholders, met voorstellen komen om het aantrekkelijker te maken voor jongeren, werkgevers en de overheid.  De Jeugdadviesraad wil mogelijkheden onderzoeken om kennisoverdracht aan jongeren te faciliteren binnen bedrijven en organisaties.
De 9 jongeren legden uit dat het manifest het resultaat is van consultaties om de consensus te zoeken, en dat ze weinig hebben gestemd tijdens het proces. Ze hebben een training gekregen vanuit de VN, en dachten, “Als 193 landen naar consensus kunnen komen, dan kunnen wij het met 9 ook.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: