KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Het Bestuur van SEHOS heeft kennisgenomen van het persbericht van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) inzake een aanwijzing van IGZ aan SEHOS.

Het Bestuur van SEHOS heeft kennisgenomen van het persbericht van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) inzake een aanwijzing van IGZ aan SEHOS. SEHOS is in het bezit van een brief van IGZ van 28 augustus 2019 waarin deze aanwijzing is verwoord. Kortheidshalve zal SEHOS volgens deze aanwijzing, voordat bestellingen zijn geplaatst bij leveranciers, deze bestellingen laten vaststellen (accorderen) door IGZ. Volgens IGZ zal SEHOS op deze wijze de patiëntenzorg moeten normaliseren. Daarnaast dient SEHOS volledige informatievoorziening aan IGZ te hervatten.

 

Het Bestuur van SEHOS wenst als volgt te reageren op dit persbericht van IGZ, c.q. op de aanwijzing van IGZ in het bijzonder. 

 

Maatregel IGZ lost het probleem niet op:

Het huidige financiele probleem van SEHOS is complexer dan zoals voorgesteld door IGZ. Daarbij is het Bestuur van mening dat de door IGZ genomen maatregel niet zal leiden tot oplossing van dit probleem, waarbij deze aanwijzing de doelstelling (i.c. ‘doelmatige zorg’) voorbij zal schieten. SEHOS heeft te allen tijde de bevoegdheid en autoriteit van IGZ gerespecteerd, en informatie verstrekt aan IGZ voor zover het redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht voor het uitoefenen van de taak van IGZ. 

 

IGZ treedt buiten bevoegdheden met de aanwijzing aan SEHOS:

Het Bestuur van SEHOS is hierbij van mening dat in formele zin IGZ de met deze aanwijzing zijn bevoegdheid voorbijschiet, aangezien op een bepaald moment IGZ de instantie betreft die de beslissingen ter zake neemt voor het besturen van het ziekenhuis, terwijl dezelfde IGZ het toezicht moet blijven houden op het ziekenhuis. Het vorenstaand is derhalve niet acceptabel, ook rekening houdend met het feit dat, indien het Bestuur van SEHOS een dergelijk maatregel accepteert, de fiduciair verantwoordelijkheid weliswaar des Bestuur zal blijven. 

 

IGZ heeft inmiddels diverse informatie en data ontvangen van SEHOS:

IGZ heeft inmiddels diverse informatie en data aan SEHOS opgevraagd en ontvangen. In verband met het beoogde doelmatigheidsonderzoek die IGZ heeft willen instellen, is door IGZ, het accountantsbureau SOAB ingeschakeld, echter tot en met vandaag heeft SEHOS geen informatie verkregen van IGZ over de voortgang van dit onderzoek. 

 

Daarbij heeft SEHOS momenteel alle noodzakelijk rapportages gereed. Het jaarverslag en zorgproductierapport t/m 2018 zijn gereed, en de financiële maandrapportages t/m juli 2019 zijn tevens gereed en voorhanden.  

 

Uit deze rapportages blijkt duidelijk dat de huidige gerealiseerde operationele kosten van het ziekenhuis in lijn zijn met de begrote operationele kosten, waarbij de onderbouwing van deze kostenontwikkeling tevens voor handen is. IGZ heeft tot op heden het Bestuur van SEHOS niet geïnformeerd over zijn bevindingen, echter het Bestuur heeft moeten constateren dat de waarnemend Inspecteur steeds meer data en documentatie wil opvragen, hetgeen redelijkerwijs niet meer noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van de taak van IGZ.

 

Financieel probleem SEHOS is complexer dan voorgesteld door IGZ:

Het Bestuur van SEHOS merkt hierbij tevens op dat de wijze waarop IGZ deze aanwijzing onderbouwt te simpel is, in die zin dat van SEHOS wordt verwacht dat het huidig zorgbudget alleen zal worden aangewend ter financiering van de operationele kosten van de huidige zorg, reden waarom IGZ alle aan te gane verplichtingen, eerst wil accorderen, voordat SEHOS deze verplichtingen aangaat. 

 

In verband met bovengesteld uitgangspunt, gaat IGZ voorbij aan het feit dat SEHOS tevens andere operationele kosten voor handen heeft, die niet gefinancierd worden door het zorgbudget. Op basis van afspraken en overeenkomsten met de overheid, worden bijvoorbeeld de operationele kosten van de poli en de arts-assistenten apart door de overheid vergoed. 

 

SEHOS heeft deze kosten (over het verleden) al gerealiseerd, derhalve is het nu zaak dat SEHOS deze kosten in rekening brengt aan de overheid en dat deze rekening betaalbaar worden gesteld. 

 

Het gaat hierbij over een rekening van SEHOS aan de overheid ad ANG 11.4 miljoen, welke rekening de overheid weigert te betalen, aangezien de overheid van mening is dat SEHOS ad ANG  46 miljoen schuldig is aan de overheid. 

 

De overheid gaat hierbij voorbij het feit dat de overheid, naast boven aangegeven ANG 11.4 miljoen tevens ANG 57,9 miljoen schuldig is aan SEHOS voor (i) correctie van de zorgbudgetten over 2016 tot en met heden, (ii) tekorten over de 2014 en 2015, (iii) geleverde zorg aan niet betalende illegalen en (iv) overige kosten. 

 

Boven aangegeven discrepantie in de gerealiseerde kosten versus de ontvangen gelden, betreft dan ook het huidig liquiditeitsprobleem van het ziekenhuis, waardoor SEHOS de electieve zorg ‘on hold’ heeft moeten zetten, dit om de acute en chronische zorg te kunnen blijven borgen. 

 

Inlopen huidige crediteuren op basis van afspraken met de overheid:

IGZ gaat in dit verband tevens voorbij aan het feit, dat SEHOS langzaam maar zeker de schulden aan diens crediteuren aan het inlopen is, e.e.a. gelet op het feit dat de transitie naar CMC aanstaande november plaatsvindt. Dit financieel economisch beleid is tevens gebaseerd op afspraken met de overheid in 2015, waarbij in de jaren 2016 t/m 2019 een zekere inhaalslag moet worden gemaakt met de aflossing van de crediteuren van het ziekenhuis. 

 

Met andere woorden, SEHOS voert zoals afgesproken een bepaald financieel beleid uit, waarbij de maatregel van IGZ tegen deze afspraken indruist.

 

Rechtsgang:

Het Bestuur van SEHOS is altijd de mening toegedaan dat deze problemen juist door overleg, en respect voor de verantwoordelijkheden van ieder, moeten worden opgelost. Het Bestuur van SEHOS acht, om de boven aangegeven redenen, de beslissing van IGZ disproportioneel en zeker niet doelgericht, reden waarom het Bestuur, na juridische advies te hebben ingewonnen, heeft besloten om de gang naar de rechter in te zetten.

 

SEHOS blijft uiteraard hopen op een oplossing door overleg.

 

Willemstad, 4 september 2019

 

Stichting St. Elisabeth Hospitaal

Het Bestuur    

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: