INVESTIGASHON DI INSPEKSHON RIBA ATMINISTRASHON DI BURÓ DI ASUNTUNAN INTERNO

INVESTIGASHON DI INSPEKSHON RIBA ATMINISTRASHON DI BURÓ DI ASUNTUNAN INTERNO

 

 

 

WILLEMSTAD – Ora agente polisial kometé violashon di integridat, esei ta afektá e bon nòmber i konfiabilidat di kuerpo polisial. Kuerpo polisial mester ta strukturá di tal manera ku por prevení violashon di integridat. Pa e motibu akí, konseho pa Mantenshon di Lei (RvR) ta kontrolá si Kuerpo Polisial di Kòrsou (KPC) tin lo nesesario pa garantisá integridat den KPC i pa hasi investigashon disiplinario (den kuadro di integridat) na un manera adekuá.

 

E maneho aktual di KPC ta rekerí atenshon serio, ya ku tin sierto kondishon esensial ku no ta kumpliendo kuné. No tin training di integridat (riba un base kontinuo) ni kontrol na e sitionan di trabou. Ademas, falta medida di prevenshon pa komportashon indeseá por wòrdu señalá trempan. Tambe a konstatá ku Kuerpo Polisial su sistema di sanshon no ta transparente i no ta ofresé siguridat hurídiko. Un defisiensia grave ta ku no ta den tur kaso e susesivo Ministernan di Hustisia ta tuma desishon na tempu riba proposishon pa imponé sanshon disiplinario. Esakinan ta RvR su konklushonnan a base di e investigashon.

 

Artíkulo 45 di Lei di Reino ku ta regla organisashon di Kuerpo Polisial (Rijkswet Politie) ta stipulá ku esnan outorisá pa hasi nombramentu di empleado públiko di polis mester pèrkurá pa formulashon di un kódigo di kondukta. E kódigo di kondukta i e kódigo profeshon ta fihá den e ley riba posishon hurídiko, ku ta forma parti di ley di instrukshon di e profeshon di Polis (Ambtsinstructie Politie). Tin tambe un sistema di sanshon pa sanshoná esnan ku violá e kódigonan. E sistema di sanshon akí ta forma parti di e ley riba posishon hurídiko ya menshoná.

 

Konforme artíkulo 45 di lei di Reino ku ta regla organisashon di Kuerpo Polisial, esnan outorisá pa hasi nombramentu mester pèrkurá tambe pa por tin un maneho di integridat komo parti di e maneho di personal. E maneho di integridat pa empleado públiko di polis ta fihá den e asina yama Kódigo di kondukta general pa empleado públiko’ (‘Algemene Gedragscode voor Ambtenaren’) i den un instrukshon bou di e nòmber ‘Regla ta Regla’. Sin embargo, den e reunionnan di trabou, kuestion relashoná ku integridat no ta bini padilanti. No ta tene kòmbersashon di funshonamentu pa por trata, entre otro, kuestion relashoná ku integridat. No ta ofresiendo edukashon i formashon riba tereno di integridat. Maneho di Kuerpo a inisiá algun trayekto ku e meta di yega na un kuadro mas riguroso riba e terenonan akí.

 

Buró di Asuntunan Interno (na hulandes, BIZ) ta enkargá entre otro ku kontrol na e lugánan di trabou. Di akuerdo ku e plan di strukturashon di KPC, BIZ mester prepará un plan anual den kua ta deskribí e siklo di kontrol ku mester realisá na e lugánan di trabou pa sa si ta kumpliendo ku regla di integridat. Sin embargo, preshon di trabou ta pone ku BIZ no ta formulá un plan anual i a pone ku e kontrol na e lugánan di trabou a bai atras.

 

Tampoko BIZ no ta traha un plan di maneho di prevenshon ni un informe di e akshonnan na gran eskala ku keda realisá, manera e plan di strukturashon di Kuerpo Polisial ta stipulá. Sí BIZ a traha algun informe di e poko akshonnan di kontrol ku a tuma lugá na e lugánan di trabou i tokante un inspekshon di arma ku a realisá.

 

BIZ no tin prosedimentu fihá tokante kon mester realisá investigashon relashoná ku inkumplimentu ku regla di integridat. KPC a konsipiá un asina yamá “Handleiding onderzoeken” ku ta deskribí algun prosedimentu pa BIZ. Te asina leu, BIZ ta registrá tur keho den Excel. Sin embargo, e aplikashon akí no ta monitoriá outomátikamente den kuantu tempu mester kompletá e investigashonnan i tuma medida di òrdu. A inisiá un trayekto pa introdusí un sistema di registrashon nobo ku sí lo kumpli ku esakinan.

 

No ta den tur kaso Minister di Hustisia ta tuma su desishon relashoná ku sanshon disiplinario denter di un aña manera hurisprudensia ta stipulá. Esei ta pone ku e empleado públiko di polis en kuestion lo por akudí na ambtenarenrechter i apelá na vensementu di e plaso di un aña. Esei lo nifiká ku mester aseptá e empleado públiko di polis bèk den servisio asta si el a kometé, por ehèmpel, un infrakshon ku lo mester a kondusí na su retiro. No tin un empleado na Ministerio di Hustisia ku ta konsehá Minister di Hustisia riba e proposishonnan di KPC pa imponé sanshon. No tin prosedimentu formulá tokante kon esei mester tuma lugá.

 

E kantidat di miembro di personal na BIZ ta eksedé e 6 full-time equivalent fihá den e asignashon (formatie) di personal. Personal di BIZ tin sufisiente eksperensia ku realisashon di investigashon (penal). Ta skrin e empleadonan di BIZ promé ku nan kuminsá traha na BIZ. Departamento Hurídiko di KPC (Onderdeel Juridische Zaken) tin un hurista na kabes ku ta asistí i konsehá maneho di Kuerpo Polisial den kuadro di sanshon pa infrakshon disiplinario.

 

E teksto kompleto di e rapòrt di inspekshon akí ta disponibel den formato digital na www.raadrechtshandhaving.com.

 


 

INSPECTIE-ONDERZOEK BEHEER BUREAU INTERNE ZAKEN

 

 

 

WILLEMSTAD – Schending van integriteit door politieambtenaren doet afbreuk aan de goede naam en de betrouwbaarheid van het politiekorps. Het politiekorps moet zodanig ingericht zijn dat integriteitsschendingen worden voorkomen. De Raad voor de rechtshandhaving (de Raad) toetst daarom of het Korps Politie Curaçao (KPC) toegerust is om de integriteit binnen het KPC te borgen en degelijke disciplinaire (integriteits)onderzoeken te verrichten.

 

Het huidige beleid van het KPC moet flink ter hand worden genomen, omdat het niet voldoet aan essentiële voorwaarden. Er worden geen integriteitstrainingen (continu) verzorgd en geen controles uitgevoerd op de werkplekken. Voorts ontbreken er voorzieningen in het kader van preventie om in een vroeg stadium ongewenst gedrag te signaleren. Bovendien blijkt dat het sanctiestel van het korps niet transparant is en dat dit stelsel geen rechtszekerheid biedt. Een ernstige tekortkoming is dat de Ministers van Justitie niet altijd tijdig een besluit nemen op voorstellen tot een disciplinaire strafoplegging. Dit zijn de conclusies van de Raad aan de hand van dit onderzoek.

 

De Rijkswet Politie bepaalt in artikel 45 dat het tot aanstelling bevoegd gezag van ambtenaren van politie voor de totstandkoming van een gedragscode moet zorgen. De gedrag-en beroepscodes zijn vastgelegd in het rechtspositiebesluit in de Ambtsinstructie politie. Er is ook een sanctiestelsel om overtreders van de gedragscodes te bestraffen. Het sanctiestelsel is opgenomen in voornoemd rechtspositiebesluit.

 

Volgens artikel 45 van de Rijkswet Politie moet het tot aanstelling bevoegd gezag ook zorgen voor een integriteitsbeleid dat onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid. Het integriteitbeleid voor de ambtenaren van politie is vastgelegd in de ‘Algemene gedragscode voor ambtenaren’ en in een instructie onder de naam ‘Regla ta Regla’. Integriteitsissues worden echter tijdens werkoverleggen niet aan de orde gesteld. Er worden geen functioneringsgesprekken gehouden om onder meer integriteitsissues te bespreken. Er worden geen scholing en vorming op het gebied van integriteit aangeboden. De korpsleiding is gestart met enkele trajecten om het kader aan te scherpen.

 

Het Bureau Interne Zaken (BIZ) is onder andere belast met de controle op de werkplekken. Het BIZ moet volgens het inrichtingsplan van het KPC een jaarplanning opstellen waarin de cyclus van de controles op de naleving van de integriteitsregels op de werkplekken wordt aangegeven. Wegens werkdruk stelt het BIZ echter geen jaarplanning op en is de controle op de werkplekken verwaterd.

 

Het BIZ stelt ook geen preventie beleidsplan en rapportages bij grootschalige optreden op zoals het inrichtingsplan van het korps dit voorschrijft. Er zijn wel enkele rapportages opgesteld van het beperkte aantal controles op de werkplek en van een gehouden wapeninspectie.

 

Er zijn geen procedures vastgesteld voor het BIZ om integriteitsonderzoeken te verrichten. Het KPC heeft een concept “Handleiding onderzoeken” opgesteld waarin procedures voor het BIZ zijn beschreven. Het BIZ registreert alle klachten in Excel. Dit programma monitort echter niet automatisch de termijnen om een onderzoek af te ronden en om ordemaatregelen te nemen. Er is een traject gestart om een nieuw registratiesysteem in te voeren.

 

De Minister van Justitie neemt niet altijd binnen één jaar, zoals in de jurisprudentie is bepaald, een beslissing op strafbesluiten. Dit heeft tot gevolg dat de betrokken politieambtenaren naar de ambtenarenrechter stappen en een beroep doen op het verstrijken van de termijn van één jaar. Hierdoor moeten de betrokken ambtenaren van politie die bijvoorbeeld een ontslagwaardig vergrijp hebben begaan, weer tot de dienst toegelaten worden. Er is geen medewerker bij het Ministerie van Justitie die de Minister van Justitie adviseert over de strafvoorstellen van het KPC. Er zijn geen procedures hiervoor beschreven.

 

Het aantal personeelsleden ingedeeld bij het BIZ is boven de vastgestelde formatie van 6full time equivalent. De personeelsleden van het BIZ hebben voldoende ervaring met het verrichten van (strafrechtelijke) onderzoeken. Een medewerker van het BIZ wordt gescreend alvorens bij het BIZ te gaan werken. Aan het hoofd van het Onderdeel Juridische Zaken (OJZ) van het KPC staat een jurist die de korpsleiding ondersteunt en adviseert in het kader van strafoplegging over disciplinaire vergrijpen.

 

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op www.raadrechtshandhaving.com

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: