Aruba: Medewerking i.v.m. coronavirus

dhr. Thomas Bruning
Algemeen secretaris
Nederlandse Vereniging van Journalisten
tbruning@nvj.nl
Ons Kenmerk: MAZ/^^O I Oranjestad, 24 maart 2020 Uw Kenmerk:
Betreft: Medewerking i.v.m. coronavirus
Geachte heer Bruining,
Bij deze wil ik u berichten dat uw schrijven d.d. 21 maart 2020 in goede orde is
ontvangen.
Zoals u welbekend staat Aruba vanwege bet coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2)
een crisis zonder precedent. Het betreft dan ook een zware noodsituatie waarbij het
normaal functioneren en de algemene veiligheid van ons land ernstig is verstoord en
de gezondheid van vele burgers in ernstige mate wordt bedreigd. De Arubaanse
overheid heeft het bestrijden en voorkomen van (verdere) verspreiding van het
coronavirus als prioriteit nummer 1 gesteid. Dit vergt de inspanning van ons allemaal
In het kader van deze crisis heeft de Arubaanse regering het crisisbeheersingspi
inwerking gesteid en heeft vergaande en zeer ingrijpende maatregelen moeten
nemen, waaronder het beperken van het inreizen van zowel ingezetenen als van nietingezetenen, het aanpassen van de sluitingstijden e.d.
Deze maatregelen zijn gaandeweg aangescherpt daar deze niet direct leiden tot de
gewenste resultaten. Een van aanscherpingen betrof het instellen van een avondkiok,
dit vanwege het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van verdere
verspreiding van het coranvirus en ter voorkoming daarbij van gevaar voor personen
en goederen. Tijdens de avondkiok zijn dan ook alle nlet essentiele lokale
verplaatsingen verboden, waaronder ook die van de pers.
Hoewel de Arubaanse overheid het belang en de rol van de pers bij de
informatieverschaffing onderkent heeft de regering vooralsnog het urgente belang
bij de beheersing en voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus laten
prevaleren boven dat van de bewegingsvrijheid van de leden van de pers gedurende
de avondkiok, voor de eerste 72 uur. Met de pers is een werkwijze afgesproken voor
de komende 72 uur. Na verloop hiervan zal de werkwijze worden geevalueerd
indien nodig, aangepast. De overheid van Aruba heeft op geen enkel moment de
persvrijheid van de pers willen beperken, de maatregel van de avondkiok is erop
gericht om de bewegingsvrijheid van een ieder in Aruba de beperken.
De avondkiok is voor iedereen een drastische maatregel, maar met een duidelijke
doelstelling ingesteld en voor een beperkte periode.
Ik hoop dat uw organisatie en de leden die u in deze vertegenwoordigd, gedurende
deze moeilijke en zware tijden, waarbij vele mensenlevens op het spel staan, begrip
kunnen tonen voor het besluit van de Arubaanse regering in het belang van haar
burgers. Zoals reeds gesteld, deze crisis vergt inspanning en begrip van ons allemaal.
Overigens wil ik gaarne van de gelegenheid gebruik maken om uw assistentie in mijn
pogingen om de pers in Aruba te overtuigen om zich te verenigen, en zich te laten
accrediteren, zodat in de toekomst sneller en efficienter met een duidelijke
woordvoerder kan worden gecommuniceerd.
Ik dank u alvast voor uw welwillende medewerking in deze.
Met vriendelijke groet.
en
mw. mt. E,
Mihlst^-Presli^ent
Minister van Aigemene Zaken
‘er-Croes
Pers Aruba
VNO
Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: