KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUNOTISIA

BENZINE, DIESEL, WATER EN ELEKTRICITEIT DUURDER

BENZINE, DIESEL, WATER EN ELEKTRICITEIT DUURDER

WILLEMSTAD – Vanaf dinsdag 4 juni 2019 stijgt het gereguleerde tarief van benzine en
diesel op Curaçao. Ook water en elektriciteit worden duurder en wel vanaf zaterdag 1 juni
2019. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) in haar maandelijkse
persbericht hierover. BT&P houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en
van nutsvoorzieningen.
Tariefberekening brandstofproducten
De tariefopbouw van Mogas 95, Gasolie LSD, LPG 20 en LPG 100 kent de elementen
1. Aankooprijs, 2. Importbelasting LSD, 3. Marge Curoil, 4. Accijnzen, 5. Overschot/Tekort
(Recovery), 6. Kruissubsidie, 7. Groothandel O.B. 6%, 8. Dealer marge en 9. Kleinhandel
O.B. 6%. Voor sommige elementen geldt – al dan niet tijdelijk – het nultarief.
Het groothandelstarief omvat de eerste zeven elementen terwijl het kleinhandelstarief alle
negen elementen omvat.
De aankooprijs, waarmee de berekening begint, wordt maandelijks voor de volgende maand
bepaald aan de hand van de inkoopfacturen van Curoil van de vorige maand.
Dus: de aankoopprijzen die worden gehanteerd voor de maand juni, zijn gebaseerd op
Curoil’s inkoopfacturen van de maand april. Deze aankoopprijzen worden tevens getoetst aan
de internationale prijsnoteringen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele andere aan
de inkoop gerelateerde kosten (bv. inspectiekosten). Via het element ‘Overschot/Tekort’
worden vanwege deze 2 maanden vertraging steeds achteraf de verschillen tussen de
gereguleerde aankoopprijs en de werkelijke inkopen in een bepaalde maand verrekend.
De eindgebruikerstarieven voor Mogas 95 en Gasolie LSD stijgen voornamelijk door het
resultaat van een substantiële stijging van zowel de aankoopprijzen als de correctie in de
overschot/tekort component. Deze gestegen aankoopprijzen zijn echter in lijn met de
gemiddelde internationale prijsnotering (Platts) in april 2019. Verder wordt ter illustratie
verwezen naar een nieuwsbericht*) uit Nederland van eind april (de factuurmaand waarop
thans de tarieven voor juni zijn gebaseerd): https://bit.ly/2Qv3XMX (
*
Bron: RTL nieuws).
Tariefberekening water en elektriciteit
De tariefopbouw voor water en elektriciteit kent twee componenten: het basistarief en de
brandstofclausule.
De brandstofclausule bestaat uit twee elementen: inkoop van elektriciteit en brandstofkosten.
De ‘inkopen’ zijn gebaseerd op de prijs van energie die derden leveren, zoals windenergie,
zonne-energie en de CRU. De brandstofkosten betreffen de kosten van energieopwekking
door Aqualectra zelf. Echter, iedere maand varieert de inzet van de verschillende
productiemiddelen, ook wel genoemd ‘de productiemix’. De hoogte van de brandstofclausule
wordt daarom maandelijks door BT&P bepaald aan de hand van Aqualectra’s prognose van
wat de productiemix zal zijn, in dit geval voor de maand juni. Als een maand later blijkt dat
de component te hoog of te laag lag, wordt deze gecorrigeerd. In dit geval betreft dat dus de
maand april.
Het basistarief voor zowel water als elektriciteit wordt een keer per jaar bepaald door BT&P.
Dit tarief omvat alle overige (vaste) kosten voor de productie van elektriciteit en water en alle
kosten voor de distributie en levering daarvan, zoals personeelskosten, onderhoudskosten,
afschrijvingen etc.
Het betreft een stijging van de tarieven voor elektriciteit en water die voornamelijk
veroorzaakt wordt door stijgende brandstofprijzen en een iets hogere correctiefactor voor
elektriciteit, betreffende de afwijkingen in de gerealiseerde brandstofkosten ten opzichte van
de prognoses over april, in vergelijking met vorige maand.
Goedkeuring en vaststelling
Het BT&P adviseert de Raad van Ministers (RvM) over de nieuwe tarieven. Pas nadat de
RvM het voorstel goedkeurt, stelt de Minister van Economische Ontwikkeling, die tevens
belast is met energiezaken, de tarieven vast. Dat zijn dan de maximale tarieven die een maand
lang gehanteerd mogen worden. Met deze procedure, die internationale en lokale factoren in
aanmerking neemt, bewaakt toezichthouder BT&P op een onafhankelijke, transparante manier
de continuïteit en de billijkheid van de levering van brandstof, water en elektriciteit aan de
lokale bevolking.
De exacte prijsaanpassingen zijn te vinden op http://www.btnp.org

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d