INVESTIGASHON DI INSPEKSHON DI LANDSRECHERCHE / INSPECTIE-ONDERZOEK DOORLICHTING LANDSRECHERCHE

 

INVESTIGASHON DI INSPEKSHON DI LANDSRECHERCHE

 

WILLEMSTAD – Na 2020, Konseho pa Mantenshon di Lei (di awor padilanti: Konseho) a realisá un investigashon tokante kalidat di maneho, kumplimentu di tarea, kolaborashon i e resultadonan di Landsrecherche Curaçao (di awor padilanti: LrC).

 

LrC ta un komponente integral di kadena hudisial riba tereno di investigashon di delito relashoná ku integridat. E ta kai bou di responsabilidat di minister di Hustisia, mientras ku Prokurador General (PG) ta ehersé outoridat riba LrC. 

E investigashon ku Konseho a realisá a mustra ku, despues di mas ku 10 aña di eksistensia, ainda e institushon di LrC no ta reglá den lei. Na novèmber di 2020, a entregá konsepto di un ordenansa nashonal di e institushon na minister di hustisia. Unabes esei keda aprobá, lo fiha e desishon di institushon i e Plan di Strukturashon i Formashon.

 

LrC ta dediká prinsipalmente na investigashon di delito ku ta sospechá funshonario (semi)gubernamental di dje, relashoná ku violashon ku ta (òf ku por) afektá e integridat di e aktuashon di gobièrnu. LrC ta realisá investigashon riba enkargo di PG. Na nivel di ehekushon, LrC ta ser dirigí entre otro mediante konsulta regular. Banda di su gerensia, LrC lo mester konsistí di e departamentonan Tactiek, Bedrijfsvoering i Recherche Informatie & Ondersteuning. Sin embargo, e departamento di Recherche Informatie & Ondersteuning (RIO) no ta operashonal ainda.

 

Tambe, e investigashon ta indiká ku mester oumentá e kantidat i kalidat di personal di LrC den sentido tantu kuantitativo komo kualitativo. Ademas, LrC no ta disponé di sufisiente rekurso teknológiko pa por hasi sierto tipo di investigashon. LrC ta deseá di por tin su maneho finansiero den su mes man.

 

Pa loke ta trata kolaborashon, e investigashon a mustra ku, na nivel lokal, LrC ta kolaborá entre otro ku diferente departamento di KPC. Na nivel interregional, LrC a firma protokòl di kolaborashon ku Landsrecherche Aruba i Landsrecherche Sint Maarten. Na nivel di Reino, LrC ta traha ku Rijksrecherche. 

Den su plannan di aña, LrC no a inkluí ophetivo tokante e kantidat di kaso ku e lo ke atendé. 

 

Konseho ta di opinion ku e defisiensianan ta stroba LrC di funshoná manera mester ta. 

Pa LrC por funshoná na un manera óptimo, ta importante pa ankra organisashon di LrC formalmente, segun e prosedimentu legal preskribí, definiendo asina LrC su struktura i tambe su tarea-, kompetensia- i métodonan.

Ademas, Konseho ta di opinion ku PG lo mester pèrkurá pa e palabrashonnan hasí entre LrC i Ministerio Públiko tokante durashon di e investigashonnan ser dokumentá i kumplí.

Riba tereno di personal, kontratashon di reshèrshi táktiko i di personal pa e departamento RIO tin prioridat na LrC. Tambe mester tuma den servisio reshèrshi riba tereno finansiero i digital, dossiervormer (dokumentadó) i analista. 

Fuera di esei, Konseho ta di opinion ku, pa evitá un posibel pèrdida di kapital, mester kumpra e ekiponan despues di a kontratá e personal spesialisá.

Pa loke ta trata kolaborashon ku e partnernan lokal, Konseho ta konsiderá esaki algu ku mester fomentá. Tambe Konseho ta di opinion ku mester fiha sifra indikadó ku por usa pa evaluá prestashon i resultado.

 


 

 

INSPECTIE-ONDERZOEK DOORLICHTING LANDSRECHERCHE

 

WILLEMSTAD – De Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) heeft in 2020 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het beheer, de taakuitoefening, de samenwerking en de resultaten van de Landsrecherche Curaçao (hierna: LrC).

 

De LrC vormt in de opsporing van integriteitsdelicten een integraal onderdeel van de justitiële keten. Zij ressorteert in de beheerlijn onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, terwijl het gezag over de LrC uitgevoerd wordt door de PG. 

Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat de instelling van de LrC na meer dan 10 jaar bestaan van de LrC, nog niet wettelijk is geregeld. In november 2020 is er een concept instellingslandsverordening ingediend bij de minister van justitie. Na accordering daarvan zullen achtereenvolgens het instellingsbesluit en het Inrichtings- en Formatieplan worden vastgesteld.

 

De LrC richt zich primair op de opsporing van door (semi)overheidsfunctionarissen vermoedelijk gepleegde misdrijven met betrekking tot schendingen die de integriteit van het overheidshandelen (kunnen) raken. Zij verricht onderzoeken in opdracht van de PG. Sturing op de LrC vindt onder andere plaats door middel van regulier overleg. De LrC moet naast de directie uit de afdelingen Tactiek, Bedrijfsvoering en Recherche Informatie & Ondersteuning bestaan. De afdeling Recherche Informatie & Ondersteuning (RIO) is echter nog niet operationeel.

 

Verder volgt uit het onderzoek dat de kwantiteit en kwaliteit van het personeel van de LrC moet toenemen. Daarnaast beschikt de Lrc over onvoldoende technische middelen om bepaalde onderzoeken te verrichten. Het is de wens van de LrC haar financiën zelf te beheren. Voor wat betreft de samenwerking blijkt uit het onderzoek dat de LrC op lokaal niveau met name met diverse afdelingen van het KPC samenwerkt. Op interregionaal niveau heeft de LrC samenwerkingsprotocollen afgesloten met Landsrecherche Aruba en Landsrecherche Sint Maarten. Op Koninkrijksniveau werkt de Lrc samen met de Rijksrecherche. 

De LrC heeft in de jaarplannen geen doelstellingen opgenomen met betrekking tot het aantal te behandelen zaken. 

 

De Raad is van oordeel dat de tekortkomingen in de weg staan van een volwaardig opererende LrC. 

Het formaliseren van de organisatorische inbedding van de LrC volgens de voorgeschreven wettelijke procedure is van belang  voor het optimaal functioneren van de LrC. Daarbij moeten de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de LrC zijn uitgewerkt,

De Raad is voorts van mening dat de PG moet toezien op het vastleggen en het nakomen van afspraken tussen de LrC en het OM over de doorlooptijd van de onderzoeken.

Het aantrekken van tactische rechercheurs en medewerkers voor de nieuwe afdeling RIO zijn prioriteiten op personeelsgebied binnen de LrC. Ook het aantrekken van financiële rechercheurs, digitale rechercheurs, dossiervormer en analisten is noodzakelijk. 

De Raad is verder van oordeel dat, ter voorkoming van mogelijke kapitaalderving, materiële middelen moeten worden aangeschaft, nadat gespecialiseerd personeel is geworven. 

Voor wat betreft de samenwerking met de lokale partners is de Raad van mening dat deze samenwerking moet worden bevorderd. Ook is de Raad van mening dat indicatoren zullen moeten worden vastgesteld om de prestaties en de resultaten te evalueren.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: