Konferensia riba e futuro politiko di Karibe administra pa Hulandesnan / The Conference on the Political Future of the Dutch-Administered Caribbean,

Kralendijk, Bonaire, 15 desember 2016

Konferensia riba e futuro politiko di Karibe administra pa Hulandesnan,

Reuniendo na Bonaire, West Indies riba 1 desember 2016,

Konsiente ku e status politiko di Bonaire, Sint Eustatius (Statia) I Saba a wordu transforma na 2010 di ta parti di e pais outonomo di e (anterior) Antias Hulandes pa un akuerdo politiko nobo ku a wordu avansa unilateralmente pa Reino Hulandes similar na “integrashon parsial” I karakterisa pa inigualdatnan politiko I ekonomiko serio, kontrario ku e promesa I vishon pa igualdat politiko I ekonomiko,

Tambe konsiente ku e status nobo aki ta ekivalente na anekshon unilateral , I ta kompletamente inkonsistente ku e minimo standardnan di propio-gobernashon I igualdat rekeri basa riba prinsipionan internashonal di gobernashon demokratiko,

Teniendo na kuenta ku e status “entidat publiko” no ta refleha e deseo di e pueblo di Boneiru ku anteriormente a skohe un status politiko di “laso direkto ku Hulanda” den e referendum di 2004 na lugar di e “entidat publiko” ku unilateralmente I systematikamente Reino Hulandes a impone desde 2010 despues di e desmantelashon di Antias Hulandes I subsekuente transishon,

Ademas teniendo na kuenta ku e “entidat publiko”status politiko a wordu rechasa pa e pueblo Boneriano den e referendum di 2015 ku un voto desisivo NO di 65% I tumando nota ku e diskushonan ku ta andando pa kondusi e segundo referendum, ku involvimiento di Nashonan Uni (U.N) , asina ku e pueblo di Boneiru por skohe di un grupo di opshonan di statusnan politiko di gobernashon demokratiko I igualdat politiko,

Teniendo na kuenta ku e pueblo di Sint Eustatiusa a vota den su referendum di 2005 pa keda den e pais Antias outonomo I restruktura , pero ku e resultado di referendum 2005 a resulta den desmantelashon di e pais outonomo, e Konseho Insular di Sint Eustatius konsekuentemente a aproba un moshon pa “laso direkto” e struktura ofrese na Boneiru I Saba, apesar ku e pueblo no a vota na fabor di e status, I apesar ku karakter I kontenido di inigualdatnan politiko I ekonomiko no a wordu revela ahinda,

Ademas teniendo na kuenta ku e pueblo di Sint Eustatius den un referendum na 2014, bao di supervision ofisial di Nashonan Uni, Divishon Elektoral di e departamento di Asuntonan Politiko, formalmente a rechasa e status “entidat publiko” impone, votando pa un status mas outonomo for un lista di opshonan I statusnan politiko, I ta reitira ku e resultado di e referendum di 2014 a wordu formalmente sertifika I ratifika pa moshon di Konseho Insular riba 25 Mei 2015 komo un mandato kla di e pueblo,

Alarma ku Reino Hulandes, apesar ku deseoan demokratikamente ekspresa di e pueblonan di Boneiru I Sint Eustatius den nan rechaso di di e status poltiko “entidat publiko” na 2014 I 2015, respektivamente, ta siguiendo ku medidanan den Parlamento di Reino pa formalmente aneksa e dos teritorionan pa medio di e proseso pa ankra e dos islanan den Konstitushon Hulandes, I ta ademas alarma ku e proseso unilateral di Reino lo resulta den un legitimisashon di e status di dependensia kontrario na norma internashonal di gobernashon demokratiko I enkontra di ekpreshon I deseo di e pueblonan di Boneiru I Sint Eustatius,

Ta ekspresa su preokupashon profundo pa e suspenshon di kontakto direkto pa e Gobierno di Reino Hulandes ku e gobierno demokratikamente eligi di Sint Eustatius, manera anunsia pa e Minister di Asuntonan Interior I Relashonan di Reino riba 30 november 2016, siguiendo un suspenshon similar na 2015 ku a dura pa un periodo di seis luna,

Ademas ta ekspresa su preokupashon profundo pa impone unilateralmente supervishon finansiero ku ta rekeri aprobashon di Reino pa gastonan publiko dor di Gobierno di Sint Eustatius

Envokando e moshon adopta pa e Konseho Insular di Sint Eustatius riba 28 mei 2015 ku a rekonfirma, entre otro, ku e pueblo di Sint Eustatius no a agota ahinda tur su opshonan asina lew pa eherse su derecho di outodeterminashon di akuerdo ku e Konstitushon di Nashonan Uni, I kual ta rekorda Hulanda di su obligashonan kontinou pa ku Sint Eustatius komo parti di e anterior Antias Hulandes,

Tumando nota di proposishon di e “Statuto Raizal” entrega dor di e Outoridat Raizal di e archipelago di San Andres, Providencia I Santa Catalina na e Gobierno di Colombia pa modernisa e relashonan politiko, sosio-ekonomiko I konstitushonal entre e pueblonan di e archipelago I e Estado di Colombia, I ta affirma e aspirashonan di outodeterminashon di e pueblo Raizal,

Ademas tumando nota di e “Evaluashon di propio-gobernashon adekua I konforme standardnan internashonalmente-rekonose – Pais Curacao” hasi na 2012 di e Projekto di Estudionan di Dependensianan Global ku a revela ku e modelo di goberna presente di Curacao ku a surgi for di e proseso di desmantelashon di Antias Hulandes a redusi e nivel di propio-gobernashon na un model outonomo desminui, I ku no ta den konformidat ku standardnan internashonal kontemporario di ful propio-gobernashon,

1. Ta Afirma ku e resultadonan di e referendum di 2014 Sint Eustatius, I 2015 Bonaire, ta konstitui un formal, legitimo rechazo di e status “entidat publiko” manera ekpresa pa e pueblonan, I ta alarma ku e status “entidat publiko” impone riba e pueblo di Sint Eustatius I Bonaire a wordu mis-representa komo un legitimo status di igualdat politiko pa Reino Hulandes na 201o na e desolushon di Antias Hulandes,

2. Profundamente prokupa ku e pueblonan di Bonaire I Sint Eustatius presentemente ta wordu goberna, kontrario na normanan demokratiko, bao di un status di inigualdat politiko I ekonomiko ku nan no a skohe,

3. Reafirmando e kontinou aplikabilidat pa Bonaire, Sint Eustatius I Saba di relevante doktrina legal internashonal riba outodeterminashon I dekolonisashon, inkluso e provishonan di Kapitulo XI di e “Deklarashon Konserniendo Teritorionan Sin Propio-Gobernashon”

4. Ademas reafirmando e kontinou aplikabilidat di Artikulo 73 (b) di Karta di Nashonan Uni (U.N.) ku e mandato ku “Miembronan di Nashonan Uni ku a asumi responsabilidatnan pa e administrashon di territorionan ku nan pueblonan ahinda no a alkansa un ful areglo di propio-gobernashon ta rekonose e prinisipio ku e interesnan di e habitantenan di e teritorionan aki ta primordial, I ta asepta komo un obligashon sagrado pa promove lo maksimo, dentro di e systema di pas internashonal I seguridat establese pa e presente Karta, e bienestar di e habitantenan di e teritorionan, I, pa tal fin desaroya propio-gobernashon, pa tene debido kuenta ku e aspirashonan politiko di e pueblo, I pa asisti nan den desaroyo progresivo di nan institushonan politiko liber, di akuerdo ku nan sirkumstansianan partikular di kada teritorio I e habitantenan I nan diferente etapa di progreso”

5. Ta enfatisa e kontinou aplikabilidat pa Boaire, Sint Eustatius I Saba di e Deklarashon di Dekolonisashon di Nashonan Uni [ Resolushon 1514 (XV)] , su adhuntu Resolushon 1541 (XV), I tur otro relevante resolushonan di Nashonan Uni, I tambe e presente Tersera Dekada pa Eradikashon di Kolonialismo I plan di akshon,

6. Ademas ta enfatisa e aplikabilidat di e relevante resolushonan di e Asamblea General ku ta rekonose ku “ e eksistensia di kolonialismo den kualke forma I manifestashon” komo “ inkompatibel ku e Konstitushon di Nashonan Uni, ku e Deklarashon di Dekolonisashon I e Deklarashon Universal di Derechonan Humano, I ademas ta enfatisa e aplikabilidat di e relevante resolushonan di Asamblea General ku ta konfirma ku outodeterminashon ta un derecho humano fundamental proteha komo e esensia di konvenshonan di derechonan humano inkluyendo e Konbenio Internashonal riba Derechonan Politiko I Sivil (ICCPR), e Konbenio Internashonal di Derechonan Ekonomiko, Sosial I Kultural (ICESCR), I e Konbenio pa Eliminashon di Deskriminashon Racial (CERD), I mas,

7. Tumando nota ku interes ku e Resolushon di Asamblea General di Nashonan Uni 945(X) di 15 Desember 1955 pa a kita e anterior Antias Hulandes for di lista di Teritorionan Sin Propio-Gobernashon no a affirma ku e anterior Antias Hulandes a realisa un ful grado di propio-gobernashon, pues lagando habri e posibilidat pa Nashonan Uni pa resumi un revishon formal di propio-gobernashon su partinan anterior, en partikular Bonaire, Sint Eustatius I Saba, ku e obhetivo pa promove un proseso legitimo di outodeterminashon,

8. Ta hasi jamada riba Reino Hulandes, komo un kaso di urgensia, pa kita e supervishon finansiero impone riba e Gobierno di Sint Eustatius, I pa resumi komunikashon ofisial ku nan gobierno demokratikamente-eligi,

9. Ademas ta hasi un jamada riba Reino Hulandes, komo un kaso di urgensia, pa stop tur akshon den su Parlamento pa legitimisa (ankra) e status di “entidat publiko” di Bonaire, Sint Eustatius I Saba den konstitushon Hulandes, I pa drenta den konsulto imediato ku gobiernonan eligi di tur dos teritorio pa kumpli ku e deseo di e pueblonan di Sint Eustatius I Bonaire, manera demokratikamente ekspresa den nan respektivo referendum di 2014 I 2015, konsistente ku nan derecho inalienabel di outodeterminashon

10. Ta hasi jamada pa Reino Hulandes I/o otro relevante Estado miembro di Nashonan Uni pa inisia e prosedura nesesario pa re-inskripshon di e anterior islanan di Antias Hulandes di Bonaire I Sint Eustatius riba lista di Teritorionan Sin Propio-Gobernashon di Nashonan Uni pa asina suminstra komunidat internashonal ku e plataforma rekeri pa revisa, a fondo kaminda ku defisiensanan demokratiko den e areglo di gobernashon di dependensia lo por eksisti,

11. Ta respalda pa pone den marcha un Evaluashon independiente di Propio- Gobernashon di e status politiko I areglonan konstitushonal di Bonaire, Sint Eustatius I Saba, pa medio di e “Corbin Self-Governance Indicators”, pa determina e indole I embargadura di e status di entidat publiko di akuerdo ku standarnan internashonal, I ta rekeri pa e nesesario rekursonan wordu identifika pa e Evaluashon por wordu realisa komo un dokumento sustantivo klave pa informa Nashonan Uni den su konsiderashon pa e proseso di re-inskripshon di Bonaire I Sint Eustatius,

12. Ta hasi jamada riba e Gobierno di Colombia, komo kaso di urgensia, pa drenta den negosashonan ku e representashon rekonose di e archipelago di San Andres, Providencia I Santa Catalina, bao di observashon di e relevante mekanismonan internashonal di derechonan humano, riba e Statuto Raizal propone ku por provee pa opshonan alternativo di statusnan politiko na lugar di e status qou, ku un kobertura amplio di asuntunan I preokupashonan, kual ta dirigi na modernisashon di e relashon di e status politiko entre e pueblo Raizal I Gobierno Colombiano, I ta rekonose e derecho inalienabel di e pueblo di e archipelago di San Andres, Providencia I Santa Catalina di outodeterminashon di akuerdo ku ley internashonal, en partikular, e Karta di Nashonan Uni I e relevante instrumentonan di derechonan humano.

=================

Kralendijk, Bonaire, December 1, 2016

The Conference on the Political Future of the Dutch-Administered Caribbean,

Having met at Bonaire, West Indies on 1st December 2016,

Aware that the political status of Bonaire, Sint Eustatius (Statia) and Saba was transformed in 2010 from being a part of the autonomous country of the (former) Netherlands Antilles to a new political arrangement unilaterally advanced by the Kingdom of the Netherlands akin to that of ‘partial integration’, and characterized by serious political and economic inequality, rather than the promised political and economic equality originally envisaged.

Also aware that this new status is tantamount to unilateral annexation, and is wholly inconsistent with the minimum standards of full self-government and equality required on the basis of international principles of democratic governance,

Bearing in mind that the ‘public entity’ status does not reflect the wishes of the people of Bonaire who had previously selected a political status of “direct ties to the Kingdom” of the Netherlands in a 2004 referendum rather than the political status of “public entity” which has been unilaterally and systematically imposed by the Kingdom since the 2010 dismantling of the Netherlands Antilles and the subsequent transition,

Also bearing in mind that the ‘public entity’ political status was formally rejected by the people of Bonaire in a 2015 referendum by a decisive ‘No’ vote of over 65 per cent, and taking note that discussions are underway for the conduct of a second referendum to be conducted, with United Nations (U.N.) involvement, so that the people can choose from a group of political status options of democratic governance and political equality,

Taking into account that the people of Sint Eustatius voted in its 2005 referendum to remain within a restructured autonomous country of the Netherlands Antilles, but as the 2005 referendum results resulted in the dismantlement of that autonomous country, the Island Council of Sint Eustatius subsequently approved a motion to accept the ‘direct ties’ arrangement offered to Bonaire and Saba, even as the people had not voted in favour of the status, and even as the nature of its political and economic inequality had not yet been revealed,

Also taking into account that the people of Sint Eustatius in a 2014 referendum, under official observation of the U.N. Electoral Affairs Division of the Department of Political Affairs, formally rejected the imposed ‘public entity’ status by voting for a more autonomous status from a list of political status options, and recalling that the results of the 2014 referendum were formally certified and endorsed by motion of the Island Council on 25th May 2015 as a clear mandate of the people,

Alarmed that the Kingdom of the Netherlands, in spite of the democratically expressed wishes of the people of Sint Eustatius and Bonaire in their rejection of the imposed political status of ‘public entity’ in 2014 and 2015, respectively, is proceeding through measures in the Kingdom Parliament to formally annex the two territories through a process of ‘anchoring’ the two islands in the Dutch Constitution, and further alarmedthat this unilateral process of the Kingdom would result in a legitimization of the dependency status contrary to international norms of democratic governance and in opposition to the expressed will of the people of Bonaire and Sint Eustatius,

Expresses its deep concern for the suspension of direct contact by the Government of the Kingdom of the Netherlands with the democratically elected government of Sint Eustatius, as announced by the Kingdom Minister of Interior Affairs and Kingdom Relations on 30th November 2016, following on from a similar suspension in 2015 which lasted for a period of six months,

Further expresses its deep concern for the imposition of unilateral financial supervision which requires Kingdom approval for public expenditures by the Government Sint Eustatius,

Recalling the Motion adopted by the Island Council of Sint Eustatius on 28th May 2015 which confirmed, inter alia, that the population of Sint Eustatius had not yet exhausted all its options as far as exercising its right to self-determination in accordance with the Charter of the United Nations, and which reminded the Netherlands of its continued obligations towards Sint Eustatius as part of the former Netherlands Antilles,

Taking note of the proposed ‘Raizal Statute’ submitted by the Raizal Authority of the archipelago of San Andres, Providencia and Santa Catalina to the Government of Columbia to modernize the political, socio-economic and constitutional relationship between the people of the archipelago and the State of Columbia, and affirming the self-determination aspirations of the Raizal people,

Also taking note of the “Assessment of self-governance sufficiency in conformity with internationally-recognised standards – Country Curacao” undertaken in 2012 by the global Dependency Studies Project which found that the present governance model in place in Curacao emerging from the 2010 dismantlement process of the Netherlands Antilles further reduced the level of self-government to a diminished autonomous model, and is not in compliance with contemporary international standards of full self-government,

1. Affirms that the referendum results of 2014 in Sint Eustatius, and of 2015 in Bonaire, constituted a formal, genuine and legitimate refutation of the ‘public entity’ status as expressed by the people,
and alarmed that the ‘public entity’ status imposed on the people of Sint Eustatius and Bonaire had been misrepresented as a genuine status of political equality by the Kingdom of the Netherlands in 2010 at the dissolution of the Netherlands Antilles,

2. Deeply concerned that the people of Bonaire and Sint Eustatius are presently being governed, contrary to democratic norms, under a political status of political and economic inequality not of their choosing,

3. Reaffirms the continued applicability to Bonaire, Sint Eustatius and Saba of relevant international law doctrine on self-determination and decolonization, including the provisions of Chapter XI on the “Declaration Regarding Non Self-Governing Territories,”

4. Also reaffirms the continued applicability of Article 73 (b) of the United Nations (U.N.) Charter which mandates that “Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement,”

5. Emphasizes the continued applicability to Bonaire, Sint Eustatius and Saba of the U.N. Decolonization Declaration [Resolution 1514 (XV)], its companion Resolution 1541 (XV), and all other relevant U.N. resolutions, as well as the present Third International Decade for the Eradication of Colonialism and its plan of action,

6. Also emphasizes the applicability of relevant General Assembly resolutions which recognize that “the existence of colonialism in any form or manifestation,” as “incompatible with the Charter of the United Nations, the (Decolonization) Declaration and the Universal Declaration of Human Rights’ and further emphasizes the applicability of the relevant resolutions of the General Assembly which confirm that self-determination is a fundamental human right protected under the core human rights conventions including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), et al,

7. Takes note with interest that the U.N. General Assembly Resolution 945 (X) of 15 December 1955 removing the former Netherlands Antilles from the U.N. list of Non Self-Governing Territories did not affirm that the former Netherlands Antilles had achieved a full measure of self-government, thus leaving open the possibility for the U.N. to resume formal review of the self-governance sufficiency of the former territory and any of its former constituent parts, in particular Bonaire, Sint Eustatius and Saba, with the aim of fostering a genuine process of self-determination,

8. Calls on the Kingdom of the Netherlands, as a matter of urgency, to lift the financial supervision imposed on the Government of Sint Eustatius, and to resume official communication with its democratically-elected government,

9. Further calls on the Kingdom of the Netherlands, as a matter of urgency, to cease any action in its Parliament to legitimize (anchor) the ‘public entity status of Bonaire, Sint Eustatius and Saba in the constitution of the Netherlands, and to enter into immediate consultations with the elected governments of both territories to carry out the will of the people of Sint Eustatius and Bonaire, as democratically expressed in the respective 2014 and 2015 referenda, consistent with their inalienable right to self-determination.

10. Calls for the Kingdom of the Netherlands and/or other relevant U.N. member States to initiate the necessary procedures for the re-inscription of the former Netherlands Antilles islands of Bonaire and Sint Eustatius on the United Nations list of Non Self-Governing Territories to provide the international community with the required platform to review, in depth where democratic deficiencies in the dependency governance arrangement may exist,

11. Endorses the commissioning of an independent Self Governance Assessment of the political status and constitutional arrangements of Bonaire, Sint Eustatius and Saba, through the use of the “Corbin Self-Governance Indicators,” to determine the nature and scope of the public entity status according to international standards, and requests that the necessary resources be identified for the Assessment to be carried out as a key substantive document to inform the U.N. in its consideration of the re-inscription process of Bonaire and Saint Eustatius.

12. Calls on the Government of Columbia, as a matter of urgency, to enter into negotiations with the recognized representatives of the archipelago of San Andres, Providencia and Santa Catalina, under the observation of the relevant international human rights mechanism(s), on the proposed Raizal Statute which provides for alternative political status options to the status quo, which addresses a broad range of political, socio-economic and constitutional issues and concerns, and which is aimed at the modernization of the political status relationship between the Raizal people and the Columbian state, and recognizes the inalienable right of the people of the archipelago of San Andres, Providencia and Santa Catalina to self-determination in accordance with international law, in particular, the United Nations Charter and relevant human rights instruments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: