MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK: Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 september 2021 in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag

 

MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK
Kenmerk : 4223260
BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 september 2021
in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag,
aangevangen ’s morgens om 10.30 uur en ’s middags voortgezet
_______________________
0. Vaststelling agenda
Vastgesteld
1. Notulen van de vergadering van 9 juli 2021
(nr.3754530)
Aangehouden
2. Nadere rapporten
a. Nader rapport inzake Rijkswet houdende regels voor het financieel
toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)
(Staatssecretaris van BZK)
Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het
Koninkrijk en de instelling van het College Aruba financieel toezicht bij
rijkswet vastgelegd. Na de totstandkoming van een daartoe strekkend
tussen Aruba en Nederland overeengekomen protocol heeft Aruba in 2015
zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de
Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel toezicht (Afkondigingsblad van
Aruba, 2015, no. 39). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit
financiële toezicht thans regelen door middel van een onderlinge regeling in
de vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (consensusrijkswet).
Deze regeling is gericht op duurzaam herstel en duurzame gezondheid van
de overheidsfinanciën van Aruba, waarbij sprake is van afbouw van de hoge
overheidsschuld.
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel aan de Tweede
Kamer doen sturen.
b. Nader rapport inzake Rijkswet houdende regels omtrent de
instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en
ontwikkeling (Rijkswet COHO) (Staatssecretaris van BZK)
Op 3 maart jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het
Koninkrijk advies uitgebracht over het rijkswetsvoorstel COHO. Naar
aanleiding van dit advies – en overigens ook naar aanleiding van adviezen
van de Raden van Advies van de Landen – is het voorstel op
verschillende onderdelen substantieel gewijzigd. Deze wijzigingen zijn het
resultaat van intensieve besprekingen tussen de vier landen, die vanaf april
t/m juli 2021 hebben plaatsgevonden. Over de wijzigingen is in de
– 2 – RMR 3 september 2021
afgelopen weken politiek akkoord bereikt. Eén overeengekomen aanpassing
(verruiming begrotingstoezicht) vloeit weliswaar voort uit
bovengenoemde adviezen, maar is tegelijkertijd dusdanig afwijkend van
aard, dat wordt voorgesteld deze ter spoedadvisering aan de Afdeling voor
te leggen. Deze aanpassing is gegoten in een Nota van wijziging. De
toezending van de overige stukken aan de Tweede Kamer en de Staten zal
worden aangehouden, totdat de Afdeling dit advies heeft uitgebracht.
Het COHO heeft als doel om Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteuning
te bieden bij het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. De
voortgang van het hervormingsprogramma is gekoppeld aan financiële
steun van Nederland aan de Landen bij het opvangen van de
gevolgen van de Covid-19-crisis. De financiële consequenties van het
rijkswetsvoorstel zijn reeds verwerkt bij de toekenning derde tranche
liquiditeitssteun najaar 2020.
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel voor de Nota
van wijziging om spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van
State van het Koninkrijk aanhangig doen maken en, nadat spoedadvies is
uitgebracht, het voorstel van rijkswet aan de Tweede Kamer en de Staten
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten doen sturen, tenzij de Raad van State
van het Koninkrijk een negatief dictum (c of d) over de Nota van wijziging
uitbrengt.
3. Besluit houdende wijziging van het besluit paspoortgelden in verband
met aanpassing van de tarieven per 1 januari 2022 (Staatssecretaris van
BZK)
Met het besluit worden de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten in het
Besluit paspoortgelden conform de jaarlijkse systematiek per 1 januari 2022
gewijzigd. Het ontwerp bevat de volgende onderdelen:
a. een indexering van alle tarieven volgens de inflatiecorrectie;
b. de voortzetting van de afrondingsmaatregel van tarieven in de valuta
Antilliaanse gulden en Arubaanse florin wegens het ontbreken van
voldoende muntgeld op St. Maarten .
c. opname van een afrondingsmaatregel voor de uitgifte van een
nooddocument in EUR.
d. schrappen voor het bedrag dat moet worden afgedragen voor een
heraanvraag van de pin brief.
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het besluit om advies bij de
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.
4. Brief aan de Tweede Kamer inzake inzetbrief AVVN76 en verslag AVVN75
(Minister van BZ)
Kamerbrief met voorgestelde inzet tijdens de 76e zitting van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) te New York (zie Inzetbrief
AVVN76) en de terugkoppeling van het afgelopen Jaar (zie Verslag AVVN75). De
tweede bijlage (reactie Nederland op VN-resolutie 75-36): is een bijlage bij het
verslag AVVN75. De Inzetbrief AVVN76 beschrijft de inhoudelijke deelname van
het Koninkrijk aan de 76e AVVN, waarbij het Koninkrijk inzet op ‘een
toekomstbestendige VN voor duurzaam herstel en een veilige en eerlijke wereld’.
Hierbij wordt ingegaan op verschillende thema’s zoals ontwikkelingen in het
multilateralisme, bestrijding COVID-19, SDG’s, klimaat, energie en
voedsel, mensenrechten, accountability, veiligheid en internationale rechtsorde
en verschillende kritieke landensituaties.
Aangenomen. De ministers van BZ en BHOS zullen een brief aan de Tweede
Kamer sturen.
– 3 – RMR 3 september 2021
5. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet
in de agenda zijn opgenomen
a. Stand van zaken coronavirus (COVID-19)
XX. Besluitenlijst

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: