Studiantenan di Lei di e ‘honors program’ di UoC di bishita na SER 

 

Studiantenan di Lei di e ‘honors program’ di UoC di bishita na SER 

WILLEMSTAD, 12 di yüli 2021 – Studiantenan di e ‘honors program’ di Fakultat di Derechi di Universidat di Kòrsou (UoC) a hasi un bishita na Konseho Sosial Ekonómiko (SER) djabièrnè 9 di yüli último, kaminda na a ser informá riba e tarea- i aktividatnan di SER i e papel importante ku e konseho aki ta hunga den e proseso di maneho i legalisashon. Banda di e presentashon, ku tabata na kargo di Sekretariado di SER, e studiantenan a haña un ‘casus’ presentá basá riba un petishon ku SER a risibí anteriormente di Parlamento di Kòrsou pa duna un konseho riba un proyekto di inisiativa di lei ku ta proponé introdukshon di un tribunal speshal (‘Small Claims Court’) pa atendé ku konflikto i disputanan den ámbito di konsumo ku un interes finansiero limitá (te na un montante di NAf. 10.000) mediante di un modifikashon di e Kódigo di Prosedimentu Sivil. E pregunta di e ‘casus’ tabata: Introdukshon di un ‘Small Claims Court’ lo kondusí den práktika na un mihó protekshon di konsumidónan? 

Basá riba e pregunta ei, e alumnonan a hiba un debate, presentando argumentonan na fabor i kontra. E kalidat di e debate a ser evaluá pa e personal di Sekretariado di SER basá riba konosementu di e kontenido, kalidat di e argumento- i posishonnan i téknikanan di presentashon (aktitut, uzo di man i stèm) di e studiantenan. E debate a konkluí ku e palabrashon ku e konsepto di e konseho ku Sekretariado di SER ta preparando riba e proyekto di inisiativa di lei menshoná, lo ser presentá na e alumnonan universitario di honor pa nan revis’é.

Fakultat di Derechi di UoC ta ofresé studiantenan ku ta siguiendo un bachelor o un máster i ku ta motivá, talentoso i ku ta presta riba un nivel hopi altu, un programa komplementario na e programa universitario normal. 

Riba e potrèt di robes pa drechi: Para Jean-Claude Overman (stagiair na SER), Sharlyn Curial-Villarreal (Senior Adviseur ), Silliany Windster, Miloushka Sboui-Racamy (Senior Adviseur), Raul Henriquez (Directeur Algemeen Secretaris), Rajeev Sanchez, Erica Obersi, Rebecca de Knegt (wetenschappelijk medewerker; Sectiecoördinator staats- en bestuursrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid UoC). Sinta: Sebel Antoin, Chantally Reina en Thalicia Gaffar.

 

Rechtenstudenten Honors program UoC op bezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 12 juli 2021 – Studenten van het ‘honors program’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao (UoC) waren op 9 juli jongstleden te gast bij de Sociaal-Economische Raad (SER) waar zij nader werden geïnformeerd over de taken en werkzaamheden van het adviescollege en over de belangrijke rol die de SER speelt in het beleids- en wetgevingsproces. Behalve een presentatie, die verzorgd werd door het secretariaat van de SER, kregen de studenten een casus voorgelegd op basis van een onlangs bij de SER aanhangig gemaakt adviesverzoek van de Staten. Het adviesverzoek heeft betrekking op een initiatiefwetsvoorstel dat beoogt door middel van een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een ‘small claims court’ in te voeren voor de beslechting van consumentengeschillen met een beperkt geldelijk belang (tot een bedrag van maximaal NAf. 10.000,-). De stelling van de casus luidde: leidt de invoering van een ‘small claims court’ tot een betere consumentenbescherming?

Naar aanleiding van deze stelling gingen de studenten met elkaar in debat, waarbij voor- en tegenargumenten werden gepresenteerd. De kwaliteit van het debat werd door de medewerkers van het SER-secretariaat getoetst aan de hand van inhoudelijke kennis, de kwaliteit van de argumenten en standpunten en de presentatietechniek (houding, hand- en stemgebruik) van de studenten. Het debat werd afgesloten met de afspraak dat het preadvies over bovengenoemd initiatiefwetsvoorstel, dat momenteel door het SER-secretariaat wordt voorbereid, ter beoordeling zal worden voorgelegd aan de honors studenten 

De rechtenfaculteit van het UoC biedt bachelors- en masterstudenten die gemotiveerd en talentvol zijn en bovengemiddeld presteren een aanvullend programma naast de reguliere universitaire opleiding.

 

Op de foto: van links naar rechts staand: Jean-Claude Overman (stagiair bij de SER), Sharlyn Curial-Villarreal (Senior Adviseur), Silliany Windster, Miloushka Sboui-Racamy (Senior Adviseur), Raul Henriquez (Directeur Algemeen Secretaris), Rajeev Sanchez, Erica Obersi, Rebecca de Knegt (wetenschappelijk medewerker; Sectiecoördinator staats- en bestuursrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid UoC).  Zittend: Sebel Antoin, Chantally Reina en Thalicia Gaffar.

 

 

 

Law students Honors program UoC visiting SER Curaçao

WILLEMSTAD, July 12, 2021 – Students of the honors program of the Faculty of Law of the University of Curaçao (UoC) were on July 9 at the Social and Economic Council (SER) where they were informed about the tasks and activities of the council and the important role that the SER plays in the policy and legislative process. In addition to a presentation, provided by the Secretariat of the SER, the students were presented with a case study based on a recent request for advice from the Parliament to the SER. The request for advice concerns draft legislation that aims to introduce a ‘small claims court’ for the settlement of consumer disputes with a limited financial interest (up to an amount of NAf. 10,000) by means of an amendment to the Code of Civil Procedure. The thesis of the case was: does the introduction of a small claims court lead to better consumer protection?

Based on this proposition, the students debated with each other, presenting arguments for and against. The quality of the debate was assessed by the staff of the SER Secretariat on the basis of content knowledge, the quality of the arguments and positions and the presentation technique (attitude, hand and voice) of the students. The debate was concluded with the agreement that the preliminary advice on the above-mentioned initiative bill, which is currently being prepared by the SER Secretariat, will be submitted to the honors students for review 

The UoC law faculty offers bachelor’s and master’s students who are motivated, talented and perform above average a supplementary program in addition to the regular university program. 

 

 

In the picture: standing from left to right: Jean-Claude Overman (trainee at SER), Sharlyn Curial-Villarreal (Senior Advisor ), Silliany Windster, Miloushka Sboui-Racamy (Senior Advisor), Raul Henriquez (Director General Secretary), Rajeev Sanchez, Erica Obersi, Rebecca de Knegt (scientific staff member; coordinator section State and Administrative Law, Faculty of Law UoC). Sitting: Sebel Antoin, Chantally Reina and Thalicia Gaffar.

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: