Raming Tweede Kamer: meer aandacht voor wetgeving en controle op kabinet

Raming Tweede Kamer: meer aandacht voor wetgeving en controle op kabinet

21 juni 2021

Er komt een werkgroep die concrete voorstellen gaat doen om de positie van de Tweede Kamer te versterken. Dat maakte Voorzitter Vera Bergkamp, namens het Presidium, op 21 juni 2021 bekend tijdens het jaarlijkse Ramingsdebat. In dit debat behandelt de Kamer haar eigen begroting, de Raming.
Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens de behandeling van de Raming, de begroting van de Tweede Kamer, op 21 juni 2021

Aanleiding vormen onder meer het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, de uitkomsten van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de recente aanpassing van het Reglement van Orde. Hieruit zijn verschillende aanbevelingen en adviezen voortgekomen over hoe de positie van de Tweede Kamer kan worden versterkt. De Voorzitter wil samen met het Presidium dat deze aanbevelingen en adviezen in concrete voorstellen worden omgezet.

Medewetgever en controleur kabinet

“Er is een duidelijke rode draad in de bevindingen en er is urgentie”, stelt de Kamervoorzitter. “Wetgeving moet uitvoerbaar zijn en begrijpelijk voor mensen. Het parlement moet sterker toegerust worden, zodat we het kabinet beter kunnen controleren. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat burgers in de knel komen doordat de Kamer niet vroeg genoeg aan de bel kan trekken of de wetgeving niet goed getoetst is op uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Ook moeten we daarbij kijken naar de informatievoorziening aan de Kamer en daar meer grip op krijgen.”

Bergkamp: “Ik wil – dat wij als medewetgever – voldoende tijd uittrekken voor wetgeving. Wetgeving mag geen ondergeschoven kindje zijn. Wetgeving moet zorgvuldig en gedegen behandeld worden in de Kamer, waarbij er ruimte moet zijn voor analyse en een bredere reflectie. Ook moet er meer zicht komen op de uitvoering en effecten van beleid. Daarvoor is nodig dat de Kamer goed toegerust en georganiseerd is.”

Werkgroep

De werkgroep werkt concrete voorstellen uit over hoe de Tweede Kamer als medewetgever en controleur van het kabinet beter tot zijn recht kan komen en wat er nodig is om dit te realiseren. De werkgroep, onder leiding van SGP-Kamerlid Van der Staaij, gaat na het zomerreces van start en levert concrete voorstellen aan het Presidium, waarna vervolgens het overleg met de Tweede Kamer zal plaatsvinden.

Artikel 68 Grondwet

In het Kamerdebat op 29 april 2021 naar aanleiding van ministerraadnotulen is uitvoerig gesproken over een goede informatiepositie van de Kamer en de reikwijdte van de informatieplicht van het kabinet op basis van artikel 68 Grondwet. Dit artikel gaat in op de informatieverstrekking van het kabinet aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft, via de aangenomen motie-Dassen c.s., de Voorzitter gevraagd met een voorstel te komen over de manier waarop de Kamer vindt dat artikel 68 van de Grondwet geïnterpreteerd moet worden. Deze motie wordt meegenomen in de opdracht van de nieuwe werkgroep.

Raming voor 2022

Tijdens het jaarlijkse wetgevingsoverleg over de Raming bespreekt de Kamer haar eigen begroting. In de Raming staan de beleidsprioriteiten en financiële plannen van het Presidium, het bestuur van de Kamer. De Raming voor 2022 kwam dit jaar op 5 maart uit. In dit stuk kijkt het Presidium vooruit naar 2022, maar wordt er ook teruggeblikt op 2021, dat vergaand beïnvloed werd door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Rijksbegroting

Over eventuele moties wordt later gestemd. Nadat de Raming is vastgesteld, voegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze toe aan de Rijksbegroting.

Terugkijken

Na afloop is de bespreking van de Raming terug te zien via Debat Gemist.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: