Bezoldiging CBCS President

Bezoldiging CBCS President

Willemstad/Philipsburg – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten (CBCS) heeft bij haar benoeming in 2017, in de aanloop naar het aantrekken van
nieuwe directeuren voor de CBCS, een benchmark onderzoek van de arbeidsvoorwaarden uit laten
voeren door een ter zake deskundig onafhankelijk bureau. Doel van het onderzoek was om zowel de
primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden te beoordelen om vast te kunnen stellen in hoeverre de
bestaande beloningsstructuur bij de CBCS aansloot bij de beloningsstructuur van vergelijkbare
functies bij andere financiële toezichthouders en de financiële sector, zowel lokaal als in de regio.
De RvC heeft vervolgens eind 2017 een nieuwe beloningsstructuur ontwikkeld op basis van de
uitkomsten van dat onderzoek. Tevens is bepaald dat, indien tijdens het wervingsproces het moeilijk
blijkt om een kandidaat-directeur te vinden voor een salaris binnen de vastgestelde bandbreedte, bij
wijze van uitzondering, het maximum van de vergoedingentabel kan worden verhoogd met een
vastgesteld maximaal percentage.
In zijn algemeenheid is het van belang om op te merken dat de totale salariskosten van de RvB van
de CBCS de afgelopen twee jaar is verlaagd met niet minder dan 39% op jaarbasis. De RvC heeft
voorts bij het selecteren van leden van de directie gestuurd op het verkrijgen van de meest geschikte
kandidaten. Elk van de directieleden is op basis van zijn/haar kennis en ervaring geselecteerd voor
de aan hem/haar toegekende taak binnen de directie. Eén van de belangrijke criteria die de RvC
hanteert bij het selecteren van een President is een hooggekwalificeerde kandidaat met veel
internationale ervaring en een groot en relevant internationaal netwerk.
De noodzaak van het tijdelijk aantrekken van een kandidaat met internationale ervaring en netwerk
is gelegen in de huidige uitdagingen waarin de CBCS zich geconfronteerd ziet. Met deze toevoeging
aan het bestuur van de CBCS wordt, naar mening van de RvC, de gewenste balans gecreëerd om
onder meer de reeds in gang gezette modernisering van de CBCS, het versterken van het imago en
het vergroten van het vertrouwen van de lokale en internationale stakeholders te kunnen realiseren.
Bij het bepalen van het salaris van een directeur wordt ook rekening gehouden met het salaris wat de
directeur verdiende in zijn vorige functie en met de eventuele extra onkosten die gemoeid gaan met
de (tijdelijke) emigratie naar een vreemd land. Om deze reden is indertijd op Curaçao ook de
zogenoemde expat-regeling tot stand gebracht die al jaren in de lokale internationale financiële
sector wordt toegepast als een noodzakelijke regeling om internationale financiële deskundigen aan
te kunnen trekken. Hierdoor kunnen de totale kosten voor tijdelijke schaarse buitenlandse
medewerkers enigszins worden beperkt en daarvan maakt ook de CBCS ingevolge de bepalingen van
de wet gebruik. Het aanbod van de aankomende President is dan ook vastgesteld binnen de marges
van de vastgestelde beloningsstructuur en rekening houdende met de zwaarte en
verantwoordelijkheden behorend bij een Centrale Bank directie.
Het is zeer ongebruikelijk dat individuele salarisinformatie in het openbaar wordt besproken. Gezien
alle berichtgeving rond beloning van het topkader en de daarmee samenhangende onrust, heeft de
RvC besloten om zoveel mogelijk openheid van zaken te bieden, zonder het recht op privacy van de
betrokkenen te overtreden. De RvC hoopt met deze toelichting in ieder geval de recente
berichtgeving in het juiste perspectief te plaatsen.

Willemstad, 19 juni 2020

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: