Succesvolle afstemming over luchtvaart

Succesvolle afstemming over luchtvaart

Willemstad – Minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling (PAR) en minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (PNP) hebben eind verleden week in Den Haag gesproken met hun Nederlandse ambtgenoten Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De gesprekken stonden in het teken van de recente ontwikkelingen in de luchtvaartsector in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Curaçaose bewindslieden hebben tijdens dit overleg een toelichting gegeven op de sociale en economische impact die een mogelijke uitval van de (intereilandelijke) luchtverbindingen zou hebben op de samenlevingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en de wijze waarop Curaçao dit dreigende uitval aanpakt.

Tegelijkertijd heeft de Curaçaose regering de belangen voor de bestuurbaarheid van de eilanden (ambtelijk verkeer in het kader van openbaar bestuur, rechtsspraak, defensie, Kustwacht en patiëntenvervoer) van de intereilandelijke luchtverbindingen benadrukt. Op basis hiervan heeft de Curaçaose regering besloten om, onder zeer strikte voorwaarden, een kredietfaciliteit voor InselAir te creëren om een dreigende uitval van de luchtverbindingen te voorkomen.

Curaçao benadrukt dat InselAir, vanuit de gedachte ‘safety first’, sinds augustus 2016 onder verscherpt toezicht staat van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit. De extra inspecties die momenteel op initiatief van minister Camelia-Römer samen met de Nederlandse Inspectie voor Leefomgeving en Transport bij InselAir worden uitgevoerd, passen in deze aanpak.

De Nederlandse en Curaçaose bewindspersonen hebben het belang onderkend van de continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de intereilandelijke luchtverbindingen. Ze hebben geconcludeerd dat het belangrijk is om elkaar op de hoogte te houden van vorderingen en uitkomsten. Verder is afgesproken dat landen, ondanks hun eigen verantwoordelijkheden op dit gebied, gezamenlijk optrekken om de uitdagingen op het gebied van de luchtvaart het hoofd te bieden. Telefonisch overleg met de regeringen van Aruba en Sint Maarten heeft geleid tot afspraken binnen het gehele Koninkrijk. In dit kader is overeengekomen dat het Protocol betreffende de samenwerking op het gebied van burgerluchtvaart zo spoedig mogelijk wordt vernieuwd. De implementatie moet direct daarna van start gaan. Dit protocol vult de gewenste samenwerking op het gebied van burgerluchtvaart verder in en schept zo het kader voor de verdere samenwerking.

Vooruitlopend op de vernieuwing van het protocol wordt een gezamenlijke expertgroep ingesteld waarin alle landen van het Koninkrijk zijn vertegenwoordigd. Deze groep richt zich op de connectiviteit tussen de eilanden. Uitgangspunt is om, vanuit het publieke belang, de verbindingen tussen de eilanden op een veilige en betrouwbare manier structureel te garanderen. De expertgroep gaat verschillende scenario’s uitwerken en kijkt naar de financiële, juridische, economische en sociale aspecten. Dit moet leiden tot een overzicht van alternatieven, inclusief voor- en nadelen.
Curaçao en Nederland hebben verder afgesproken dat de resultaten van de inspectie bij InselAir, die momenteel onder verantwoordelijkheid van de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit wordt uitgevoerd met ondersteuning van de Nederlandse Inspectie voor Leefomgeving en Transport, zo spoedig mogelijk na afronding gezamenlijk wordt gecommuniceerd. Ook de aanbevelingen worden, voor zover mogelijk, gezamenlijk opgepakt.

De ministers Camelia-Römer en Rhuggenaath zijn tevreden met dit resultaat. Ze benadrukken dat er door het Curaçaose initiatief er nu binnen Koninkrijksverband een kader is waarbinnen gekeken wordt naar de luchtvaart en de luchtverbindingen. Dit kader ondersteunt de acties die Curaçao onderneemt op het gebied van veiligheid en het in standhouden van cruciale luchtverbindingen.

img_3380

img_3381

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: