MFK ta proponé Maneho humano pa kobra debe di impuesto / Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake de invordering van (belasting)schulden

 

MFK ta proponé

Maneho humano pa kobra debe di impuesto

 

Mr.drs. Javier Silvania, kandidato # 4 ta proponé maneho humano pa kobra debe di impuesto. 

  • Ontvanger no ta pone beslag riba penshon 
  • Ontvanger no ta pone beslag riba muebel den kas di un penshonado
  • Ontvanger no ta sera dil ku penshonado pa keda ku su sèn di penshon di behes pa kanselá debe di impuesto
  • Ontvanger no ta kobra OZB, erfpacht i NAf. 35 pa luna pa kue sushi ora un penshonado tin solamente penshon di behes
  • Ontvanger no ta kobra successsiebelasting ora ku e biuda ta haña solamente penshon di behes
  • Ontvanger no ta pone beslag riba bibienda i outo di penshonado
  • Ora dòkter konstatá ku un penshonado tin Alzheimer Ontvanger ta wanta mes ora ku kobramentu di debe di impuesto 

 

Dekreto ministerial

E gabinete ku signatura di MFK lo hiba un maneho humano pa ku kobramentu di impuesto. Ta p’esei MFK ya kaba a traha un dekreto ministerial. Asina ku MFK asumí e batuta di minister di finansa nos ta firma e dekreto pa duna alivio na nos grandinan. MFK ta hasi promesa ku e por kumpli kuné durante e kampaña polítiko aki.  MFK a manda e dekreto ministerial pa tur medio di komunikashon pa pueblo por tuma nota di dje. 

 

 

 

Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake de invordering van (belasting)schulden

 

Op grond van de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten komt een belastingplichtige/natuurlijke persoon, die een belastbaar inkomen heeft van minder dan NAf. 32.304 per jaar in aanmerking voor vrijstelling van afvalstoffenbelasting voor het ophalen van huishoudelijke afval. In de Zorgbrief van de Ombudsman dd. 10 december 2019 aan de minister van financiën valt te lezen dat: “De Ombudsman heeft echter geconstateerd dat het in de praktijk niet altijd even duidelijk is voor de burger waar hij terecht moet met deze verzoeken om vrijstelling, ook al zijn er hiervoor kennelijk formulieren ontwikkeld. Daarnaast blijkt dat de afhandeling van ingediende vrijstellingsverzoeken de laatste tijd vaak onredelijk lang op zich laat wachten. Zo is de Ombudsman bekend met gevallen waarin de afhandelingstermijn al jaren duurt, zonder dat er een formele beslissing is genomen. Het behoeft echter geen betoog dat een trage besluitvorming in de gevallen waarin de burger om vrijstelling van de afvalstoffenbelasting verzoekt, verstrekkende gevolgen kan hebben voor deze burger. Het gaat immers om kwetsbare groep die vaak onder de armoedegrens leeft vanwege het feit dat zij bijvoorbeeld geen inkomen heeft, of moeten (over)leven met enkel een AOV-pensioen of met een bijstandsuitkering”.

 

Krachtens art. 11 van de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943 en het Landsbesluit houdende voorschriften op het inhouden van de inkomstenbelasting op de inkomsten door ambtenaren en pensioengerechtigden als zodanig genoten, is de Ontvanger bevoegd om Algemeen Pensioenfonds Curaçao te verplichten om de verschuldigde belastingschuld op de inkomsten van de pensioengerechtigde maandelijks in te houden. Algemeen Pensioenfonds Curaçao houdt maximaal 1/6 van het netto pensioenbedrag in (de zogenoemde beslaglegging).

 

Krachtens art. 18, eerste lid, onderdeel c van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering kan in beginsel geen beslag worden gelegd op een AOV-uitkering.

 

Krachtens art. 8 van de Landsverordening dwanginvordering kan Ontvanger bodembeslag leggen. Dit is het recht van de Ontvanger om bij voorrang alle roerende zaken die tot blijvend gebruik dienen in beslag te nemen en vervolgens te verkopen. Voorwaarde is dat de Ontvanger deze roerende zaken in de woning van de gepensioneerde aantreft. In dit kader vallen onder roerende zaken computers, elektronische apparaten, meubels en dergelijke.

 

Krachtens art. 447 en 448 van de Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de Ontvanger geen beslag leggen op bed, beddengoed, kleren, boeken, gereedschappen van werklieden, voedsel en drank. 

 

Indien de kosten van invordering, waaronder betekenen van dwangschriften, beslaglegging, opslag, bewaking, aankondiging, veiling et cetera hoger zijn dan de belastingopbrengst, dient de Ontvanger uit doelmatigheidsoverwegingen af te zien van invordering van de belastingschulden.

Gezien de stijgende kosten voor levensonderhoud en de gezondheid van menige gepensioneerden heb ik om humanitaire redenen het volgende besloten. Op grond van de hardheidsclausule keur ik het volgende goed:

 

Op de inkomsten tot ten hoogste NAf. 3.000 per maand van pensioengerechtigden wordt geen beslag gelegd.

 

De Ontvanger is niet bevoegd om een vaststellingsovereenkomst met een gepensioneerde te sluiten, waarbij de AOV-uitkering wordt ingehouden om de achterstallige belastingschulden af te lossen.

 

Aan de gepensioneerde die slechts een AOV-uitkering ontvangt, zal de Ontvanger de volgende achterstallige (belasting)schulden niet invorderen: inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting, erfpachtcanon, successiebelasting en afvalstoffenbelasting.

 

Ontvanger zal geen beslag leggen op het woonhuis dat voor de gepensioneerde als hoofdverblijf dient als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de inboedel en één motorvoertuig voor zover de waarde niet bovenmatig is.

 

Indien een arts heeft vastgesteld dat de gepensioneerde lijdt aan dementie, zal de Ontvanger de invordering per omgaande staken. De familieleden dienen binnen 12 maanden het Gerecht in eerste aanleg te verzoeken om de gepensioneerde onder curatele te stellen. Zodra de curator is aangesteld, dient hij de belastingzaken van de gepensioneerde af te handelen.

 

Aan deze goedkeuring verbind ik de volgende voorwaarde:

 

De Ontvanger zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze aanschrijving aan de Staten en de Algemene Rekenkamer een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze aanschrijving in de praktijk. 

Deze aanschrijving wordt in de Landscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in werking.

 

 

De Minister van Financiën

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: