TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET INTERPARLEMENTAIRE KONINKRIJKSOVERLEG (IPKO)

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET INTERPARLEMENTAIRE KONINKRIJKSOVERLEG (IPKO)

Den Haag, Nederland – 25 Juni 2019

 

Geachte leden van de Eerste Kamer van de Staten Generaal,
Geachte leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal,
Geachte leden van de Staten van Aruba,
Geachte Leden van de Staten van Sint Maarten,
Geachte leden van de Staten van Curaçao.

 

Mede namens mw. Pauletta, voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen uit de Staten van Curaçao en de overige leden van de commissie: mw. Mc William, dhr. Pisas, dhr. Rojer, dhr. Calmes, mw. Mozes en dhr. Cordoba wil ik de organisatie van dit IPKO bedanken voor alle inspanningen die zijn gedaan. 

Het is voor het eerst sinds het herstel van de Interparlementaire contacten na 10 oktober 2010, dat niet alle vier parlementen bijeenkomen in het IPKO. Toch wordt het belang van het IPKO onderstreept door alle landen. Juist als het moeilijk gaat, juist als er onenigheden zijn tussen de landen, moet het contact er zijn. Door middel van het dialoog moeten oplossingen worden gezocht en het IPKO leent zich uitstekend daarvoor. Bewijs hiervan is het lange traject dat heeft geresulteerd in drie uitgangspunten die de basis moeten vormen voor een geschillenregeling. Het traject was lang gelet op de tijd die is verstreken, maar uiteindelijk hebben de vier parlementen van de landen elkaar kunnen vinden in de uitgangspunten. Het blijft daarom van belang dat alle landen zich houden aan de bereikte resultaten van het IPKO. De rug toekeren naar de gemaakte afspraken in het IPKO, getuigt van gebrek aan respect voor dit platform en in het verlengde daarvan gebrek aan respect voor de volken die de verschillende parlementen vertegenwoordigen. De geschillenregeling staat niet op het programma, doch de standpunten van de respectievelijke landen zijn bekend en duidelijk. Wij van  Curaçao gaan nog altijd ervan uit dat een geschillenregeling tot stand komt welke gedragen wordt door alle vier landen.

De problemen die de situatie in Venezuela veroorzaken zijn nog steeds duidelijk merkbaar op Curaçao. De verslechterde economie op het eiland is een direct gevolg daarvan. De slechte economie zorgt op zijn beurt voor diverse sociale problemen. Er heerst onzekerheid vanwege de dreigende sluiting van de olieraffinaderij. Duizenden banen staan op het spel en het inkomen van meer dan 4000 gezinnen kan daarmee verloren gaan. Zijdens de Staten en de regering van Curaçao zijn diverse inspanningen gedaan om Nederland en de Europese Unie te overtuigen van de ernst van de situatie bij aanhoudende migratie uit Venezuela. Naar inschatting zijn in de afgelopen periode meer dan 10 duizend inwoners van Venezuela overgekomen naar Curaçao, zonder dat zij over de nodige verblijfstitel beschikken. De impact hiervan is enorm binnen onze kleine gemeenschap. Opmerkelijk is dat zijdens de EU zelf begrip werd getoond voor onze situatie gezien de kleinschaligheid van de eilanden van het Nederlandse Koninkrijk in het Caribisch gebied, terwijl Nederland zelf dit aanvankelijk heeft onderschat. Gelukkig is men aan deze kant van de oceaan tot ander besef gekomen en is er nu ook vanuit Nederland de bereidheid om financiële steun beschikbaar te stellen om problemen rond opvang, bewaring en verzorging van illegale migranten aan te pakken. De situatie in Venezuela treft niet alleen de eilanden zelf, maar vormt een directe dreiging aan de grens van het Koninkrijk. Het is mogelijk dit probleem juridisch in te kaderen in termen van toelating en uitzetting, hetwelk strikt genomen een lokaal probleem is. Echter, in termen van de sociaaleconomische realiteit, gaat het om een veel breder perspectief; het raakt onder meer de mensenrechten en hoe het Koninkrijk daarmee omgaat, het raakt de perspectieven van de eilandbewoners, het raakt de toekomst van ons allen. Als Koninkrijk moeten we actief, als eenheid, daarvoor oplossingen zoeken. Het kan en mag niet zo zijn dat een deel van het Koninkrijk hiervoor de rug toekeert en andere delen van het Koninkrijk met de gebakken peren laat.
De positie van de kleinschaligheid van de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk kan in zekere zin vergeleken worden met de kleinschaligheid van Nederland in Europees context. Maar respect vergt dat rekening wordt gehouden met alle belangen van het groter geheel. Het is daarom onbegrijpelijk wanneer volksvertegenwoordigers zich respectloos uitlaten jegens andere kleinere groepen binnen het Koninkrijk, zoals dat recentelijk is gebeurd door een lid van de Tweede Kamer die zou hebben gezegd: “Wij zijn 17 miljoen en jullie zijn 300 duizend samen, dus jullie moeten blij zijn met wat jullie hebben”. Als men alleen kijkt naar aantallen inwoners, dan lijkt gelijkheid binnen een Koninkrijk als deze een moeilijk begrip, maar dat geeft niet weg dat er respect moet zijn en dat minachting onacceptabel is. Alhoewel het democratisch deficit binnen het Koninkrijk bestaat, neemt dat niet weg dat steeds gezocht moet worden naar de maatstaven van evenredige gezagsverhoudingen, daar binnen het Koninkrijk de autonomie van de verschillende landen geëerbiedigd dient te worden.
Vanaf mijn eerste toespraak in het IPKO heb ik het belang van samenwerken en wederzijds respect onderstreept. Dit blijft ongewijzigd. De landen moeten elkaar blijven steunen en samen de vele mogelijkheden die het Koninkrijk biedt zoveel mogelijk benutten. Respect tonen naar elkaar blijft daarin de basis.

Het parlement van Curaçao blijft vastberaden om te blijven werken aan het verbeteren van het welzijn van haar burgers. Alleen wanneer het de burgers goed gaat, gaat het goed met de samenleving. 

We hebben een interessant programma voor de boeg. Ik wens alle delegaties veel succes toe. Tot slot wil ik dhr. Van Ganzevoort bedanken voor zijn constructieve opstelling in de afgelopen jaren en de wijze waarop hij heeft voorgezeten. We zijn blij dat hij bereid is om deel te blijven uitmaken van de Nederlandse delegatie bij het IPKO. Tegelijkertijd wil ik dhr. Rosenmöller welkom heten als nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer-commissie en hem veel wijsheid toewensen. Als oude bekende van het Caribisch gebied ben ik ervan overtuigd dat ook hij een waardevolle toevoeging zal blijken te zijn aan het IPKO.

 

De Voorzitter van de Staten van Curaçao,

Dhr. ing. William Millerson

 

CONCEPTPROGRAMMA IPKO 25-28 juni 2019

d.d. 19 juni 2019

 

DINSDAG 25 JUNI 2019
08.30 – 09.15 uur

Delegaties

Ontvangst

Locatie: Eerste Kamer (Hall) (besloten)

08.45 – 09.15 uur

Delegatieleiders en commissievoorzitters

Presidiumoverleg

Locatie: Eerste Kamer (Commissiekamer 1) (besloten)

09.15 – 09.45 uur Opening

Welkomsttoespraak door tijdelijk voorzitter Eerste Kamer gevolgd door: 

– korte speech door delegatieleider Aruba

– korte speech door delegatieleider Curaçao

Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)

09.50 uur Groepsfoto
10.00 uur (exact tijdstip) Instappen bus richting Paleis Noordeinde 

NB: U wordt verzocht uw paspoort gereed te houden bij het instappen van de bus. Dresscode: heren donker pak, dames jurk.

Locatie: Haringkar (Buitenhofzijde) (besloten)

10.40 – 12.00 uur Ontvangst op Paleis Noordeinde 

Door Z.M. Koning Willem-Alexander 

Locatie: Paleis Noordeinde (besloten)

12.00 uur Instappen bus richting Binnenhof
12.30 – 13.30 uur Lunch 

Locatie: Tweede Kamer (Rooksalon) (besloten)

13.45 uur Opening vergadering door voorzitter IPKO 

Locatie: Tweede Kamer (Thorbeckezaal) (openbaar)

13.45 – 14.45 uur Presentatie van recente ontwikkelingen per land 13.45u Presentatie Aruba incl. vragen en antwoorden 

14.05u Presentatie Curaçao incl. vragen en antwoorden

14.25u Presentatie Nederland incl. vragen en antwoorden

Locatie: Tweede Kamer (Thorbeckezaal) (openbaar)

14.45 – 15.45 uur  Bespreking ‘Situatie in Venezuela’ in werkgroepverband

Locatie: Tweede Kamer (Diverse zalen) (besloten)

16.00 – 17.00 uur Plenaire terugkoppeling ‘Situatie in Venezuela’

Locatie: Tweede Kamer (Thorbeckezaal) (openbaar)

17.15 – 18.30 uur Receptie aangeboden door de Voorzitter van de Tweede Kamer

In aanwezigheid van fractievoorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal. NB: tijdens de receptie biedt de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten een schilderij aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan in bruikleen

Locatie: Tweede Kamer (Rooksalon) (besloten)

WOENSDAG 26 JUNI 2019  LET OP: LOCATIE: EERSTE KAMER
10.00 uur Heropening vergadering door voorzitter IPKO

Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)

10.00 – 11.00 uur
 
Presentatie Centraal Bureau voor de Statistiek over de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Presentatie door CBS, gevolgd door vragen en antwoorden / discussie

Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)

11.00 – 12.00 uur Bespreking voortgang werkgroepen 

11.00-12.00u: in werkgroepverband

Locatie: Eerste Kamer (diverse zalen) (besloten)

12.00 – 12.45 uur Bespreking voortgang werkgroepen plenair

12.00u: Voortgang werkgroep SDG People

12.10u: Voortgang werkgroep SDG Planet/Prosperity

12.20u: Voortgang werkgroep Integriteit van bestuur

12.30u: Voortgang werkgroep Statuut

Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)

13.00 – 14.15 uur Lunch aangeboden door de tijdelijk Voorzitter van de Eerste Kamer

Locatie: Eerste Kamer (Noenzaal) (besloten)

14.30 – 16.30 uur Bespreking ‘staatkundige verhoudingen in vergelijkend perspectief’

Met inleiding van prof. Hoogers en co-referaten van prof. Oostindie en prof. Hirsch Ballin

Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)

16.30 – 17.30 uur Bespreking ‘Wederzijdse verkiezingswaarneming’

Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)

DONDERDAG 27 JUNI 2019
08.30 uur Instappen bus richting Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Locatie: Haringkar (Buitenhofzijde) (besloten)

09.30 uur

11.00 uur

12.00 / 12.30 – 13.30 uur

Ontvangst bij RTHA

Gevolgd door welkomstwoord en presentaties

Rondleiding RTHA en Kmar

Lunch aangeboden door RTHA

14.00 – 14.45 uur

15.15 – 16.15 uur

16.30 – 17.15 uur

17.15 uur

Ontvangst door hr. Marco Pastors

Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Rondleiding door Rotterdamse wijk

Onder leiding van een stadsmarinier en de gebiedsnetwerker maakt u kennis met bewoners en de wijk. U krijgt een inzicht in de Rotterdamse aanpak.

Ontvangst Stadhuis Rotterdam door wethouder Moti 

(ONDER VOORBEHOUD)

Vertrek richting Den Haag

VRIJDAG 28 JUNI 2019
09.30 – 10.00 uur Delegatieoverleggen 

Locatie: Tweede Kamer (diverse zalen) (besloten)

10.00 – 10.30 uur Presidiumoverleg

Locatie: Tweede Kamer (Thorbeckezaal) (besloten)

10.45 – 11.45 uur Vaststelling afsprakenlijst 

Locatie: Tweede Kamer (Thorbeckezaal) (openbaar)

12.00 – 13.30 uur Lunch op eigen gelegenheid

Er bestaat de mogelijkheid om in het Pleinrestaurant te lunchen, hierbij is het nodig de uitgereikte pas te tonen. 

14.00 – 15.00 uur Ondertekening afsprakenlijst en persconferentie

Locatie: Tweede Kamer (Tilanuskamer) (openbaar)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: