De Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal informeert hierbij dat wegens een tekort aan liquide middelen, de Raad van Bestuur heeft moeten besluiten om hetelectieveOK –programmamet ingang van 10 juli 2019 on hold te zetten.

De Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal informeert hierbij dat wegens een tekort aan liquide
middelen, de Raad van Bestuur heeft moeten besluiten om hetelectieveOK –programmamet ingang van 10
juli 2019 on hold te zetten.

Achtergrond precaire financiële situatie
De precaire financiële situatie vindt zijn oorsprong gedeeltelijk in de te krappe budgetfinanciering die het
SEHOS sinds eind 2014 opgelegd heeft gekregen. Weliswaar heeft de overheid met ingang van 2018 het
budget voor de zorg van SVB patiënten (ongeveer 95% van de bevolking) verhoogd met ANG 11 miljoen,
maar deze is nog altijd niet gebaseerd op kostprijs dekkende tarieven.
 Budgetfinanciering SVB 2016 ANG 124 miljoen p/j
 Budgetfinanciering 2017 ANG 124 miljoen p/j
 Nieuwe budgetfinanciering SVB 2018 en 2019 ANG 135 miljoen p/j
Echter exploitatiebegroting SEHOS per jaar is ANG 138.4 miljoen p/j, dat betekend jaarlijks een tekort van
respectievelijk ANG 14.4miljoen (2016 en 2017)en ANG 3.4 miljoen (2018 en 2019).
Budgetproblematiek
De totale budgetfinanciering voor de SVB-patiënten is gebaseerd op de vigerende tarieven per
behandeling. Aanpassing van de tarieven heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2009 (gebaseerd op
kostprijsberekening in 2006), terwijl geen inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden (in de periode 2006-2017
was dat 25%).
Het gevolg hiervan is dat de werkelijke kosten van de zorgverlening in SEHOS (materialen, geneesmiddelen,
nutsvoorzieningen, lonen, etc) hoger liggen dan de vergoeding die hier in de vorm van het budget
tegenover staat. Ook zijn de budgetten van 2016 en 2017 nog niet aangepast naar het budgetniveau van
2018, terwijl de zorgproductie en zorgkosten in deze jaren gelijk waren aan 2018, en op onderdelen
zelfshoger liggen.
SEHOS heeft bij de bestuursrechter beroep ingesteld tegen de budgettenvan 2016, 2017, 2018 en 2019 en
is in afwachting van een datum van mondelinge behandeling van deze zaken.
Financiële verplichtingen Landsoverheid jegens SEHOS
De budgetproblematiek is evenwel niet de enige oorzaak voor de financieel precaire situatie van SEHOS.
Een andere oorzaak voor de acute problematiek is dat – ondanks toezeggingen – de Landsoverheid tot op
heden niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens SEHOS ten aanzien van (1) de exploitatie
van de Polikliniek en (2) de vergoeding van de kosten van arts-assistenten.
1. Exploitatie polikliniek
Op grond van overeenkomst uit de jaren ’70 en ’90 tussen SEHOS en destijds het Eilandgebied Curaçao
(thans de Landsoverheid) is SEHOS belast met de exploitatie van de polikliniek. In deze overeenkomst is
vastgelegd dat de exploitatieverliezen van de polikliniek voor rekening komen van het Eilandgebied (thans
2
de Landsoverheid), de eigenaar van de polikliniek. SEHOS, als exploitant van de polikliniek, heeft de
exploitatiekosten van de polikliniek in de afgelopen jaren flink zien toenemen, o.a. vanwege het feit dat
steeds meer specialisten in loondienst van SEHOS zijn getreden conform overheidsbeleid om te komen tot
deintegratie van medisch specialisten met de realisatie van een multidisciplinaire polikliniek met
themapoli’s en een hemato-oncologisch dagbehandelingscentrum. Daarmee zijn ook de loonkosten van
het personeel toegenomen door de onvermijdbare uitbreiding van de personeelsformatie in de polikliniek
(verpleegkundigen, doktersassistenten en administratief ondersteunend personeel).
SEHOS schiet deze kosten maandelijks voor. Afrekening vindt plaats op basis van jaarafrekeningen van
SEHOS met betrekking tot de poli. SEHOS heeft een achterstand gekend met deze jaarafrekeningen, echter
sinds vorig jaaris SEHOS up to date met deze jaarafrekeningen. De financiële afwikkeling hiervan zijdens de
overheid heeft sinds het jaar 2000 niet plaatsgevonden. Tot en met 2018 bedragen deze alsnog te
vergoeden kosten door de overheid ad ANG 6.3 miljoen. Zoals eerder vermeld, heeft SEHOS al deze kosten
inmiddels voorgeschoten uit eigen middelen, waardoor deze kosten dus drukken op het exploitatiebudget
van het ziekenhuis.
Nu vaststaat dat de kosten van de exploitatie van de polikliniek in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn
gestegen, heeft SEHOS tevens gevraagd om de maandelijkse bevoorschotting van de polikliniekkosten te
verhogen met ANG. 200.000 per maand, zodat de volledige exploitatiekosten van de polikliniek niet door
SEHOS hoeven te worden voorgeschoten.
Tot op heden is er geen reactie van de overheid ontvangen noch heeft er een verhoging van de
maandelijkse voorschotbijdrage plaatsgevonden, zodat de exploitatie van de polikliniek zwaar op het
exploitatiebudget van SEHOS drukt.
2. Kosten arts-assistenten
Daarnaast heeft de Landsoverheid bepaalt en in 2017 schriftelijk vastgelegd, dat de alle arts-assistenten in
dienstverband van SEHOS een integraal onderdeel vormen van de klinische patiëntenzorg, conform het
concept van een “teaching hospital”.
De Minister van GMN heeft hiervoor een budget bepaald van ANG 3.7 miljoen per jaar, dat bekostigd wordt
uit de begroting van het Land. SEHOS heeft tot op heden het budget voor de arts-assistenten voor het jaar
2018 niet mogen ontvangen, echter SEHOS draagt deze kosten wel maandelijks in de exploitatie van het
ziekenhuis, waardoor ook deze kosten zwaar op het exploitatiebudget van SEHOS drukken.
De impact van voornoemde financiële verplichtingen van de overheid bedraagt tot en met juli 2019,ANG
11.4 miljoen.
Vanuit de media en ook van de minister van GMN zelf heeft SEHOS vernomen dat de Landsoverheid
recentANG 5 miljoen aan SEHOS is betaald. Tot op heden heeft SEHOS dit bedrag niet van het Ministerie
van Financiën mogen ontvangen, maar SEHOS vertrouwt erop dat – vanwege de toezegging van de Minister
– dit bedrag, aangevuld tot de voornoemde ANG11.4 miljoen, spoedig door de Landsoverheid beschikbaar
zal worden gesteld, zodat SEHOS het electieve OK-programma kan hervatten en daarmee de continuïteit
van de ziekenhuiszorg tot de opening van CMC kan worden gegarandeerd.
3
Tarieven verpleeg- en neventarieven
Naast voldoening van de financiële verplichtingen van de Landsoverheid jegens SEHOS uit hoofde van de
exploitatie van de polikliniek en de kosten van arts-assistenten, heeft SEHOS de overheid in april 2019 ook
verzocht de tarieven van het Eiland besluit verpleeg- en neventarieven centrum hospitaal uit 2009 aan te
passen.
Uit een kostprijsanalyse door het bureau Performation is namelijk gebleken dat de werkelijk kosten van de
zorg gemiddeld 25% hoger liggen dan de in het besluit vastgestelde maximumtarieven. Hierover is in april
2019 uitgebreid geschreven in de media.
SEHOS is nog in afwachting van een beslissing van de overheid op dit verzoek, doch gaat ervan uit dat de
Landsoverheid, binnen de bestaande kaders,SEHOS zal ondersteunen om tot de opening van CMC de
exploitatie van de ziekenhuiszorg kostendekkend te kunnen laten plaatsvindenvoor een verantwoorde zorg
aan de Curaçaose gemeenschap en de omringende eilanden en om tevens een verantwoorde transitie te
kunnen bewerkstelligen
Ten slotte:
SEHOS betreft een private rechtspersoon (stichting) die altijd zonder winstoogmerk haar taken als
ziekenhuis heel serieus en consequent op zich heeft genomen. Door voornoemde jarenlange en structureel
te lage bekostiging van de ‘zorg’ die SEHOS aan de gemeenschap biedt, is de stichting vanuit financieel
optiek volledig uitgehold, terwijl SEHOS niet kan bezuinigen op de bestaande zorgprocessen.
Deze financiële uitholling is thans echter wel de reden waarom er op dit moment geen materialen en
medicatie kunnen worden aangeschaft, waardoor de continuïteit van de zorg in gevaar komt.
De Raad van Bestuur en de medische staf van SEHOS, hebben altijd de veiligheid en kwaliteit van de zorg
als belangrijkste uitgangspunten voor de zorgverlening, derhalve is de genomen maatregel juist in het
belang van de patiënt en de patiëntveiligheid.
SEHOS verontschuldigt zich voor het ongemak voor de patiënt die onvermijdelijk met deze maatregel
gepaard zal gaan en zal zich maximaal blijven inzetten om verantwoorde zorg te blijven leveren tot de
overdracht aan het CMC.
****** UP-DATE ******
10 juli 2019 – 15.00 uur
SEHOS is zojuist geïnformeerd dat de Landsoverheid een bedrag van ANG 2.1 miljoen heeft voldaan. Dit
bedrag is echter nog niet toereikend om alle noodzakelijke materialen en geneesmiddelen aan te schaffen
voor het herstarten van de electieve operaties. SEHOS blijft In nauw overleg met de overheid om te komen
tot structerele oplossingen

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: