Kamer wijst Mariëtte Hamer aan als nieuwe informateur

Kamer wijst Mariëtte Hamer aan als nieuwe informateur

12 mei 2021

De Tweede Kamer heeft Mariëtte Hamer aangewezen als de nieuwe informateur. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft haar op 12 mei om 18.00 uur ontvangen om de opdracht te overhandigen.

Mariëtte Hamer is voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), een adviesorgaan voor de regering. De Kamer wees haar aan tijdens het debat over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink. De motie van Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) die de Kamer aannam, geeft de nieuwe informateur de opdracht om te onderzoeken welke partijen bereid zijn om, op basis van de door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid, met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Hamer moet hierover uiterlijk op 6 juni verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer.

Eindverslag

Minister van Staat Tjeenk Willink gaf tijdens het debat van woensdag 12 mei toelichting op zijn eindverslag. Hij begon op 6 april aan zijn opdracht, nadat de Tweede Kamer hem als informateur had aangewezen in een debat. Een motie van Kamerlid Kaag (D66) om Tjeenk Willink te benoemen, werd aangenomen. In die motie stond dat Tjeenk Willink gesprekken moest voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Op vrijdag 30 april heeft hij zijn eindverslag overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De regie in de kabinetsformatie ligt sinds 2012 bij de Tweede Kamer.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: