De regering geeft CMC liquiditeitssteun van NAf 19.6 miljoen ter dekking van onder andere de gemaakte zorgkosten van onverzekerden over de periode van 2019 – 2022

Minister Javier Silvania

Nieuwsbericht – 15 maart 2023
De regering geeft CMC liquiditeitssteun van NAf 19.6 miljoen ter dekking van onder andere de gemaakte zorgkosten van onverzekerden over de periode van 2019 – 2022
In het verleden is door het bestuur van CMC aan de verschillende Ministers van GMN kenbaar gemaakt dat de zorgkosten m.b.t. onverzekerden door het Land moesten worden gedragen. De kosten over de jaren 2019 tot en met 2022 waren inmiddels opgelopen tot NAf 19.5 miljoen. Per 10 maart zijn desbetreffende kosten voor 2023 inmiddels opgelopen tot NAf 1.5 miljoen.
De voorgaande Ministers van GMN hebben dit onderwerp in diverse Raad van Ministers besproken, maar dit heeft nooit eerder geleid tot het aanpakken hiervan middels nieuw beleid en/of (tijdelijke) compensatie aan het CMC. Minister Janga heeft dit onderwerp wel opgepakt en opgenomen in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-entiteiten welk door het Land en CMC op 19 oktober jl. is overeengekomen.
Op grond van de wet, artikel 21 van de Landsverordening Zorginstellingen heeft het land Curaçao bepaalt dat een ziekenhuisvoorziening (waaronder CMC) verplicht is de opvang van patiënten die zich voor spoedeisende medische hulp tot de ziekenhuisvoorziening wenden, te allen tijde op doeltreffende wijze te verlenen. Het Land is verder op grond van de Staatsregeling en internationale verdragen verantwoordelijk voor het geven van urgent medische zorg aan onverzekerden, waaronder al of niet gedocumenteerde, al of niet ingeschreven, legaal of illegaal in het land verblijvende personen.
Nu het Land het CMC verplicht om spoedeisende medische hulp/- zorg aan onverzekerden en illegalen te verlenen, is het Land verantwoordelijk om deze zorgkosten te dragen.
Met het CMC is daarom overeengekomen dat de reeds gemaakte kosten m.b.t. verleende zorg aan onverzekerden middels voorschottranches en conform de met het bestuur van CMC overeengekomen voorwaarden door het Land zullen worden gecompenseerd.
Voorschottranches en voorwaarden:
Voor de compensatie van de kosten voor de jaren 2019-2022 is het volgende met het bestuur van CMC overeengekomen en op 15 maart 2023 goedgekeurd door de Raad van Ministers.
Bij het bepalen van de voorschottranches is rekening gehouden met de liquiditeitsbehoefte van het CMC in 2023.
Aan de uitbetaling van de voorschottranches heeft de regering de volgende voorwaarden gesteld:
1. Gedurende het jaar 2023 worden alle salarissen betaald.
2. Gedurende het jaar 2023 mag de electieve zorg niet worden stopgezet.
3. Gedurende het jaar 2023 voldoet het CMC aan alle fiscale verplichtingen (inclusief sociale premies).
4. De voorschotten mogen enkel worden aangewend ter betaling van de noodzakelijke medische-/zorgkosten.
5. De besteding van de verstrekte voorschotten zullen vooraf worden gecontroleerd overeenkomstig de met het bestuur van CMC gemaakte afspraken.
6. Het CMC verstrekt maandelijks een crediteurenlijst aan het Ministerie van Financiën.
7. Het CMC verzendt maandelijks een geactualiseerde liquiditeitsprognose 2023 per d.d. 30 van de opvolgende maand naar het Ministerie van Financiën. Hieruit moet zowel de prognose als de realisatie van die maand blijken inclusief een toelichting van het verschil. De geactualiseerde liquiditeitsprognose zal geen invloed hebben op het maximale voorschot van Naf 19.6 miljoen.
8. Het CMC draagt actief bij aan de afronding van de punten in het hoofdlijnenakkoord.
9. Het CMC draagt actief bij aan de totstandkoming van de Huisartsenpost (HAP)
Met deze resolutie heeft de Minister van GMN en tevens Minister van financiën, de heer Silvania, een oplossing gecreëerd voor het nijpende liquiditeitstekort van het CMC.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: