SER ta hasi entrega di su informe anual 2019 

 

SER ta hasi entrega di su informe anual 2019 

 

WILLEMSTAD, 26 di òktober 2020 – Awe Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a hasi entrega di su informe anual pa 2019 na gobièrnu. Promé minister Eugène Rhuggenaath a risibَí e promé kopia for di presidente den funshon di SER John Jacobs i sekretario general di SER Raúl Henríquez.

Den e informe anual di 2019 ta enfatisá e importansia di uni esfuerso i un kooperashon efikas entre e interlokutornan sosial pa superá situashonnan di emergensia grandi, manera e COVID-19 krísis. E responsabilidat pa manehá e krísis grave aki no mester kai únikamente riba skouder di gobièrnu. Empleadonan, empresarionan i sosiedat sivil, ku ta representá den SER, tin un papel igualmente importante di desplegá. Ta importante pa konhuntamente sigui konstruí riba e fundeshi manera ankrá den dokumentonan establesí manera e Strategia di Kresementu, e Akuerdo di Kresementu, pero tambe riba e áreanan prioritario manera identifiká den e Programa di Reforma di gobièrnu i e pakete nashonal proponé. E idea ta ku por logra un kresementu ekonómiko ekilibrá i un distribushon rasonabel di ingresonan si uni forsa i kooperá efikasmente basá riba opshonnan bon fundá i akuerdonan sólido. Esaki ta reforsá e base di prosperidat i di bienestar pa futuro generashonnan”, sigun e informe anual di e órgano konsultivo sosioekonómiko.

,,Sin embargo, den e tempunan aki, sin presedente, den kua tin tantu insertidumbre, pa realisá ariba menshoná ta eksigí un kambio radikal di mentalidat i di aserkamentu. Na lugá di sigui desperdisiá tempu i energia innesesario riba e paralisashon, e demora i e pániko kousá pa COVID-19, mester ta mas efikas. Esaki for di un punto de bista di logra un desaroyo sosioekonómiko ekilibrá i armonioso, pa uni forsa i traha huntu na renovashon i progreso. Oportunidatnan i posibilidatnan grandi ku presentá nan mes, mester ser gará ku dos man pa asina oumentá resistensia di Kòrsou i redusí vulnerabilidatnan”.

E informe anual di SER pa 2019 por ser di ‘download’ for di e wèpsait www.ser.cw.

 

 

SER biedt jaarverslag over 2019 aan

 

WILLEMSTAD, 26 oktober 2020 – De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn jaarverslag over 2019 aangeboden aan de regering. Minister-president Eugène Rhuggenaath nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van fungerend SER-voorzitter mr. John Jacobs en algemeen secretaris drs. Raul Henriquez.

In het jaarverslag 2019 wordt het belang benadrukt van krachtenbundeling en effectieve samenwerking tussen de sociale partners om zware noodsituaties, zoals de COVID-19 crisis, te boven te komen. ,,De verantwoordelijkheid voor de aansturing in deze zware crisistijd rust niet alleen op de schouders van de overheid. Werknemers, werkgevers en maatschappelijk middenveld, die in de SER vertegenwoordigd zijn, hebben daarbij evenzeer een voorname rol te vervullen. Van belang hierbij is dat gezamenlijk verder voortgebouwd wordt op de fundamenten zoals neergelegd in vastgestelde kaderdocumenten zoals onder meer de Groeistrategie en het Groeiakkoord alsmede op de prioritaire onderwerpen die geïdentificeerd zijn in het Overbruggings- en hervormingsprogramma van het kabinet en het voorgestelde landspakket. Daarbij is de notie dat een evenwichtige economische groei en een redelijke inkomensverdeling gerealiseerd kunnen worden door krachtenbundeling en een effectieve samenwerking gebaseerd op onderbouwde keuzes en goede afspraken. Dat versterkt de basis voor welvaart en welzijn van toekomstige generaties”, aldus het jaarverslag van het sociaaleconomisch adviesorgaan.

,,Het vorenstaande vergt in deze onzekere en ongekend uitdagende tijden evenwel een radicale mentaliteitsverandering. In plaats van nodeloze energie te blijven verspillen aan de stilstand, vertraging en ook de paniek die COVID-19 heeft veroorzaakt, is het vanuit het oogpunt van het realiseren van een evenwichtige en harmonieuze sociaaleconomische ontwikkeling effectiever de handen ineen te slaan en gezamenlijk in te zetten op vernieuwing en vooruitgang. Serieuze kansen en mogelijkheden die zich aandienen moeten met beide handen worden aangegrepen om de weerbaarheid van Curaçao te verhogen en de kwetsbaarheden te verminderen.”

Het jaarverslag van de SER over 2019 is te downloaden via de website: www.ser.cw

 

 

SER Curaçao presents annual report 2019

 

WILLEMSTAD, October, 26, 2020 – The Social and Economic Council of Curaçao (SER) presented today its annual report for 2019 to the government of that island. Prime Minister Eugène Rhuggenaath received the first copy from the acting chairman of the SER Mr. John Jacobs and the general secretary Mr. Raul Henriquez.

The annual report 2019 stresses the importance of joining forces and effective cooperation between the social partners to overcome major emergencies, such as the COVID-19 crisis. ,,The responsibility for management in this time of severe crisis does not rest solely on the shoulders of the government. Employees, employers and civil society, who are represented in the SER, have an equally important role to play. It is important to jointly build on the foundations laid down in established framework documents such as the Growth Strategy and the Growth Agreement of Curaçao as well as on the priority topics identified in the Cabinet’s Bridging and Reform Programme and the proposed national package for Curaçao. In addition, the notion must be embraced that balanced economic growth and a reasonable distribution of income can be achieved by joining forces and effective cooperation based on well-founded choices and sound agreements. This strengthens the basis for the prosperity and well-being of future generations”, according to the annual report of the socioeconomic advisory body of the leeward island.

,,However, in these uncertain and unprecedentedly challenging times, the above requires a radical change in mentality. Instead of continuing to waste unnecessary energy on the standstill, delay and also the panic that COVID-19 has caused, it is from the point of view of realizing a balanced and harmonious socioeconomic development more effective to join forces and work together for renewal and progress. Serious opportunities and possibilities that present themselves must be seized with both hands to increase Curaçao’s resilience and reduce vulnerabilities”.

The annual report for 2019 of the SER Curaçao can be downloaded from the website: www.ser.cw.

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: