Reakshon di Gezaghèber Edison Rijna

[Translate to Papiamento:]

Engañoso

“Kon kreibel gezaghèber ta?” ta e pregunta ku a plantia riba e wèpsait di Bonaire.nu den un kontribushon di opinion tokante toma di desishon den Kolegio Ehekutivo relashoná ku Sunset Beach Resort.

Komo ku e artíkulo, meskos ku notisianan anterior di e medio akí i otro medio, ta basá riba informashon inkorekto i uso sugestivo di palabra, mi ta sinti mi yamá pa aklará un ke otro.

Na promé lugá tokante e prosedura di votashon. E outor ta skirbi ku ami “a vota aktivamente den e promé tanda”. Esaki ta klòp, t’asina ku segun lei (WOLBES) i e reglamento di òrdu, gezaghèber ta obligá pa partisipá na votashon. Hasta no ta pèrmití mi pa vota blanku. E outor ta bisa ku “ta menasá ku den kaso ku votashon tabla hasta mi ta laga mi voto di presidente di ta desisivo.” Esei tambe ta klòp. E regla akí ta poné den mesun lei.

Ta akusá mi ku regularmente mi ta ekspresá mi preokupashonnan tokante e impakto ku kresementu deskontrolá tin riba nos komunidat, kalidat di bida di Kralendijk, infrastruktura, koheshon sosial, kultura i naturalesa. E outor ta yama esei un “lamento”. Ami mes ta mira esei komo un gritu di kurason na polítika lokal i stakeholdernan pa protehá komunidat kontra desaroyo no deseá.

Ta bai aki pa mi opinion personal. Opviamente mi no por laga esei konta manera ta spera durante deliberashonnan den Kolegio Ehekutivo, segun e reglamentu di órden di Kolegio Ehekutivo,  ku mi ta tuma un punto di bista den mi ròl komo gezaghèber. E ora ei mi preferensianan personal no ta importá: e ora ei simplemente mi tin ku respetá e prinsipionan básiko di bon gobernashon. Esei ta nifiká ku konseho di servisionan di gobièrnu mester guia mi: si eseinan a base di nan konosementu i investigashon adishonal ta konstatá ku no tin opheshon kontra un petishon òf solisitut, e ora ei por desviá di esei únikamente si otro opheshon ku ta pisa hopi ta konosí. Esaki ta importante, pasobra gobièrnu mester ta pronostikabel: siudadanonan, empresarionan i invershonistanan mester por konfia ku toma di desishon no ta motivá pa arbitrariedat.

Den e artíkulo ta menshoná e asuntu di Chogogo. Esei ta un bon ehèmpel den kua gezaghèber por hasi uso di e poder ku el a haña pa evitá “lo pió”, asumiendo e ròl di intermediadó. E konsiderashon den e dosié akí tabatin di ber ku proporshonalidat. Ta asina ku tabata trata di un situashon ku mester a tolerá solamente durante un periodo kòrtiku, asina ku esaki lo no kondusí na daño na diferente banda.

E outor ta referí ademas na e kestion di integridat relashoná ku Bonaire Holding Maatschappij i ta bisa ku mi a stroba ku lo a hasi investigashon independiente. Por kontrolá ku e akusashon akí a base di echo ta inkorekto. Hasta a tuma lugá 2 investigashon di parti di organisashonnan independiente ku tin hopi eksperensia riba tereno di investigashon di integridat na gobièrnu. Ami tabata esun ku a duna e enkargo i a publiká e resultadonan mas importante. E investigashonnan kompleto tabata konfidensialmente na Konseho Insular. Despues di esei tabata na Konseho Insular komo representashon di pueblo elegí pa disidí kua konsekuensia lo duna na esei.

Tambe pa e kestion relashoná ku rotònde ta konta ku a buska un ofisina di investigashon eksterno independiente pa esaki, manera a disidí bou di mi presidensia den e grupo piloto Infrastruktura.

Den su último ehèmpel, e outor ta sugerí ku mi ta duna preferensia na interesnan privá riba interes general, pasobra komo miembro di Kolegio Ehekutivo mi a presensiá presentashon di un proyekto di kua e desaroyadó a kontratá mi partner.  Durante e tipo di enkuentronan akí, di kua anualmente tin desénas, nunka no ta tuma desishon. Ta tuma desishon den reunion di Kolegio Ehekutivo, den ousensia di interesadonan, manera den e kestion akí tambe. Den kaso ku proseduranan ta eksigí esei, finalmente Konseho Insular tin e último palabra.

E echo ku rònt di e kestion akí, di parti di vários medio di komunikashon ta publiká asina tantu informashon inkorekto ku por kontrolá, sin nada di chekeo di eseinan, mi ta haña hopi serio. Medionan di komunikashon tin e tarea responsabel pa vigilá e estado di derecho demokrátiko, no pa mina esaki. Den e kaso akí, inhustamente ta deskreditá e instituto di gezaghèber i ta hasi daño innesesario na e kreensia den demokrasia. Mi ta spera ku medionan di komunikashon ta tuma e palabranan akí na kuenta i den futuro ta asumí nan responsabilidat periodístiko na serio ora nan ta publiká e tipo di akusashonnan akí.

 


 

Reactie Gezaghebber Edison Rijna

Reactie op opiniestuk Bonaire.nu

Misleidend

“Hoe geloofwaardig is de gezaghebber nog?” is de vraag die op de website Bonaire.nu werd opgeworpen in een opiniebijdrage over de besluitvorming in het Bestuurscollege inzake Sunset Beach Resort.

Aangezien het artikel, evenals eerdere nieuwsberichten van deze en andere media, gebaseerd is op feitelijke onjuistheden en suggestief woordgebruik, voel ik mij geroepen een en ander recht te zetten.

Ten eerste over de stemprocedure. De auteur schrijft dat de ik “in de eerste ronde actief meestemde”. Dit klopt, het is namelijk volgens de wet (de WOLBES) en het reglement van orde verplicht voor de gezaghebber om aan stemmingen deel te nemen. Het is mij zelfs niet toegestaan een blanco stem uit te brengen. De auteur stelt dat “dreigt dat ik bij stakende stemmen mijn voorzittersstem zelfs de doorslag laat geven.” Ook dat klopt. Deze regel is in dezelfde wet vastgelegd.

Mij wordt het verwijt gemaakt dat ik regelmatig mijn zorgen uitspreek over de impact die ongebreidelde groei van het toerisme heeft op onze samenleving, de leefbaarheid van Kralendijk, de infrastructuur, de sociale cohesie, de cultuur en de natuur. De auteur noemt dat een “klaagzang”. Zelf zie ik het als een hartekreet aan de lokale politiek en stakeholders om de gemeenschap te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.

Het gaat hierbij om mijn persoonlijke opvatting. Die kan ik uiteraard niet laten meewegen tijdens beraadslagingen in het Bestuurscollege. Daarin wordt verwacht, volgens het reglement van orde van het bestuurscollege, dat ik in mijn rol als gezaghebber een standpunt inneem. Dan doen mijn persoonlijke voorkeuren er niet toe: dan heb ik simpelweg de grondbeginselen van goed bestuur te respecteren. Dat betekent dat ik mij moet laten leiden door de adviezen van de ambtelijke diensten. Als die op grond van hun kennis en nader onderzoek constateren dat tegen een verzoek of aanvraag geen bezwaar is, dan kan daar uitsluitend van worden afgeweken als er andere, zeer zwaarwegende bedenkingen bekend zijn. Dit is van belang omdat de overheid voorspelbaar dient te zijn: burgers, ondernemers en investeerders moeten erop kunnen vertrouwen dat besluitvorming niet is ingegeven door willekeur.

In het artikel wordt de Chogogo-kwestie aangehaald. Dat is een goed voorbeeld waarin de gezaghebber gebruik kan maken van de hem toegekende bevoegdheid “erger” te voorkomen, door een bemiddelingsrol te spelen. De afweging in dit dossier had te maken met proportionaliteit. Er was immers sprake van een situatie die slechts gedurende korte tijd hoefde te worden gedoogd, waardoor dit aan verschillende kanten niet tot schade zou leiden.

De auteur verwijst voorts naar de integriteitskwestie rond Bonaire Holding Maatschappij en stelt dat ik heb tegengehouden dat er onafhankelijk onderzoek zou worden gedaan. Deze bewering is controleerbaar feitelijk onjuist. Er hebben zelfs twee onderzoeken plaatsgevonden door onafhankelijke organisaties die veel ervaring hebben op het gebied van integriteitsonderzoeken bij overheden. Ik heb die opdracht gegeven en de belangrijkste uitkomsten openbaar gemaakt. De volledige onderzoeken lagen vertrouwelijk voor bij de Eilandsraad. Het was vervolgens aan de Eilandsraad als gekozen volksvertegenwoordiging om te beslissen welke consequenties eraan zouden worden gegeven.

Ook voor de kwestie rondom de rotonde geldt dat hiervoor een extern onafhankelijk onderzoeksbureau is aangetrokken, zoals besloten onder mijn voorzitterschap in de stuurgroep Infrastructuur.

In zijn laatste voorbeeld suggereert de auteur dat ik privébelangen voorrang geef boven het algemeen belang omdat ik als lid van het Bestuurscollege een presentatie heb bijgewoond van een project waarvan de ontwikkelaar mijn partner heeft ingehuurd.  Tijdens dit soort bijeenkomsten, waarvan er jaarlijks vele tientallen zijn, worden nooit besluiten genomen. Besluiten worden genomen in vergaderingen van het Bestuurscollege, in afwezigheid van belanghebbenden, zoals ook in deze kwestie. Als de procedures dat verlangen heeft uiteindelijk de Eilandsraad het laatste woord.

Het feit dat rondom deze kwestie door meerdere media zoveel controleerbare onjuiste informatie naar buiten is gebracht, zonder enige check daarop, vind ik zeer ernstig. Media hebben de verantwoordelijke taak de democratische rechtstaat te bewaken, niet om deze te ondermijnen. In dit geval wordt het instituut gezaghebber ten onrechte in diskrediet gebracht en het geloof in de democratie onnodig schade toegebracht. Ik hoop dat media deze woorden ter harte nemen en voortaan hun journalistieke verantwoordelijkheid serieus nemen bij het publiceren van dit soort aantijgingen.

Reaction Lieutenant Governor Edison Rijna

Misleading

“Is the Lieutenant Governor still credible?” is the question that was raised on the website Bonaire.nu in an opinion piece about the Executive Council’s decision-making relating to Sunset Beach Resort. Because this article, as well as several previous news items publicized by this website and other media, is based on factual inaccuracies and uses suggestive wording, I feel compelled to set things straight.

Firstly, the voting procedure is mentioned. The author states that in the first round I “actively joined in the voting”. This is correct. The BES Public Entities Act (WolBES) and the rules of procedure state that the Lieutenant Governor is required to participate in all votes. It is not even allowed for me to cast a blank vote. The author also states that I “might even use my chairman’s vote to be the decisive vote in the event of a tie.” That too is correct. This rule is laid down in the same law.

I am reproached for regularly expressing my concerns about the impact that unbridled tourism growth has on our society, the quality of life in Kralendijk, the infrastructure, social cohesion, our culture and nature. The author calls this a “lamentation”.  Personally, I see it as a cry from the heart to the local politicians and stakeholders to protect our community against undesirable developments.

This is my personal opinion. And obviously, during deliberations in the Executive Council when it is expected that, in accordance with the Executive Council’s Rules of Procedure, I take a position in my role as Lieutenant Governor I cannot take this opinion into account. In such cases my personal preferences do not matter as at that moment I simply must respect the basic principles of good governance. This means that I must be guided by the advice the civil services provide me. If they establish that -on the basis of their knowledge and detailed investigation- there is no objection to a request or application, then their advice can only be rejected if other, very serious concerns are known. This is vital because the government must be predictable: citizens, entrepreneurs and investors must be able to trust in the fact that decision-making is not dictated by arbitrariness.

The article mentions the Chogogo issue. This is a good example of where the Lieutenant Governor may use the power granted to him in order to prevent worse things from happening, by playing a mediation role. In this case the consideration was one of proportionality. After all, there was a situation that only had to be permitted for a short period of time, so that it would not lead to damage for multiple parties.

Furthermore, the author refers to an integrity issue surrounding Bonaire Holding Maatschappij and alleges that I have prevented an independent investigation from being conducted. This claim is verifiably factually incorrect. In actual fact, two investigations have been carried out by independent organizations that are highly experienced in the field of government integrity investigations. I have ordered these investigations myself and I publically announced the main results. The full investigation results were submitted to the Island Council in confidence. After that it was up to the Island Council -as the elected representative of the people- to decide which consequences would follow.

In the matter concerning the issues of the roundabout, an external independent research bureau has also been engaged in accordance with a decision made by the Infrastructure Steering Group with me as their chairman.

In his final example, the author suggests that I put my private interests above those of the public. The reasoning being that I had attended a project presentation in my capacity as a member of the Executive Council and my partner is employed by this project’s developer. Dozens of these meetings take place every year but decisions are never made during these occasions. Decisions are made in Executive Council meetings, without the presence of any stakeholders. This also happened in this case. And, if the procedures so require, the Island Council ultimately has the last word.

I consider it to be a very serious matter that multiple media outlets have released so much verifiably incorrect information about this issue without properly checking it. The media have a responsibility to safeguard the democratic constitutional state, not to undermine it. In this case, the institution of Lieutenant Governor has been wrongly discredited and faith in democracy has been damaged unnecessarily. I hope that from now on the media will take these words to heart and that they will take their journalistic responsibility seriously when considering publishing these kinds of allegations.

 


 

 

Reactie Gezaghebber Edison Rijna

Reactie op opiniestuk Bonaire.nu

Misleidend

“Hoe geloofwaardig is de gezaghebber nog?” is de vraag die op de website Bonaire.nu werd opgeworpen in een opiniebijdrage over de besluitvorming in het Bestuurscollege inzake Sunset Beach Resort.

Aangezien het artikel, evenals eerdere nieuwsberichten van deze en andere media, gebaseerd is op feitelijke onjuistheden en suggestief woordgebruik, voel ik mij geroepen een en ander recht te zetten.

Ten eerste over de stemprocedure. De auteur schrijft dat de ik “in de eerste ronde actief meestemde”. Dit klopt, het is namelijk volgens de wet (de WOLBES) en het reglement van orde verplicht voor de gezaghebber om aan stemmingen deel te nemen. Het is mij zelfs niet toegestaan een blanco stem uit te brengen. De auteur stelt dat “dreigt dat ik bij stakende stemmen mijn voorzittersstem zelfs de doorslag laat geven.” Ook dat klopt. Deze regel is in dezelfde wet vastgelegd.

Mij wordt het verwijt gemaakt dat ik regelmatig mijn zorgen uitspreek over de impact die ongebreidelde groei van het toerisme heeft op onze samenleving, de leefbaarheid van Kralendijk, de infrastructuur, de sociale cohesie, de cultuur en de natuur. De auteur noemt dat een “klaagzang”. Zelf zie ik het als een hartekreet aan de lokale politiek en stakeholders om de gemeenschap te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.

Het gaat hierbij om mijn persoonlijke opvatting. Die kan ik uiteraard niet laten meewegen tijdens beraadslagingen in het Bestuurscollege. Daarin wordt verwacht, volgens het reglement van orde van het bestuurscollege, dat ik in mijn rol als gezaghebber een standpunt inneem. Dan doen mijn persoonlijke voorkeuren er niet toe: dan heb ik simpelweg de grondbeginselen van goed bestuur te respecteren. Dat betekent dat ik mij moet laten leiden door de adviezen van de ambtelijke diensten. Als die op grond van hun kennis en nader onderzoek constateren dat tegen een verzoek of aanvraag geen bezwaar is, dan kan daar uitsluitend van worden afgeweken als er andere, zeer zwaarwegende bedenkingen bekend zijn. Dit is van belang omdat de overheid voorspelbaar dient te zijn: burgers, ondernemers en investeerders moeten erop kunnen vertrouwen dat besluitvorming niet is ingegeven door willekeur.

In het artikel wordt de Chogogo-kwestie aangehaald. Dat is een goed voorbeeld waarin de gezaghebber gebruik kan maken van de hem toegekende bevoegdheid “erger” te voorkomen, door een bemiddelingsrol te spelen. De afweging in dit dossier had te maken met proportionaliteit. Er was immers sprake van een situatie die slechts gedurende korte tijd hoefde te worden gedoogd, waardoor dit aan verschillende kanten niet tot schade zou leiden.

De auteur verwijst voorts naar de integriteitskwestie rond Bonaire Holding Maatschappij en stelt dat ik heb tegengehouden dat er onafhankelijk onderzoek zou worden gedaan. Deze bewering is controleerbaar feitelijk onjuist. Er hebben zelfs twee onderzoeken plaatsgevonden door onafhankelijke organisaties die veel ervaring hebben op het gebied van integriteitsonderzoeken bij overheden. Ik heb die opdracht gegeven en de belangrijkste uitkomsten openbaar gemaakt. De volledige onderzoeken lagen vertrouwelijk voor bij de Eilandsraad. Het was vervolgens aan de Eilandsraad als gekozen volksvertegenwoordiging om te beslissen welke consequenties eraan zouden worden gegeven.

Ook voor de kwestie rondom de rotonde geldt dat hiervoor een extern onafhankelijk onderzoeksbureau is aangetrokken, zoals besloten onder mijn voorzitterschap in de stuurgroep Infrastructuur.

In zijn laatste voorbeeld suggereert de auteur dat ik privébelangen voorrang geef boven het algemeen belang omdat ik als lid van het Bestuurscollege een presentatie heb bijgewoond van een project waarvan de ontwikkelaar mijn partner heeft ingehuurd.  Tijdens dit soort bijeenkomsten, waarvan er jaarlijks vele tientallen zijn, worden nooit besluiten genomen. Besluiten worden genomen in vergaderingen van het Bestuurscollege, in afwezigheid van belanghebbenden, zoals ook in deze kwestie. Als de procedures dat verlangen heeft uiteindelijk de Eilandsraad het laatste woord.

Het feit dat rondom deze kwestie door meerdere media zoveel controleerbare onjuiste informatie naar buiten is gebracht, zonder enige check daarop, vind ik zeer ernstig. Media hebben de verantwoordelijke taak de democratische rechtstaat te bewaken, niet om deze te ondermijnen. In dit geval wordt het instituut gezaghebber ten onrechte in diskrediet gebracht en het geloof in de democratie onnodig schade toegebracht. Ik hoop dat media deze woorden ter harte nemen en voortaan hun journalistieke verantwoordelijkheid serieus nemen bij het publiceren van dit soort aantijgingen.

Reaction Lieutenant Governor Edison Rijna

Misleading

“Is the Lieutenant Governor still credible?” is the question that was raised on the website Bonaire.nu in an opinion piece about the Executive Council’s decision-making relating to Sunset Beach Resort. Because this article, as well as several previous news items publicized by this website and other media, is based on factual inaccuracies and uses suggestive wording, I feel compelled to set things straight.

Firstly, the voting procedure is mentioned. The author states that in the first round I “actively joined in the voting”. This is correct. The BES Public Entities Act (WolBES) and the rules of procedure state that the Lieutenant Governor is required to participate in all votes. It is not even allowed for me to cast a blank vote. The author also states that I “might even use my chairman’s vote to be the decisive vote in the event of a tie.” That too is correct. This rule is laid down in the same law.

I am reproached for regularly expressing my concerns about the impact that unbridled tourism growth has on our society, the quality of life in Kralendijk, the infrastructure, social cohesion, our culture and nature. The author calls this a “lamentation”.  Personally, I see it as a cry from the heart to the local politicians and stakeholders to protect our community against undesirable developments.

This is my personal opinion. And obviously, during deliberations in the Executive Council when it is expected that, in accordance with the Executive Council’s Rules of Procedure, I take a position in my role as Lieutenant Governor I cannot take this opinion into account. In such cases my personal preferences do not matter as at that moment I simply must respect the basic principles of good governance. This means that I must be guided by the advice the civil services provide me. If they establish that -on the basis of their knowledge and detailed investigation- there is no objection to a request or application, then their advice can only be rejected if other, very serious concerns are known. This is vital because the government must be predictable: citizens, entrepreneurs and investors must be able to trust in the fact that decision-making is not dictated by arbitrariness.

The article mentions the Chogogo issue. This is a good example of where the Lieutenant Governor may use the power granted to him in order to prevent worse things from happening, by playing a mediation role. In this case the consideration was one of proportionality. After all, there was a situation that only had to be permitted for a short period of time, so that it would not lead to damage for multiple parties.

Furthermore, the author refers to an integrity issue surrounding Bonaire Holding Maatschappij and alleges that I have prevented an independent investigation from being conducted. This claim is verifiably factually incorrect. In actual fact, two investigations have been carried out by independent organizations that are highly experienced in the field of government integrity investigations. I have ordered these investigations myself and I publically announced the main results. The full investigation results were submitted to the Island Council in confidence. After that it was up to the Island Council -as the elected representative of the people- to decide which consequences would follow.

In the matter concerning the issues of the roundabout, an external independent research bureau has also been engaged in accordance with a decision made by the Infrastructure Steering Group with me as their chairman.

In his final example, the author suggests that I put my private interests above those of the public. The reasoning being that I had attended a project presentation in my capacity as a member of the Executive Council and my partner is employed by this project’s developer. Dozens of these meetings take place every year but decisions are never made during these occasions. Decisions are made in Executive Council meetings, without the presence of any stakeholders. This also happened in this case. And, if the procedures so require, the Island Council ultimately has the last word.

I consider it to be a very serious matter that multiple media outlets have released so much verifiably incorrect information about this issue without properly checking it. The media have a responsibility to safeguard the democratic constitutional state, not to undermine it. In this case, the institution of Lieutenant Governor has been wrongly discredited and faith in democracy has been damaged unnecessarily. I hope that from now on the media will take these words to heart and that they will take their journalistic responsibility seriously when considering publishing these kinds of allegations.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: