Instellen Commissie van Wijzen

Op 3 maart 2017 heeft mijn secretaris-generaal een bezoek gebracht aan Sint Eustatius. Daarbij is zowel met het bestuurscollege als met de eilandsraad gesproken over het (bestuurlijk) functioneren van het openbaar lichaam, en zijn er afspraken gemaakt over de ondersteuning van de waarnemend gezaghebber en de benoemingsprocedure om te komen tot een nieuwe gezaghebber voor het eilandgebied Sint Eustatius. 

Conform de gemaakte afspraken zal een ‘commissie van wijzen’ door mij worden ingesteld die onderzoek doet naar het functioneren van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De commissie rapporteert zoals afgesproken haar bevindingen aan deminister van BZK en doet aanbevelingen hoe te komen tot een kwalitatief voldoende functionerend openbaar lichaam. Conform mijn toezegging in mijn brief van 11 april jl. informeer ik u hierbij over de samenstelling en instelling van deze commissie. De commissie bestaat uit dhr. Refunjol (voormalig Gouverneur van Aruba) en dhr. 

Franssen (Staatsraad Raad van State). Ik zal tevens voorzien in de (personele) ondersteuning die de commissie nodig acht. Om een onafhankelijke uitvoering van het onderzoek door de commissie mogelijk te maken, heb ik besloten geen gebruik te maken van het aanbod de commissie uit te breiden met de twee door de meerderheidscoalitie in de eilandsraad aangedragen personen, vanwege hun te directe betrokkenheid bij het functioneren van het openbaar lichaam.

Teneinde het bestuur van Sint Eustatius maximaal betrokkenheid te geven, zal de commissie met regelmaat terugkoppeling geven over haar werkzaamheden. De commissie is voornemens het openbaar lichaam meerdere malen te bezoeken om diverse gesprekken te voeren. Deze gesprekken zullen een vertrouwelijk karakter hebben en niet op individueel niveau herleidbaar zijn in de rapportage van de commissie. 

De commissie is voornemens tussentijds het bestuurscollege en de eilandsraad in de gelegenheid te stellen te reageren op (eerste) bevindingen van de commissie. 

Totdat de commissie een eindrapport aan mij heeft uitgebracht betreft het hier vertrouwelijke correspondentie. De reacties van het bestuurscollege en de eilandsraad zullen op een transparante wijze worden verwerkt in de eindrapportage van de commis

De commissie heb ik gevraagd mij een rapportage uit te brengen over de huidige bestuurskracht van het openbaar lichaam Sint Eustatius en over de wijze waarop die op het objectief vereiste niveau moet worden gebracht. Daarbij worden alle aspecten van de besturing van het openbaar lichaam (bestuurscollege, eilandsraad, management) betrokken. Dit betreft zowel voorbereiding en vaststelling van beleid, als de uitvoering, evaluatie en bijsturing daarvan. Bij de uitvoering gaat het om de uitvoering van wettelijke taken, om de dienstverlening aan de burgers en bedrijven en om het personele, financiële en materiële beheer. 

Ook overheidsnv’s en stichtingen die overheidstaken uitvoeren worden betrokken in het onderzoek. Het gaat daarbij zowel om taakuitvoering als zodanig als de wijze waarop de relatie met het openbaar lichaam is vormgegeven. De toepassing van de eilandelijke, nationale en internationale wet- en regelgeving wordt nadrukkelijk in het onderzoek betrokken. De rapportage moet tevens ingaan op de mate waarin de Europees Nederlandse Rijksoverheid, De Rijksvertegenwoordiger en het College financieel toezicht aan haar verantwoordelijkheden invulling geeft. De rapportage bevat zowel conclusies als aanbevelingen.

De commissie zal u nader berichten over haar planning en plan van aanpak. 

Uiterlijk in september levert de commissie mij een eindrapport op, met de mogelijkheid ook tussentijds te rapporteren. De benoemingsprocedure om te komen tot een nieuwe gezaghebber voor het eilandgebied Sint Eustatius zal niet eerder worden opgestart dan na het uitbrengen van het eindrapport. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en reken op uw medewerking aan de werkzaamheden van de commissie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: