“Solidariteit is nu belangrijker dan ooit” DE IMPACT VAN COVID-19 STELT CURAÇAO EN SINT MAARTEN VOOR GROTE UITDAGINGEN

“Solidariteit is nu belangrijker dan ooit”
DE IMPACT VAN COVID-19 STELT CURAÇAO EN SINT MAARTEN VOOR
GROTE UITDAGINGEN

WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)
bereidt, mede op verzoek van de regeringen van Curaçao en Sint Maarten, een economische
en financiële impactanalyse voor over de vanwege Covid-19 ontstane pandemie. De
complexiteit van deze analyse is groot, en in dit stadium kunnen alleen enigszins globale
opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van eerdergenoemde impactanalyse. Vandaar dat
ook grotere en belangrijke internationale instellingen nog geen economische prognose hebben
bekendgemaakt.
Al voor het ontstaan van de pandemie waren de vooruitzichten voor de economie van de
monetaire unie somber: de economie van Curaçao zou verder krimpen (circa -2,5%) als
gevolg van de structurele aanpassingen aan de ontwikkelingen in Venezuela (maatregelen om
de overheidsfinanciën op orde te brengen en een verdere daling van de raffinageactiviteiten in
Curaçao), terwijl de economische groei van Sint Maarten zou vertragen (van 5,0% naar 2,9%)
voornamelijk als gevolg van een minder sterke groei in het cruisetoerisme.
Op dit moment zijn die vooruitzichten verslechterd. Het onontkoombare besluit tot het
sluiten van de grenzen om de lokale bevolkingen te beschermen tegen Covid-19, brengt grote
offers met zich mee. De voor de monetaire unie belangrijkste exportsector (toerisme) komt
feitelijk tot stilstand: cruiseschepen doen de eilanden niet meer aan en het verblijfstoerisme is
als gevolg van het stopzetten van de luchtverbindingen met de buitenwereld weggevallen. Het
gevolg is dat zowel op Curaçao als op Sint Maarten een economische krimp zal optreden.
“Gezien de reeds fragiele situatie van de economie van de monetaire unie als gevolg van
orkaan Irma en de situatie in Venezuela kan het bedrijfsleven deze klap niet zelf opvangen”,
aldus CBCS interim-president dr. José Jardim.
En dat heeft alles te maken met de omvang en de economische structuur van de monetaire
unie van Curaçao en Sint Maarten. Beide economieën zijn kleine diensteneconomieën die
sterk afhankelijk zijn van het buitenland. Ter illustratie: de export van goederen en diensten
vertegenwoordigt circa 70% van het gezamenlijke Bruto Binnenlands Product (BBP) van de
economieën van de monetaire unie en de importen circa 90%. Hierdoor is de economie van
de monetaire unie extra kwetsbaar voor externe schokken.
De exacte omvang van de krimp zal afhangen van de duur van de huidige situatie. Hoe snel
de situatie kan normaliseren is niet te voorspellen. In ieder geval is duidelijk dat het aantal
besmettingen in Europa nog steeds exponentieel toeneemt wat betekent dat de piek nog niet
is bereikt. Het zal zeker een paar maanden duren voordat de situatie enigszins is
genormaliseerd.
De ernst van de situatie blijkt ook uit het feit dat de Federal Reserve in de VS binnen amper
een paar dagen haar rentetarief twee keer verlaagd heeft tot aan het niveau marginaal boven
de nul-grens. Hiermee zit de rente terug op het dieptepunt van de financiële crisis van 2008 –
2009. Zowel in Europa als Amerika wordt door meerdere overheden meegedacht over een
budgettaire impuls van honderden miljarden en zelf biljoenen dollars teneinde een implosie
van de economie te voorkomen.
“Curaçao en Sint Maarten beschikken niet over instrumenten en middelen om deze
crisissituatie te mitigeren”, aldus de CBCS. De overheden hebben niet de budgettaire ruimte
om dit op te vangen en kunnen bovendien krachtens de Rijkswet financieel toezicht Curaçao
en Sint Maarten niet lenen om deze situatie aan te pakken. “Curaçao en Sint Maarten staan
voor een zware opgave. Juist in deze tijden moeten de landen binnen het Koninkrijk der
Nederlanden elkaar hulp en bijstand verlenen. Solidariteit is nu belangrijker dan ooit”,
benadrukt dr. Jardim. Uniek is dat het gehele Koninkrijk tegelijk voor dezelfde ingrijpende
uitdagingen staat.
De CBCS ziet geen andere mogelijkheid dan dat ruimte wordt gegeven om af te wijken van de
financiële normen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten omdat grote
tekorten op de lopende dienst onvermijdelijk worden. Ook acht de CBCS het van groot
belang dat een steunpakket wordt geactiveerd (in de vorm van een noodkredietlijn) voor de
overheden van Curaçao en Sint Maarten en respectieve private sectoren ter dekking van de
overheidstekorten en om de private sector financieel te steunen. Dit laatste dient te
voorkomen dat massaontslagen plaatsvinden. “Sociaal kan het leed alleen worden verlicht als
salarissen worden doorbetaald ondanks het wegvallen van de omzet”, aldus interim-president
dr. Jardim.
De uitdagingen van de komende periode zullen ongetwijfeld een enorme druk leggen op de
regeringen van beide landen. De CBCS zal zich daarom tot het uiterste inspannen om de
regeringen van Curaçao en Sint Maarten bij te staan. Ten slotte is de CBCS in nauw overleg
met de representatieve organisaties van de banken, om zodoende tot aanpassingen te komen
die enerzijds de banken zullen helpen bij het tegemoetkomen van klanten, en anderzijds ook
de banken zelf zullen helpen om de (on)voorzienbare schokken te absorberen.

Willemstad 19 maart 2020
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: