Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen van start

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen van start

Op 9 februari 2021 is de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen geïnstalleerd. Deze enquêtecommissie doet onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. De Kamer wil weten welke belangenafwegingen exact zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen.

Onderzoeksvraag

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen? Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

De periode waarover onderzoek wordt gedaan start vanaf het moment dat voor het eerst aardgas werd gevonden in Groningen: in 1959. Het onderzoek wordt opgesplitst in drie perioden waarin belangrijke gebeurtenissen en cruciale momenten centraal staan:

  1. ‘Na Slochteren’: voortvarende start van de gaswinning;
  2. ‘Na de beving in Assen’: bodemdaling en aardbevingen;
  3. ‘Na de beving in Huizinge’: afbouw gaswinning (ondergronds), schadeherstel en versterking (bovengronds).

Het doel van deze enquêtecommissie is om verklarend inzicht te krijgen in de besluitvorming en om te komen tot waarheidsvinding. Op basis van feitenonderzoek, besloten voorgesprekken en openbare verhoren velt de enquêtecommissie oordelen en trekt zij lessen voor de toekomst. Hiermee kan de commissie bijdragen aan toekomstperspectief voor Groningen en aan de ontwikkeling van toekomstig beleid.

Commissievoorzitter Tom van der Lee licht de noodzaak van de enquête toe: “Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel opgeleverd maar kent, zeker voor gedupeerden, ook vele schaduwkanten. Er doen zich nog steeds aardbevingen voor en mensen zitten ook nu nog in de knel. Met deze enquête wil de Kamer de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen onderzoeken en hierover verslag uitbrengen aan de Kamer, aan de Groningers en aan de rest van Nederland. Wij hopen dat dit onderzoek mede bijdraagt aan perspectief voor Groningen.”

Planning onderzoek

De commissie vordert allereerst schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties en instanties en voert uitvoerig feiten- en dossieronderzoek uit. Daarna worden besloten voorgesprekken gehouden om extra informatie in te winnen en alle bevindingen te toetsen, deze staan begin 2022 gepland. Naar verwachting vinden de openbare verhoren vanaf juni 2022 plaats. Begin 2023 wordt het onderzoeksrapport van de parlementaire enquêtecommissie aangeboden aan de Kamer.

De parlementaire enquêtecommissie bestaat uit de volgende leden:

Tom van der Lee (voorzitter, GroenLinks)
Stieneke van der Graaf (ondervoorzitter, ChristenUnie)
Dennis Wiersma (VVD)
Roy van Aalst (PVV)
Anne Kuik (CDA)
Tjeerd de Groot (D66)
Peter Kwint (SP)
Kirsten van den Hul (PvdA)
Femke Merel van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)

Parlementaire enquête

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen.

De Tweede Kamer heeft op 5 maart 2019 unaniem een motie aangenomen (Kamerstuk 33 529, nr. 584) waarin de Kamer uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen wenselijk is. De Kamer stelde daarom op 22 september 2020 een tijdelijke commissie in om de parlementaire enquête voor te bereiden en het onderzoeksvoorstel op te stellen. De Tweede Kamer heeft 9 februari 2021 ingestemd met het onderzoeksvoorstel en op 11 februari 2021 start de parlementaire enquête haar onderzoek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: