“Instrukshon kita propiedat” na vigor entrante 1 di yüli 2017 – Per 1 juli 2017 “Aanwijzing afpakken” van kracht – “Instruction assets recovery” in effect per July 1st. 2017

“Instrukshon kita propiedat” na vigor entrante 1 di yüli 2017
Entrante 1 di yüli 2017 e ‘Instrukshon kita propiedat” a drenta na vigor. E instrukshon aki ta pone
regla pa e proseso penal di kita propiedat dor di Ministerio Públiko (OM) di entrada finansiero di
aktividat kriminal. E instrukshon ta hasi menshon di tur posibilidat penal pa kita propiedat. Punto di
salida ta ku efektividat ta desisivo na momentu di eskoho di un posibilidat di kita propiedat òf un
kombinashon di posibilidat di kita propiedat. Koperashon den kadena ta sentral den kita propiedat.
Koperashon i interkambio di informashon entre instansianan gubernamental, manera entre otro
Servisio di Impuesto, ta krusial den esaki.
E instrukshon ta trata instrumentonan ku OM tin na su disposishon i ta basá riba e aktual legislashon.
Protekshon hurídiko regular ta punto di salida na momentu ku implementá e instrumentonan penal.
E kompetensia penal di kita propiedat por keda implementá solamente na momentu ku tin rasonabel
sospecho di kulpa na un hecho kastigabel kometé dor di un sospechoso, konforme Kódigo di
Prosedimentu Penal, den kual e puntonan legal di posibel envolvimentu di un wes ta aplikabel.
Ta trata di un instrukshon den kuadro di artíkulo 5 insiso 4 di Rijkswet Openbaar Ministeries emití
dor di Prokuradó-general (PG) di Kòrsou, Sint Maarten i Boneiru, Sint Eustatius i Saba.
Ta e deseo di Prokuradó-general pa e maneho penal entre OM Kòrsou, OM Sint Maarten i OM BES ta
mas tantu ku ta posibel igual. P’esei a skohe pa emití un instrukshon pa OM Carib kompletu.
Gobièrnu ta pará pa un sosiedat seif i hustu i ta skohe den esaki pa un atendimiento hanchu i integral
di tur forma di kriminalidat, abusu, uso impropio i froude. Hopi hecho kastigabel ta keda kometé for
di punto di bista di ganashi; kita propiedat finansiero kriminal ta resultá p’esei den un forma inmenso
di balor den kombatimentu di kriminalidat. Empeño ta ku efektividat ta punto di salida pa e eskoho di
e formanan di kita propiedat, por skohe tambe pa un kombinashon di e posibilidatnan. Sentral den e
atendimiento ta e koperashon di tur instansianan gubernamental den e kadena. Koperashon i
interkambio di informashon entre instansianan gubernamental, manera entre otro Belastingdienst, ta
krusial. Uso di e instrumentonan penal, pa kita propiedat di kriminal, ta un aspekto importante den
atendimiento di gobièrnu, pero sigur no e úniko. Ta p’esei den vários pais di reino tin Afpakteam
Integral aktivo kaba.
Por lesa i download e instrukshon riba wèpsait di Ministerio Públiko:
http://www.openbaarministerie.org/pap/parket-pg/instrukshon

=========

Per 1 juli 2017 “Aanwijzing afpakken” van kracht
Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing afpakken” van kracht. Deze aanwijzing stelt regels voor het
strafrechtelijk afpakken door het Openbaar Ministerie (OM) van financiële opbrengsten uit
criminele activiteiten.
De aanwijzing gaat in op de instrumenten die het OM daarbij ter beschikking staan en is
gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Bij het hanteren van het strafrechtelijk
instrumentarium is de regulier rechtsbescherming uitgangspunt. De strafrechtelijke
(afpak)bevoegdheden kunnen alleen worden ingezet indien er sprake is van een redelijk
vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit gepleegd door een verdachte in de zin van het
Wetboek van Strafvordering, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent de eventuele
betrokkenheid van de rechter van toepassing zijn.
Het betreft een aanwijzing in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries
uitgevaardigd door de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint
Eustatius en Saba.
Het is de wens van de Procureur-Generaal dat het strafvorderingsbeleid in en tussen het OM
Curaçao, OM Sint Maarten en OM BES voor zover mogelijk eenduidig is. Daarom is ervoor
gekozen om één aanwijzing uit te vaardigen voor het gehele OM Carib.
De overheid staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving en kiest daarbij voor een brede
en integrale aanpak van alle vormen van criminaliteit, misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude in
de samenleving. Veel strafbare feiten worden gepleegd vanuit een winstoogmerk; het afpakken
van crimineel vermogen is dan ook een waardevol middel in de bestrijding van criminaliteit.
Uitgangspunt is dat de effectiviteit bepalend is bij de keuze voor een afpakmogelijkheid of een
combinatie van afpakmogelijkheden. Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal.
Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de
Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel
vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker
niet de enige. In verschillende landen binnen het Koninkrijk zijn daarom ook al integrale
afpakteams actief.
De aanwijzing is terug te lezen op de website van het Openbaar Ministerie:
http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen

============

“Instruction assets recovery” in effect per July 1st. 2017
The “Instructions assets recovery” is in force as of July 1, 2017. This instruction sets out rules
for the criminal prosecution by the Public Prosecutor (OM) of financial proceeds from criminal
activities. The instruction identifies the criminal justice options. The starting point is that the
effectiveness determines the choice for or a combination of options that can be taken. Chain
cooperation is central to the recovery of assets. Collaboration and exchange of information
between the relevant public services, such as the Tax Department, is crucial in this.
The instruction refers to the instruments available to the OM and is based on current laws and
regulations. When dealing with the criminal justice instrument, the regular legal protection is
the starting point. Criminal jurisdictions can only be deployed if there is a reasonable
suspicion of guilt of any criminal offense committed by a suspect within the meaning of the
Criminal Procedure Code, where the legal provisions regarding possible involvement of the
court apply to be.
This is an instruction within the meaning of Article 5 paragraph 4 of the Public Prosecutor’s
Office issued by the Attorney General (PG) of Curaçao, St. Maarten and Bonaire, Saint
Eustatius and Saba.
It is the Attorney-general’s wish that the criminal prosecution policy in and between the OM
Curaçao, OM Sint Maarten and OM BES is unambiguous as far as possible. Therefore, it was
decided to issue one instruction for the entire OM Carib.
The government represents a safe and equitable society, and therefore chooses a broad and
comprehensive approach to all forms of crime, abuse, improper use and fraud in society. Many
criminal offenses are committed for profit; The elimination of criminal property is therefore a
valuable means of combating crime. The starting point is that the effectiveness determines the
choice for a delivery option or a combination of packing options. Chain cooperation is central
to recovering assets. Collaboration and exchange of information between the relevant public
services, such as the Tax Administration, is crucial. The use of the criminal justice instrument
to deal with criminal capacity is an important part of this approach by the government, but
certainly not the only one. Therefore, in different countries within the Kingdom, integral asset
recovery teams are already active.
The instruction can be read and downloaded on the website: http://www.openbaarministerie.org/en/ag-soffice/guidelines

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: