Intentieverklaring

 

Intentieverklaring

Geplaatst op 29 oktober 2020 di door Ministerie van Justitie

Het Ministerie van Justitie wil zich inzetten op een korte en  lange termijn programmatische aanpak om de jeugdcriminaliteit aan te pakken en zich stevig in te zetten op een effectievere begeleiding en opvang van jeugdige plegers van strafbare feiten. Dit geldt voor zowel risicojongeren, first offenders als recidivisten. Daarbij komt nog, dat voor een goede terugkeer (re-integratie) in de samenleving de ex-gedetineerde hulp nodig heeft bij het verkrijgen van onderdak, opleiding, werk en inkomen en nazorg. Het is in het maatschappelijk belang dat wanneer de ex-gedetineerde terugkeert in de maatschappij, deze niet zal recidiveren. Dit belang heeft niet alleen betrekking op het voorkomen van kosten voor opsporing, berechting en detentie van de justitiabele, maar draagt ook bij aan de verbetering van het veiligheidsgevoel van de burger. Daarbij heeft de ex-gedetineerde er zelf ook belang bij dat hij niet vervalt in crimineel gedrag en wederom komt vast te zitten. Echter, op Curaçao ontbreken de randvoorwaarden om voor deze specifieke groep de nodige interventies in te zetten. Gevolg hiervan is dat een grote groep, ondanks de ingezette begeleiding en hulpmiddelen, toch recidiveert.

De programmatische aanpak houdt in, de uitbreiding van bestaande leerwerktrajecten voor de doelgroep justitiabelen van 16 tot en met 24 jaar en het opzetten van een voorziening voor wonen onder begeleiding voor deze doelgroep.  In dit kader is een intentieverklaring ondertekend met stichting Union di Hubentut (Funditut) en stichting New Creation. In deze intentieverklaring is de wil uitgesproken om de bestaande samenwerking verder te intensiveren waarbij de gezamenlijke doelstelling, namelijk een perspectief bieden aan de jongere, niet uit het oog wordt verloren.

Op termijn wil het ministerie zich ook hard maken voor de intensivering van de verslavingszorg, traumabehandeling en de realisering danwel uitbreiding van een buddyprogramma voor deze groep jongeren en jongvolwassenen. Dit, in  nauwe samenwerking met de overige ministeries.

 

     

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: