KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET INTERPARLEMENTAIRE KONINKRIJKSOVERLEG (IPKO)

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET INTERPARLEMENTAIRE KONINKRIJKSOVERLEG (IPKO)
Den Haag – Juni 2017
Geachte leden van de Eerste Kamer van de Staten Generaal,
Geachte leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal,
Geachte leden van de Staten van Aruba,
Geachte Leden van de staten van Sint Maarten,
Geachte leden van de staten van Curaçao
Mede namens mw. Pauletta, voorzitter van de Commissie voor Koninkrijksrelaties en Interparlamentaire Aangelegenheden uit de Staten van Curaçao, mw. Mac William, mw. Mozes, dhr. Calmes, dhr. Pisas, dhr. Rojer en dhr. Cordoba, allen leden van de genoemde commissie, wil ik de organisatie van deze conferentie van harte bedanken voor de wijze waarop zij als gastheer onze delegatie heeft ontvangen.
De opzet van het IPKO, is, om als volksvertegenwoordigers van onze respectievelijke landen, te blijven werken aan het verbeteren, en het versterken van de banden binnen het Koninkrijk. De samenwerking tussen de partners binnen het Koninkrijk is van vitaal belang, zolang dit gepaard gaat met wederzijds respect en de nodige zakelijkheid ten gunste van het welzijn van de respectievelijke bevolkingen. Uit het IPKO moeten concrete afspraken voortvloeien welke moeten leiden tot concrete resultaten. De delegaties moeten dan ook de geaccordeerde voorstellen aan hun respectievelijke regeringen voorleggen, die het beleid vorm moeten geven. Met andere woorden: de politici dragen de verantwoordelijkheid die de in het IPKO gemaakte afspraken ook worden nagekomen, en zij moeten elkaar ook durven aan te spreken waar het niet goed gaat. Neem bijvoorbeeld de kwestie van deugdelijk en integer bestuur. Alleen vingerwijzingen naar elkaar toe zal ons niet verder brengen.
Mijns inziens moeten de respectievelijke instituten van de landen versterkt worden zodat binnen de landen zelf de nodige checks en balances aanwezig zijn. Hierdoor zal ook het vertrouwen van de burger in de staat als geheel groeien.
Onderwijs, Gezondheidszorg, Energie, Economische kansen, Jeugd en Jongeren en Integriteit van bestuur zijn steeds weer terugkomende onderwerpen van het IPKO, omdat deze een aanhoudende zorg zijn voor de landen, daar deze thema’s de burgers direct raken en er veel valt te doen en te verbeteren voor wat betreft deze aspecten.
Trouwens, juist door het verbeteren van de samenwerking op diverse gebieden kan de potentie van het Koninkrijk maximaal benut worden.
Voor wat betreft de Geschillenregeling, achten wij dat het Statuut van het Koninkrijk ons bij elkaar houdt. Het Statuut voorziet ook, in gevallen waarin de landen onderling geschillen kunnen hebben en voor eventuele gevallen van geschillen tussen een van de landen en het Koninkrijk, hoe e.e.a. geregeld wordt. De regeling hoe dit laatste moet worden opgelost is nog niet formeel uitgewerkt. In IPKO verband hebben de landen elkaar kunnen vinden, in die zin dat duidelijke en concrete uitgangspunten zijn geformuleerd, maar deze dienen nog te worden verwerkt tot een rijkswet. Een aanzet voor een dergelijk rijkswet is reeds door Aruba, Curaçao en Sint Maarten opgesteld. Daarnaast is een andere versie in conceptvorm ter consultatie gesteld. Deze zogenaamde geschillenregeling heeft hoog op de agenda van het IPKO gestaan. Het gaat in dit IPKO om over de verder te volgen procedure van gedachte te wisselen.
Elk der landen heeft voor zichzelf een beeld van wat het Koninkrijk is en wat de potentie daarvan kan zijn. Het met elkaar denken over de toekomst van dat Koninkrijk, het ideale Koninkrijk van 2040, is van belang. Dit onderwerp is tijdens het laatste IPKO op Curaçao voor het eerst besproken en zal nu worden voortgezet. Met de snelheid waarmee de ontwikkelingen in de wereld zich voortzetten, blijft het belangrijk om met elkaar een toekomstvisie te delen. Ook naar dit thema wordt uitgekeken.
Het is niet onze eerste IPKO waarbij gevoelige punten en moeilijke onderwerpen aan de orde kunnen komen.
Zolang wij op respectvolle en zakelijke wijze met elkaar, over belangrijke thema’s van gezamenlijk belang kunnen spreken, en blijven kijken naar de problemen die wij gezamenlijk kunnen oplossen, en naar de kansen die wij samen kunnen benutten ben ik ervan overtuigd dat wij grote stappen voorwaarts kunnen maken. Ik heb het volste vertrouwen dat de agendapunten voor dit IPKO de diepgang zullen krijgen die zij verdienen. Daarmee zal ook dit IPKO succesvol zijn.
Met deze insteek wens ik alle delegaties een vruchtbaar en succesvol IPKO toe.
De Voorzitter van de Staten van Curaçao,
William Millerson
14 Juni 2017

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: