KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Concordia Damen: proefvaart eerste nieuwbouw binnenvaartschip op waterstof ‘WEVA’ goed verlopen

Concordia Damen: proefvaart eerste nieuwbouw binnenvaartschip op waterstof ‘WEVA’ goed verlopen

Update: Koning bezocht deze week de Antonie in Duisburg

Lenten Scheepvaart gaat de boeken in als de eigenaar van het allereerste nieuwbouw binnenvaartschip op waterstof ter wereld. De rederij zet hiermee een nieuwe standaard. Een belangrijke stap naar zero-emission transport over de Nederlandse binnenwateren. Het Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie (WEVA) is gerealiseerd door Concordia Damen. Afgelopen maandag 23 oktober was de technische proefvaart, waarbij het schip door Lloyd’s Register werd gekeurd en een voorlopig certificaat ontving om in gebruik te worden genomen.

Bart van Driel, projectleider bij Concordia Damen, was erbij. Doordat de waterstofcontainers die eind dit jaar worden verwacht, nog niet aan boord zijn geïnstalleerd, kon de aandacht volledig uitgaan naar het testen van de geavanceerde diesel-elektrische voortstuwing.

Van Driel: “De brandstofcel dient straks na de installatie van het distributiepaneel en de plaatsing van de waterstofcontainers als energieleverancier voor de batterijpakketten. De brandstofcel zelf, die waterstof omzet in elektriciteit, is al aan boord geplaatst. Het is na de levering van het distributiepaneel nog een kwestie van het inmeten en produceren van de laatste stukken leidingwerk en het inregelen van de brandstofcelinstallatie zelf. De diesel generator wordt dan niet meer gebruikt, waardoor de Antonie volledig emissieloos gaat varen.”

Pieter Baggerman, Naval Architect bij Concordia Damen en nauw betrokken geweest bij het innovatieve scheepsontwerp: “We kijken ernaar uit dat Ms Antonie nog voor het einde van het jaar haar eerste volledig emmissieloze mijlen kan gaan varen.”

Volledige circulaire keten
Het drogeladingschip gaat zout vervoeren voor Nobian, Europese leider in de productie van essentiële chemicaliën voor diverse industrieën. Al jaren vaart Lenten Scheepvaart zout van Delfzijl naar de Nobian fabriek in de Botlek. Het bedrijf maakt van dit zout onder meer chlooralkali, met als restproduct waterstof. De waterstof die in het productieproces van chlooralkali ontstaat, vormt straks de schone brandstof voor Ms Antonie. Een schoolvoorbeeld van een circulaire keten. Met drie waterstofcontainers aan boord heeft Ms Antonie straks voldoende energie beschikbaar voor een volledig zero-emission transport tussen Delfzijl-Rotterdam-Delfzijl. Met subsidie is inmiddels een waterstofbunkerstation gerealiseerd in Delfzijl.

Duurzame binnenvaartschepen
Concordia Damen heeft inmiddels een aanzienlijk portfolio opgebouwd als het gaat om de bouw van duurzame binnenvaartschepen. Diverse aan hen en aan hun klanten toebedeelde maritieme awards getuigen van de ‘drive’ om steeds weer te innoveren en de grenzen op te zoeken van wat mogelijk is.

Het WEVA project is een gezamenlijke inspanning van Concordia Damen Shipbuilding in samenwerking met onder andere CCM3, Nedstack Fuel Cell Technology, Nobian, Energy TransStore, NRPC en opdrachtgever Lenten Scheepvaart. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Rijksdienst voor Infrastructuur en Waterstaat.

Update: Koninklijk bezoek

Op dinsdag 14 November bezocht Zijne Majesteit de Koning de Antonie in Duisburg. De Koning deed dit in het kader van een van een informatieve en economische waterstofmissie naar Duitsland en liet zich onder meer informeren over/door waterstof gerelateerde organisaties in Noordrijn-Westfalen en het RH2INE-netwerk (zie ook https://nprc.eu/koning-bezoekt-zero-emissie-schip-nprc-binnenvaartondernemer/).

 


 

Concordia Damen: trial run of world’s first new-build hydrogen-powered inland shipping vessel ‘WEVA’ goes well

 

Update: Dutch King Willem-Alexander visited the Antonie in Duisburg, Germany

(WEVA = ‘Hydrogen Electric Cargoship Antonie’)

 

Lenten Scheepvaart (the Netherlands) will go down in history as the owner of the world’s first-ever newbuild hydrogen-powered inland shipping barge. With this, the shipping company sets a new standard. An important step towards zero-emission transport on Dutch inland waterways. The Hydrogen Electric Cargo Ship ‘Antonie’ (WEVA) was realised by Concordia Damen. On 23 October the technical sea trials were held, during which the ship was inspected by Lloyd’s Register and received a provisional certificate to be put into service.

 

Bart van Driel, project manager at Concordia Damen, was there. With the hydrogen containers, expected to arrive by the end of this year, not yet installed on board, full attention could be given to testing the advanced diesel-electric propulsion system.

 

Van Driel: “The fuel cell will soon serve as an energy supplier for the battery packs after the installation of the distribution panel and the placement of the hydrogen containers. The fuel cell itself, which converts hydrogen into electricity, has already been installed on board. Once the distribution panel is delivered, it is just a matter of sizing and manufacturing the final pieces of piping and adjusting the fuel cell installation itself. The diesel generator will then no longer be used, so the Antonie will sail completely emission-free.

 

Pieter Baggerman, Naval Architect at Concordia Damen and closely involved in the innovative ship design: “We look forward to the Antonie being able to sail her first fully emission-free miles before the end of the year.”

 

Full circular chain

The dry cargo vessel will transport salt for Nobian, European leader in the production of essential chemicals for various industries. For years, Lenten Scheepvaart has been shipping salt from Delfzijl to the Nobian plant in the Botlek. The company turns this salt into chlor-alkali, among other things, with hydrogen as a residual product. The hydrogen produced in the chlor-alkali production process will soon form the clean fuel for the Antonie. A textbook example of a circular chain. With three hydrogen containers on board, Ms Antonie will soon have enough energy available for full zero-emission transport between Delfzijl-Rotterdam-Delfzijl. A hydrogen bunker station has now been built in Delfzijl with a subsidy.

 

Sustainable inland navigation vessels

Concordia Damen has built up a considerable portfolio when it comes to building sustainable inland waterway vessels. Several maritime awards awarded to them and to their customers testify to the drive to keep innovating and pushing the boundaries of what is possible.

The WEVA project is a joint effort by Concordia Damen Shipbuilding in collaboration with CCM3, Nedstack Fuel Cell Technology, Nobian, Energy TransStore, NRPC and client Lenten Scheepvaart, among others. Its realisation has been made possible in part by a grant from the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management.

 

Update: Royal visit

On Tuesday 14 November, His Majesty the King visited the Antonie in Duisburg. The King planned this visit as part of an informative and economic hydrogen mission to Germany and was informed about/by hydrogen-related organisations in North Rhine-Westphalia and the RH2INE network, among other things.

 

Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: