Vonnis Clean Air Everywhere tegen het Land in hoger beroep bevestigd

Vonnis Clean Air Everywhere tegen het Land in hoger beroep bevestigd
Willemstad – Het gaat in deze zaak om de vraag of het Land jegens Clean Air Everywhere
onrechtmatig heeft gehandeld door in onvoldoende mate zorg te dragen voor de luchtkwaliteit
in het gebied benedenwinds het Schottegat.
Het Gerecht in eerste aanleg heeft bij eindvonnis van 26 augustus 2019 geoordeeld dat het Land
onrechtmatig heeft gehandeld door onvoldoende zorg te dragen voor de luchtkwaliteit
benedenwinds het Schottegat, hetgeen een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de Mens oplevert. Verder heeft het Gerecht bepaald dat het
Land ervoor moet zorgen dat op meetpunt Kas Chikitu binnen een jaar geen overschrijding
meer plaatsvindt van de World Health Organisation-normen voor zwaveldioxide en fijnstof,
dan wel van nieuwe normen die door het Land worden vastgesteld.
Het Land was het met dit vonnis niet eens en heeft daartegen hoger beroep ingesteld.
In zijn vonnis van vandaag heeft het Hof het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg op alle
onderdelen bevestigd.
Per 1 september 2020 is de Ministeriële Regeling met algemene werking van 10 augustus 2020
tot het vaststellen van regels met betrekking tot de welstandcriteria voor luchtkwaliteit ter
uitvoering van artikel 2, tweede lid van de Landsverordening openbare orde (Regeling
welstandcriteria voor luchtkwaliteit) (hierna: de Ministeriële Regeling) in werking getreden. In
voormelde Regeling zijn grenswaarden voor SO2 en fijnstof vastgesteld voor het meetpunt Kas
Chikitu.
Dat inmiddels sprake is van de Ministeriële Regeling heeft het Hof geen aanleiding gegeven
anders te oordelen.
‘Zonder in te gaan op de inhoud daarvan kan worden afgevraagd of deze Regeling wel van een
voldoende deugdelijke wettelijke basis is voorzien om als een deugdelijke normstelling in de
zin van artikel 8 EVRM te worden aangemerkt. Voorts heeft te gelden dat, nu de wetgever hier
niet aan te pas is gekomen, er een kans bestaat dat de Regeling wordt ingetrokken door een
opvolgend Minister of dat de regelgeving anderszins wordt teruggedraaid. Om een reden te
houden om dat niet te doen en als stimulans om te komen tot een normenkader waar de
wetgever zich wel over heeft gebogen, mede gelet op de lange periode waarin het Land het
belang van zijn burgers om gevrijwaard te blijven van vervuilde lucht en de daarmee gepaard
gaande gezondheidsschade heeft nagelaten “due weight” te geven bij zijn afwegingen, zal de
veroordeling worden bevestigd’, aldus het Hof in zijn vonnis van vandaag.
Een kopie van het geanonimiseerde vonnis van het Hof ontvangt u hierbij.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: