Aankondiging aanvraag vergunning ten behoeve van werkzaamheden voor kustbescherming Scuba Lodge: een gewijzigde procedure

Aankondiging aanvraag vergunning ten behoeve van werkzaamheden voor kustbescherming Scuba Lodge: een gewijzigde procedure

 

Willemstad – Afgelopen week en deze week is conform artikel 21, tweede lid de aanvraag voor de aanleg van een kustbeschermingsconstructie in het waterperceel bij Scuba Lodge op Pietermaai, onder art. 21 van de Landsverordening maritiem beheer bekend gemaakt. Belanghebbenden werden daarin opgeroepen de Maritieme Autoriteit Curacao (MAC) te bellen voor het maken van een afspraak voor de ter inzage legging van de aanvraag. De aankondiging viel exact samen met de maatregelen rondom COVID-19. Hierdoor kan de voorgestelde procedure niet doorlopen worden.

 

Aan belanghebbenden zal de gelegenheid geboden worden hun zienswijze op de aanvraag schriftelijk kenbaar te maken. In verband hiermee is besloten tot de volgende aangepaste noodprocedure:

  1. Belanghebbenden kunnen belangstelling voor het uitdrukken van hun zienswijze m.b.t. de onderhavige aanvraag  per email doorgeven aan de directeur MAC via jan.sierhuis@gobiernu.cw t/m dinsdag 14 april a.s.;
  2. De directeur MAC bevestigt de ontvangst van het verzoek per email en nodigt belanghebbende uit voor een afspraak op woensdag 15 april a.s. om in een time-frame van 2 uren inzage te krijgen in de stukken betreffende de aanvraag; daarbij mogen aantekeningen worden gemaakt, maar mogen er geen foto’s worden gemaakt;
  3. Donderdag 16 april a.s. is uitloopdag voor de inzage;
  4. Belanghebbenden krijgen dan tot donderdag 23 april a.s. de tijd hun zienswijze schrifelijk r kenbaar te maken via bovenvermelde email;

 

De inzage zal plaatshebben bij de MAC op Seru Mahuma (Meteo building, kaya afido z/n) onder toezicht van de directeur en/of een MAC medewerker. In verband met de beschikbare tijd en de uitzonderlijke situatie, wordt de inzage beperkt tot max. 2 personen gedurende max. 2 uren. De noodzakelijke “social distancing” maatregelen zijn daarbij van kracht. VVRP vraagt om begrip voor de onstane situatie.

 

NB: Als belanghebbende wordt aangemerkt die (rechts)personen die ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak als belanghebbende hebben te gelden.

 

Voor verdere vragen kan men contact opnemn met de directeur MAC via voornoemde e-mail. 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: