Schutters club “El Capitan” in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 20 en 18 jaar cel voor doodslag en poging doodslag. Geen sprake van zelfverdediging.

 

Schutters club “El Capitan” in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 20 en 18 jaar cel
voor doodslag en poging doodslag. Geen sprake van zelfverdediging.

Phillipsburg – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft gisteren de verdachten (D.J.E. O., 27
en S.O.J. R., 23) van de schietpartij op 31 december 2018 bij de club “El Capitan” in Sint Maarten
veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar (O.) en 18 jaar (R.). Bij die schietpartij is
het slachtoffer M.M. G.L. door de verdachten van achteren doodgeschoten en is de wegrennende
W.E. J. door meerdere kogels geraakt. Daarnaast is R. veroordeeld voor een mishandeling
gepleegd op 27 september 2020 en verboden vuurwapen- en munitiebezit op 23 december 2020.
In eerste aanleg was het Gerecht van oordeel dat sprake was van zelfverdediging, dat de
verdachten zich hebben moeten verdedigen tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding door de slachtoffers G.L. en J. Het Gerecht heeft in maart 2020 de verdachten
ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van de doodslag op G.L. en de poging doodslag
op J.
In hoger beroep oordeelt het Hof anders dan het Gerecht dat geen sprake was van
zelfverdediging. De door de verdediging aan het noodweerverweer ten grondslag gelegde feiten
en omstandigheden zijn niet aannemelijk geworden. Derhalve is in hoger beroep niet komen vast
te staan dat sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding waartegen een
noodzakelijke verdediging van de verdachten geboden was. Daartoe heeft het Hof kort gezegd
overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat de slachtoffers G.L. en J. de agressoren waren
en dat sprake was van een voor de verdachten levensbedreigende situatie. Verder acht het Hof
het niet aannemelijk geworden dat G.L. en J. ten tijde van de schietpartij een vuurwapen bij zich
hadden. Het Hof stelt vast dat G.L. wegliep nadat er een woordenwisseling had plaatsgevonden
tussen de verdachten enerzijds en G.L en J. anderzijds, dat de verdachten vervolgens 6 kogels op
de rug van die weglopende G.L. hebben afgevuurd, waarbij G.L. 5 keer van achteren is geraakt.
G.L. heeft deze aanval van achteren niet overleefd. Op het moment dat G.L. door de verdachten
werd neergeschoten, rende J. weg. De verdachten volgden, beiden schietend, die J., terwijl J. van
de verdachten wegrende en vluchtte voor zijn leven. De wegrennende en vallende J. is maar liefst
9 keer van achteren beschoten door de verdachten, waarbij 2 kogels in zijn rug zijn
tegengehouden door het kogelwerend vest dat J. droeg.
De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de
Hoge Raad in Nederland in te stellen

 

Shooters nightclub “El Capitan” after all sentenced in appeal to 20 and 18 years in
prison for manslaughter and attempted manslaughter. No self-defense.

Phillipsburg – Yesterday the Joint Court of Justice has sentenced the suspects (D.J.E.O., 27 and
S.O.J.R., 23) of the shooting on December 31, 2018 at the nightclub “El Capitan” in Sint
Maarten to 20 years (O.) and 18 years (R.) in prison. In that shooting, the victim M.M. G.L. was
shot from behind by the suspects and W.E.J., who ran away, was hit by multiple bullets. In
addition, R. was convicted of assault committed on September 27, 2020 and prohibited
possession of firearms and ammunition on December 23, 2020.
The Court of First Instance ruled that it was self-defense, that the suspects had to defend
themselves against an instantaneous unlawful assault by the victims G.L. and J. In March 2020,
the Court released the suspects from all prosecutions related to the manslaughter of G.L. and
the attempted manslaughter of J.
The Court of Appeal ruled differently than the Court of First Instance that there was no question
of self-defense. The facts and circumstances put forward by the defense on the basis of the
emergency defense have not been made plausible. Therefore it has not been established on appeal
that there was a case of instant unlawful assault against which a necessary defense of the
defendants was offered. To this end, the Court has briefly considered that it has not become
plausible that the victims G.L. and J. were the aggressors and that there was a life-threatening
situation for the suspects. Furthermore, the Court does not consider it plausible that G.L. and J.
were carrying a firearm at the time of the shooting. The Court determines that G.L. ran away after
that an altercation had taken place between the suspects on the one hand and G.L and J. on the
other, that the suspects then fired 6 bullets in the back of G.L., who ran away. G.L. got hit from
behind 5 times and did not survive this attack.
The moment G.L. was shot by the suspects, J. ran away. The suspects followed, both firing at J.,
while J. ran away from the suspects and fled for his life. The running and falling J. was shot from
behind no less than 9 times by the suspects, whereby 2 bullets were prevented by the bulletproof
vest that J. was wearing.
The suspects and the public prosecutor have 14 days to file an appeal in cassation with the
Supreme Court in the Netherlands.
Datum: 1 april 2022

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: