Karta pa gobernador proseso pa yena vakatura

Willemstad, 28 di juli 2020

 

IN HANDEN

 

Aan de Gouverneur van Curaçao

Fort Amsterdam

Alhier

Willemstad 28 juli 2020

 

Ondergetekenden nemen de vrijheid u langs deze weg de reden mee te delen waarom zij geen deel zullen nemen aan de opgeroepen vergadering waarin de voorzitter van plan is om Staten de geloofsbrieven van de heer Shaheen Elhage te doen onderzoeken:

 

  1. Het voornemen van de voorzitter is in strijd met de wet. Er is namelijk thans geen sprake van een vacature in de Staten. Volgens de Staatsregeling bestaat de Staten uit 21 leden. Op 17 juli jl. hebben de Staten de geloofsbrieven van mevrouw Alcalá-Walle goedgekeurd, waardoor zij tot de Staten is toegelaten en dus de vacature die ontstaan is door het heengaan van de heer Millerson niet langer bestaat;
  2. Overeenkomstig artikel 126, eerste lid van de Kiesreglement heeft de voorzitter hiervan mededeling gedaan aan de Gouverneur, het hoofdstembureau en aan betrokkene;
  3. Artikel 126, tweede lid van het Kiesreglement schrijft voor dat betrokkene, d.w.z. mevrouw Alcalá-Wale, binnen vier weken na dagtekening van die kennisgeving aan de Gouverneur het verzoek moet doen tot afleggen van de eed c.q. verklaring en belofte voorgeschreven door artikel 47 van de Staatsregeling;
  4. Ingevolge artikel 126, derde lid, bepaalt de Gouverneur de datum en uur waarop de eed c.q. verklaring en belofte zal plaatsvinden;
  5. Artikel 126, vierde lid van het Kiesreglement bepaalt dat, indien de toegelatene binnen vier weken geen gehoor geeft aan de oproep van de Gouverneur om de eed c.q. verklaring en belofte te komen afleggen, er hiervan door en namens de Gouverneur onverwijld kennis gegeven wordt aan de voorzitter van de Staten en de voorzitter van het hoofdstembureau.
  6. Volgens dezelfde bepaling wordt de vacature waarin betrokkene verkozene is verklaard geacht opnieuw te zijn opengevallen op de eerste dag na afloop van de termijn van vier weken;

Het voorgaande betekent dat, aangezien de termijn van vier weken nog niet is verstreken, de Gouverneur niet aan de voorzitter van de Staten en het hoofdstembureau heeft kunnen meedelen dat mevrouw Alacala-Wale geen gehoor heeft gegeven aan de Gouverneur om de eed c.q. verklaring en belofte te komen afleggen. Er is dus thans geen sprake van een vacature dat moet worden opgevuld.

 

Aangezien er op dit moment er geen sprake is van een vacature zullen ondergetekenden geen gehoor geven aan een oproep tot een vergadering van de Staten, tenzij de voorzitter het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Elhage van de agenda haalt. Aangezien de voorzitter weigert zich daartoe te verbinden en ondertekenden er geen vertrouwen in hebben de wet door haar gerespecteerd zal worden zullen zij dus niet aan de oproep tot vergadering gehoor te geven.

 

Hoogachtend,

 

Gilmar Pisas

MFK fractie leider

 

Gilmar “Pik” Pisas

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: