KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

De bevolking van Curaçao kan baat hebben bij een juridische statuswijziging binnen de Europese Unie.

25 juli 2017

De bevolking van Curaçao kan baat hebben bij een juridische statuswijziging binnen de Europese Unie.

Naast de Nederlandse nationaliteit hebben alle Curaçaoënaars ook de Europese nationaliteit. Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben hun speciale band met de Europese Unie te danken aan het feit dat zij deel uitmaken van het Nederlandse Koninkrijk. Deze juridische status binnen Europa verankerd is in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het verdrag noemt twee verschillende statussen voor landen die zich buiten de Europese Unie bevinden maar wel een constitutionele band hebben met een lidstaat van de Europese Unie: Landen en Gebieden Overzee (LGO) en Ultraperifere gebieden (UPG). Curaçao heeft de LGO status. Beide statussen, LGO en UPG, genieten op grond van de Europese nationaliteit van dezelfde civiele rechten als die van de Europese burgers. Een goed voorbeeld hiervan is dat wij in Curaçao ook mee mogen stemmen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Het belangrijkste verschil tussen de LGO’s en de UPG’s is dat de UPG’s integraal deel vormen van de Europese Unie. Zij maken deel uit van de territoriale scope van de Europese Gemeenschap. Op grond hiervan moeten deze landen o.a. zowel de primaire als secundaire Europese wetgeving implementeren. Dit geldt niet voor de LGO’s. De LGO’s behouden hun eigen wetgeving. Een ander verschil is dat de UPG’s deel kunnen nemen aan bepaalde procedures die kunnen leiden tot belangrijke beslissingen binnen de Europese Gemeenschap. Zeker in het geval wanneer desbetreffende beslissingen hun persoonlijk belang raken. Voorts worden de UPG’s vertegenwoordigd in de regionale instituten van de Europese Gemeenschap. Tot slot kunnen landen met een UPG status op basis van het verdrag in aanmerking komen voor dezelfde Europese fondsen als de Europese lidstaten.
De UPG’s kunnen beroep doen op verschillende Europese fondsen. Een vereiste voor de UPG om in aanmerking te kunnen komen voor de Structurele en Cohesiefondsen is dat het land aan de ‘convergence criteria’ moet voldoen. Dit criterium vereist dat het BBP van desbetreffende gebieden 75% onder het gemiddelde Europese BBP moeten liggen. Het BBP van Curaçao ligt onder het gemiddelde Europees BBP. Onder de Structuurfondsen vallen de Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Een goed voorbeeld van een UPG in onze regio is het Franse ‘département’ Guadeloupe. Dit ‘département’ heeft in de periode 2014-2016 een bijdrage van 600 miljoen euro onder de regionale ontwikkelingsprogramma ontvangen om het land te ondersteunen bij het creëren van een geavanceerde en inclusieve economie. Deze gebieden komen bovendien ook in aanmerking voor het Europees Visserijfonds, het Europees Landbouwfonds en voor verschillende horizontale programma’s zoals Horizon 2020. Voorts kunnen deze gebieden in aanmerking komen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Het budget voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 6,4 miljard euro. Deze fonds zou een duurzaam beleid voor de ontwikkeling van onze jeugd in de toekomst kunnen bieden.
In tegenstelling tot de UPG’s kan Curaçao met haar LGO status geen toegang krijgen tot de hierboven genoemde baten die UPG landen wel hebben. Curaçao kan in aanmerking komen voor fondsen die onder de horizontale programma’s vallen. Ons land krijgt ook financiële hulp de Europese Gemeenschap via het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De kans bestaat echter dat het EOF in 2020 niet meer bestaat. Sinds het Verdrag van Lissabon is statuswijziging binnen de Europese Unie voor de overzeese gebieden mogelijk geworden. Curaçao kan, ondersteund door Nederland, haar LGO status wijzigen voor de UPG status.
Het hervormde statuut promoveert juridische cohesie tussen de vier landen die het Koninkrijk der Nederlanden vormen. Helaas promoveert het statuut geen sociaal economische cohesie tussen het Caribisch Nederlands deel en het Europees Nederlands deel. Vanuit sociaal economisch oogpunt kan een onderzoek naar de mogelijkheid om de juridische status binnen het EU te wijzigen in het belang zijn van Curaçao. Als UPG zal Curaçao immers een integraal deel uitmaken van o.a. het Europees Cohesie beleid. Wij, KSD, zijn van mening dat dit beleid van groot belang zou kunnen zijn om de sociaal economisch cohesie op het eiland te bevorderen.

Kòrsou Solidario i Duradero

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d